C O U R A N T. Ao. iSoiJ. ^T°- 27- ALKMAARSCHE Van Maandag den 7 July. n O 'I F F i C a i 1 E. De RAAD der Stad ALKMAAR, aan de goede Burgcry en Ingeze tenen derzelve Stad en Jurisdicie, doet te weetcn Dac Dezelve ter voldoening aan de ReToiu ie cn Aanfchryving van net Departeme; taal lleftuur v.in Holland van den 7 en ai January 11:geheel over- eenkomltig de Publicatie van Hu i Hoog Mogenden in dato 20 December 1805 houdende algemeene bcpaalii gen voor de Geemeente Beftuuan, met de Gecommitteerden uit de Burgery over den Staat der Finanticn dezer Stad, confercntien hebb.nde aangelegd, en met Dezelve gezien en nauwkeurig onderzont hebbende d^n Staat der Bezittingen en SchuldenInkomsten en Uitgaven, mitsgaders eene begrooting der toekomstige Behoeften, welke:toc Baffs der Siedelyke Belastingen behoorden te verllrekken heeft bevonden dat, ("gelet op de Inkomsten welke naa het introduceeren der nieuwe Or donnantiën voor de Stads CaHa zouden overblyven, en die, welke door de affch .ffing der oude wyze van Heffing zyn vervallen als ook op het waar- fchynlyk Provenue der Belastingen volgens de nieuwe Ordonnantiën waar over aan de Gemeente Beftuuren by Art: 19 en 20 der voornoemde Publicatie van Hun Hoog Mogenden is voorgefchreven deStedelyke Heffingen by Stui vers te Ponde'te repartitieeren)ZEVEN STU1V LRS te I'ondevoldoende maar ook volilrekt noodig zouden zynom het jaarlyks deficit der Stedelyke Casfa tebeftryden. Dat de RAAD cn Heeren GECOMMITTEERDEN zich dien ten gevol ge ter bekoming van approbatie op deze beraamde Finantieele Middelen aan het Departementaal Bejluur van Holland bv Requeste hebbende geaddres- feerd het gevolg daar van is geweestdat Hetzelve by Bejluit van den 13, Mey 11: het gedaan verzoek heeft geaccordeerden den Raad mitsdien geauc- horifeerd en gcquaüficeerdom ten bovengemelden einde, voor den tyd van drie Jaaren, te mogen heftenvorderen en ontvangenZeven Addiuo- neele Stuivers te Pende"op de naavolgendt? 's Lands Impofitien als De Verponding. liet Perfoneel Het Dienstboden-Geld. Het Haar den en PtaizieA Geld. Runderbeesten. De Mobilaire Belasting. De If 'yn. Het Beestiaal. liet Gemaal. Het Regt van de II'aag. Hst Klein Zegel op de Patenten, en Het Klein Zegel op de Alienatien en de Roerende Goederen3, in pubhque Venduen verkogt wordende. En aangezien hierdoor ae oude Belastingen zyn vervallen enhctalzoo volilrekt noodzakelyk isdat hoe eer zoo beeterdeeze nieuwe Belastingen ■worden in werking gebragt: ZOO IS H ETdat de Raad voornoemd heefc goedgevonden en verlraan omoveereenkomstig Art: 23 van de meergemelde Publicatie van Hun Hoog Mogendende refpeftive Gaarders vaa de opgenoemde 's Lands Middelen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1806 | | pagina 1