O U R A N T. alkmaarsche Ao. 1806. No. 14. Van Maandag den 7 April. D U I T S C H L A M Regensburg den soften Maart. Volgens het geen daarvan tel Fe enen ruim half Maart, is uitgelekt heeft de Zending, waarmede d c Oosten- rWcbe Generaal St Vincent naar Parys belast isalleenlyk betrekking, op de fchadevergoeding van Z. K.H. den Aartshertog Ferdinandvoor het verlies van het Brispaufcbealsmede tot de ontftaane zwaarigheden by de overleve ring van het Vorstendom van Wurtzburgwelk by het Presburger Vreedes- Tractaac aan een van 's Keizers broedersden geweezen Keurvorst van baltz. burs,, is te beurt gevallen. Wat deeze laatfte Provincie betreft, daarvan heeft Z Oostenryhcb Keizer Maj.uit kragte van hetzelve fraftaat, reeds bezit laaten neemen. Den i4den Maart, trok het Oostenryksca Regiment Neugebauer aldaar binnenden I7den werden de Ambtenaarenna uitdien van den geweezen Keurvorst ontflaagen te zynin Eed van Z. M. den Keizer vanOortenr^genoomen. Men heeft, den i8den Maart, te Muncben eene.a brief publiek gemaakt, gefchreeven doorZ M.den Keizer Napoleon aan Z M. den Koning van Beye* renwaarin eerstgemelde Monarch aan dien Koning zyn byzonder genoegen betuigt, wegens het gedrag der Beyerfclie T. roupen en in hët byzonder over de dapperheid door dezelven betoond in de gevegten met het Corps van Kienmayervoorden overtogt over delnn, en vervolgens in die van Lof er en Iglau. Keizer Napoleonbegeerende een bewys van zyn genoegen aan het Beyersch Leger te geevenverzoekt den Koning in dien brief, den Ge neraal Deroy toeteflaan, een penfioen van hem aanteneemenen aan den Generaal von Wrede de benoeming van Groot-Officier van het Legioen van Eeraan onderfcheiden Beyerfche Officieren 20 plaatfen in dat Legioenen een gelyk getal voor even zo veele uitgemunt hebbende Soldaaten. Alle welkers naamen op eene order van den dag aan de Beyerfche Armée zyn bekendgemaakt. Den 28ften Maart is door geheel het Bergfcbe en Cleeffcbe eene Proclamatie van Keizer Napoleon afgekondigdwaarby de Ingezetenen onderrigt worden, dat die Monarch hun eenen Landheer en Vorst gegeven heeft m den perloon van zynen Schoonbroeder Prins JoacbimMurat, den i5den Maart '-l- door Hem tot Hertog der beide gemelde Hertogdommenmet volkomene bouve- reiniteit, benoemd, om Erflyk aan dien Vorst, zyn mannelyk, het zy natuurlyk of wettig Kroost, naar regt van eerstgeboorte, te worden opge- draagen. Dienvolgens heeft de Hertog Joachimden 25lten Maartzynen S5(ten verjaardag en den 23ften van zyne GemaalinPrinces Annunciatie Caroline Bonaparte, met welke hy federt2o January iSoogehuuwdis, zyne plegtige intrede binnen Dusjeldorp gedaan. Reeds, des morgens vroeg, Kondigden vyftig kononfehoten de vreugde van den dag aan, entennegea

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1806 | | pagina 1