COUR AN T. ^"SSsis&sSKs „g-Jer «-*■ ALKMAAR.SC HE Tz „.«.«.o» l .R*JS» -fSreS O No. 20. Ao. 1806. Van Maandag den 19 Mey- IV heeft de Franfche Chargé d affairesde Hee J7»nderwerp te zyn ge- met den Reis-EtTendi gehad, waarvan men S [tauen inhoeda- wfest, datZ Maj niaheid van tegenwoordige bezitter der voc R rfcheiden gedeelten van z\ne regten en aanfpraaken v"1,J"e,jj|®1RepUhiiek van Feneüen in Dalmatien het grondgebied, welke de voormahgt Repubi e aanfpraaken zigtoC en Albanien hetftbezetjn Ze uitftrekken hebbende Corju Petersiujrg den 4den Mey.,ByjjJ?aKe^"^roc?cn^tf^oJaSa^eyen dat in de Steden Moscou Kantuoren van Goederen en WisfeU gelyk alhier plaats heeft, het zigtbaar en in gemelde LJkafe uit- jche Koop waaien. uRITTANNIEN G ll^ 2n lie'v De tvding van het verbod van invoer van Bntfche h=eftgaltar eenc groote knfatie te w«6 g=- bragt. ^ttttsCHLAND. D ,0Betreklvk de Inenting der Koepokken, Hamburg den 13^« naar noe in verfcheiden Oorden de wordt uit Koppenhcige gefchr 1» n £D jn eenigEuropefcbc Kinderpokkenyjaarlyks vele Menfchen Staten de Inenting der K.oePokk™ hier deze Kunst- men niet dan met lof fpreken vanigy0O w'crden.er6489, 10*803 14492» bewerking behandeld. In I Koepokken ingeënten van 1804 7985. tn,n l?®5rfe*Sn is het Artikel Kinderpokken reeds uitgeval- bet kostbaar en talryk ^efantrchap'" offchoon de Keizer van CWnfl eerst onverrlgrer zake zal wed®rk^r®nAgtreklvk lit Cezantfchap had gegeven, vele bei uigingen van vriendfehapbetrek!iyk-ut vorderingen *yn 'er aan den Ambasfadeur, toen hy ^WXar^oXelde en voor gedaan, dat hy dezelven met zvn carakter oi^t fla l d anRro0i4 «emenswas, om, indien deswegens uit rwn gecu

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1806 | | pagina 1