COURANT. alkmaarsche Ao. 1806. No. 26. Van Maandag den 3° J110)'' H L L A N il Alkmaar den 25 Juny. De Comrnisfie door den Ede!groot achtbaren Magiftraat dezer Stad, ter ComplimeDteering van hunne Koninglyka Majeftciten naar 'sHage gedeputeerd, is op heden van daar terug gekeerd, de Aanfpraak door dezelve aan Zyne Majefteit gedaan waszoo men ver neemt, van den volgenden inhoud Sire! Le Magiftrat de La Ville d' Alkmaar nous a deputé pour prefenter a votrc Majefté Ion refpe&ueux hommage, pour la feliciter de fon avenement au Trone de la Hollande La malheureufe Patrieatant fouffertdesTeropétesRevolutionairesdes Fadions ambitieufes qui ont etéfupplanté 1' une par 1' autre, que nous ofons enfin esperer que fous le Regne Stable et puisfant de votreMajefté, elle fera parvenue au terme de fes maux La Nation Hollandoifemalgrè Ie phlegmedont elle a la reputation fera infinement fenfible et reconnoisfante auxfoins que votre Majefté prendra de fon bonheur et 1' amour vrai et confiant Sirel d' un bon Peuple fuivra vos bienfaits, ajoutera a votregloire Nous prenons fpecialement la libertéderecommanderavotreProtedion Royale la Ville que nous habitons! Lllefurtout, par fa fituation locale abeaucoup fouftert par les evenements du dernier rems Que le Gouvernement paternel de VotreMajefté nous rende done Sire! la tranquilitéla liberté et le repos que nous avons perdu filongtemset le jour de votreavenement, fera un jour de benedidion pour 1'mi vrai de fa Patriel Dat is Sire! De Magiftraat der Stad Alkmaar heeft ons afgezonden om Uwe Majefteit zyne eerbiedige hulde aantebiedenom Haar geluk te weclchen met Haare komst tot den Hollandfchen Troon 't Ongelukkig Vaderland heeft zeer veel geleden door de Stormen der Om wentelingen, door de Heerschzuchtige Cabalen welke eikanderen hebben verdrongen! Wy durven eindelyk hoopen dat 't zelve onder de beftendige en magtige beftiering van Uwe Majefteit aan 't einde van haare rampen zal zyn gekoomen 't Hollandfche Volk zalin weerwil der koele onverfchilligheit die men 'c zelve naageeft, ten uiterften gevoelig zyn voor de zorgen welke Uwe Ma jefteit tot zyn geluk zal aanwenden en de waare en ftandvastige liefde Sire! van een goed Volk zal Uwe weldaden volgenUwen roem vergrooten Wy neemen in 't byzonder de vryheit aan Uwe Koninglyke befcherming de Stad die wy bewoonen aan te beveelen. Uie Stad heeft door haare plaatzelyke ligging zeer veel door de gevolgen der laaste tyden geleeden

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1806 | | pagina 1