COURANT. Ao. 1806. No. ALKMAARSCHE Van Maandag den 24 February. R" S l a W d! Petersburg den jollen January. De Koopman Dmitri Simeonowitsch Sitmhft in Moscou had, leden anderhalf jaarzyn gehoor geheel ver loren tn verfcheidene daartoe aangewende middelen bleven vruchteloos. Onlangs beproefde hy eindelyk het volgendenadat hy denmond met tabaks rook gevuld had, hield hy zich den mond en neus toezoo dat de rook zich door de ooren naar buiten drong. Den volgende morgen gevoelde hyeene knapping in het eenc, en weldra daarop ook in het andere oor, en van dac 00genblik af, iszvr, gehoonvolkomen herfteld. GROO T - BRIT TAN NIEN. Lo n o Enden \y den February. De volgende byzonderhedenvvegensde jongde gevaarlyke zatnenzwering onder de Zwarten te Trinidada (eertyds eene Spaanfcbe Kolonieen een van de A.uerikaanjche Eilanden uitmakende doch door de onzen gedurende den laaiden Oorlog ingenomen en aan on» by den Vreede van Amiens afgedaan) zyn ons door een hoog Ambtenaar at- daar, onder dep datum van 19 December i. 1. medegedeeld geworden Gelukkig is het plan der Zwartenom een opdand alhier te verwekken en de Blanken te vermoorden; nog by tyds ontdekt geworden. Indien zy hetzelve ten uitvper hadden gebragt, zou de vernieling van al de Wind- waartfche Eilanden byna onmiddellyk plaats gehad hebben. De uitvoering van zulke geweldenaryen hier gelyk dicteSf Domingo zou den onder gang niet Hechts van de Britfche Bezittingen maar ook dien van al de andere Eilanden na zich gedet-pt hebben. Wy hebben verfcheidene Vrye Negers van St Domingodieeerstdoor onze Gouverneur gebannen en naderhand doorhem toegedaan werden, om terug te komen in arrest doen nemen. Een van dezelveop de Plantagie van den Heer Stadewelke voor Koning of Keizer wilde fpelenis heden op het plein dezer Stad ter dood gebragt. Morgen moeten nog zes anderen van diezelfde Kon: Familie eeuwig affcheid van deze wereld nemen. Men doet het ftiptfte onderzoek naar de eigenlyke oogmerken en plannen derza- menzweerders. De Kolonel John Gloster heeft den aanflag in het dal alwaar hy commandeertontdekt, en gaf'er den Gouverneurterllond kennis van waarop hy een fterk detachement Troupen in het midden van den nacht af zond en al dezamenzweerderslietopligten; mitsgaders hunne montering en vaandels, welke zy verborgen hadden. De Raad heeft zesagter een vol- gendedagen zitti ng gehouden. Het ontwtrp dezer Booswigien bh kt tezyn geweest, om al deBIanken van het roannelykgeflachtin hunnemagt tekry- gen, en ze door middel van den nieuwen Molen van den Heer Sh md om te brengen. De blanke Dames zouden zy behouden en onder eikanderen by loting verdeeld hebben; ook hadden zy befloten, om geen enkelkindtc

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1806 | | pagina 1