c O U R A N X alkmaarsche Ao. 1806". I9' T oGn dI vden\den Mey. d7 jonge Graaf Percy meerderjarig zynde ge- L worden en dus van de voogdye des Hertogs van Northumberlandont- fbgen zvndeheefc die Graaf, volgens gewoonte onder de Grooten van dit Land, te Alnwick, aan de bevvooneis van zyne Landeryen een 1-eest gege ven by welke gelegenheid 'er op de Markt een geheelen Os gebraden en 7oo Brooden uitgedeeld werdt nook werden van Kielder Castle twee Vaten lteik Bier aangebragt, die reeds by de geboorte van den Graaf gebrouwen waren en benevens 30 Vaten Ale onder het Volk werden uitgedeeld. Bv het zich zelf door middel van veren voortdryvenderydtuig, heefc men te Cramborne in Cornwallis nog eene foort van wagens uitgevonden waarin zich eene kleine darapmachine bevindtwelke kragt genoeg bevat om het rydtuig met verfcheidene perfonen daarinby eenen vry (teilen berg 0i\jit°JPerfiën zyn voor het einde van Maartte Conflantinopolen bct\gten ingekomenvvelke onder anderen melden dat de ftur-Keizerlyke Generaal £3 een flagtoffer van het zwart lie verraad geworden was. Op het 00- eenblikdat de Stad Bacon (tormenderhand ingenomen zoude worden (telde fnen eene capitulatie voor. Deeze werd toegedaan en de ivoor meldeKus- fifche Veldheer begaf zig in eene tusfehen het Leger en debtad°Pge"|J® 'tent, ten einde met de afgezondene Deputatie te onderhandelen. De lent zondereen talryk geleide "binnen treedende, werd hy door eenigebooswig- ten overvallen'en omgebragt. Men voorziet, dat de Keizer van Rus and, van deeze daadaan een zynerkundigfte Generaals gepleegd, eene uitftee- kendewraakoefFeningzalvorderen^ H L A N a Recensburg den sden A ley Uit eenigeomftandigheden zou men kun nen opmaaken (zeggen eenige Duitjche Nieuwspapieren dat het rinsdom van Lubeck met de Kroon van Denemarken zal vereemgd worden. Sints de getroffene oveenkomst tusfehen deOostenrykfche en cranfebt^Gou vernementen welke de Heer TalleyrandNeef der trcmsch - Keizerlyken Minister van üuitenlandfchezaaken, omtrent half AprilInaar Purys ïee overgebragt, fchvnen alle op nieuw zig opgedaan hebbende zwarigheden tusfehen de beide'Gouvernementen geheel en al uit den weggeruirmf Kort na het vertrek van gemelden Heer van IVeenen, zy n drie Honsaarfche Rigi- menten naar Opper*Oostenryk gemarcheerd, ten einde by den volkomen afmarsch der Franfcben die grenzen benevens de vesung/Jraunaute bezetten. Een Nieuwspapier deelt het volgend Artikel uit Stuttgardt, De gezondheid van onzen Souverein herftelt zig zigtbaarlykhebbende hy reeds het beftuur der Staats» zaaken hervat. Het vergenoegen, welk alle Van Maandag den 12 Mey.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1806 | | pagina 1