COURANT. L alkmaarsche Ao. 1806. Van Maandag den 10 Maart. groot-brittannien. O n d e n den aden MaartEen fpitsboef nam onlangs ecne aankondi- I j ging waardat zeker Heerfchap eene banknoot van 100 pond fterlog bonden had, en ze gaarn op befchryving van het nummer, dedageeeke- ning, enz aan den eigenaar teruggeven wilde. Dit fcheen hem eene gunst - ge gelegenheid, om die lom met weinig moeite magtig te wordenofn allen gevalle, wanneer zyne pogingen misluktenweiniggevaai d. y loopen, en weinig kosten te maken. Hy kleedde zich allerdeftige eene postchais voor zyne deur komen, en ging daarop, meteen lievie e» knecht, die hem verzelde. Daar mede reed hv naar het aangekondigde hui# van den vinder, zynde een bejaard geestelyke, die op eemgen afdand n de (lad woonde, en de banknoot, aan hec einde van zynen tuinmuur, t r zyde van den publieken weghad opgeraapt. Daar a^hmmenciem bin nen genoodigd, maakte hy het oogmerk van zyn bezoek bekend, en door den geestelyke gevraagd, of hy hem, door opgave van het nummer, de merkenenz. van de regtmatigheid van zyne aanlpraakovertuigen konant woordde hy, dathy vreesdeniet in (laat te zullen zyn om zulk eene op gave genoegzaam volledig tot voldoening van den vinder te doen daai ny de banknootwelke hy had verloren, zeer kort te voren ontvangen had. Maar indien dit de gevondene banknoot was, moest de naam van iiiu met roode letters op derzelver rug gefchre ven zyn; en, by aldien die naam met 00 de gevondene banknoot Rondzou hy hem geene verdere moeite veroor zaken niet twyffelendeof hy zou den ongelukkigen verliezer fpoedig ont dekken. Op deze rondborstige gezegdengaf de geestelyke hem het papier onvoorzigtiglykover, zeggende: „ziedaar, Sir! kykofgy den gezegden „naam vinden kunt. Zooja, dan is het uw goed; zoo neen dan moetik het voor den regten eigenaar bewaren.'' Nu gaf de fpitsboefna de ken merken der banknoot vry onmerkbaar te hebben opgenomendezelve terug. Verfchooning voor de gegevene moeite vragende, nam hy zyn atlcheid, en droeg, zoo haast hy wederom in de postchais was geflapt, zorg, oma11® opgenomene kenmerken aan te teekenen, en aan zynen medgezel ter hand te (lellen, die eenige dagen daarna wederom naar het huis van den geesteiy- kentoog, en, dus zyn regt op de bankkootin het oog van den geestely e, genoegzaam geftaafd hebbendedezelve gemakkelyk aan den braven man» die geen denkbeeld van het gepleegde bedrog hadontfutfelde. Hoevoor- zigtig moer men niet wezenom zich voor fchurkeryen te hoeden De jongde ftormen fchynen wederom verderfelyk geweest te zyn voor onze ter Zee overwinterende Eskader. Men heeft de voorloopige ty.amg ontvangen der verongclukking van ons Fregat Latma van 38 «ukken voos

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1806 | | pagina 1