C O U R A N Ao. 180 6- No. 2 r. ALKMAARSCHE Van Maandag den 2 6 Mey. I T A L I E N. VE N f. t i e n den Sjlen Mey. By een Koninglyk Decreet van den 25flen Aprilden eden l\ley te Milam publiek gemaaktzyn alle de goederen der Abtdyen Geestelyke Ordens Schooien Broederfchappen en Kerken in het Koningryk Italienvoor goederen van Staat verklaard. Dezulken, welke aan liefdadige gelligtcn toebehooren, zullen aan dezelven blyven doch on Jer een byzonder beduur gefteld worden. De Etrurifche Regeering is bevryd van de maandelykfche betaalirrg van 6000 Livres tot onderhoud der in dat Rykzig bevindende Franfclie Troupen waartoe zy te vooren verpligt was. Wegens Duitschlandfpreekt men dat 'er niets meer ten opzigte der oude Staats-inrigting in aanwezen blyven kan en 'ereene nieuwenaar de omftan - digheden gewyzigdenodig is*. Zo denkt men dat 'er in Duitschland voor taan flechts eenige Souvereine Staaten beftaan zullente weten Oostenryk, Pruis fen, Beyer en, Keur-Saxra, Hesfen CasfelIVurtembergBadenCleef N.sfau Fulde en Holjlein&c.' Alle de overige Staten zullen de Souvcrei- C'.teic van een dezer Mogendheden moeten eikennen. Men zoudeRyks- vergadering door een perpetueel Congres vervangen, waar flechts de ver tegenwoordigers der Souvereinen zouden worden geroepen als mede die der Hawzee-Stedenindien dezelven haar handels gewigt behielden. Dit federatif ftelzel zou veranderingen noodzaakelyk maaken in de regterlyke inrigtingenin de affchaffing van allerlei foort van Provinciaale Staatenenz.. GROOT - BRITTANNIEN Londen den aeften Mey. De weinige vorderingen tot het groote werk van den Vreede, welke 'er federt de daarftellmg van het nieuw Ministerie gemaakt zyn, doen onze antitninisteriëele Dagbladen op het allerhevigst tegen de tegen woordige Ministers uitvaren. Wat hebben de zo lang tegen het vorig MinisteriefameDgefpamcn Foxitengewonnen vragen zy deOor- log blyft voortduuren, öe Belastingen zyn wederom vermeerderd en de Schuld vergrootenz; uit al hetwelk zy befluitendat de ongelukkige toe- ftand des Ryks alleen aan de onvoordeelige omftandigheden vanzakenets geenzins aan het voorig Ministerie te wy ten was DUITSCHLAND. R E g e n s TUT u g den 2 ijlen Mey. Den 7den Mey heeft de Franfcbe Gene» raai Andreosjy Ij'eenen verlaten, en de terugreis naar Frankryk aangeno men. Met opzigte tot eere der voornaamfte verngtingen van dien Ge neraal en Staatsman, in gemelde Stadleest men in openbaare berigten het volgendewaarvan men de egtheid nogthans niet kan waarborgen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1806 | | pagina 1