COURANT. alkmaarsche Ao. 1806. 2S. Van Maandag den 14 July. Li v o r n o den 5 July. Tot in den aanvang van J uny bleef de gezondheid des H. Vaders aan het verzwakken. Een Corps Franfche Troupen isin de eerfte dagen van Junybinnen Komt getrokken. Hetzelve moest, volgens fommigeberigtenbinnen dieStat. blyven alwaar men eenige Staatkundige verandering tegemoet zag. Indien men aan openbaareberigten uit Rome geloof kan hegtenzou Z. M. de Koning Jolepb van Napels in de St. Petrus Kerk te Rome gekroond worden. GROOT-BRITTANNI EN L o n d e N den 4 July. Gisteren was 'er groote beweging in de b ondlen het Omnium rees tot 8 en 1 vierde en bleef ftaan op 7 en 1 halffchoon deze daling niet ruste op eenige tyding. Gisteren ook zeide men dat der reu- minairen van Vrede waarlyk geteekend waren terwyl anderen beweerden dat Lord Holland of Lord Lauderdale naar Parys (tonden te vertrekken dan daar 'er zoo vele menfehen belang hebben in de Fondfen eD eene meenigte Buitenlanders daarin fpeculeren is het waarfchynlyk dat men telkens al le*- handetydingenzal hooren; zoo verzekert men, dat de Hertog vanbruns- •wyk hier verwagt werd, belastom te handelen over de Negotiatien, die te Parys aan den gang zyn. Heden morgen zoude 'er weder een Bode uit Pans z\n aangekomen en dezen middag waren de 3 per Cents geconloli- deerdenvoor de opening64 en 5 sgttteen het Omnium 7 en 1 half a 3 vieidu duitschland. Regensrurg den 7 July. In een Duilsch Dagblad leest men het vol gende: Een Sdefifcbe Ingezetenmet naame Leckinsky een Papier-Fabri- keur >?an beroepdoch die voor een gefchikte natuurkundige bekend (taat, heeft zig aan het Koninglyke Pruisfisch Gouvernement gewend teneinde hetzelve te onderrigten dat hy het middel heeft uitgezondenom de lucht bollen te (tuurendat men verbaasd zal zyn van de eenvoudigheid zyner uit vinding wanneer hy dezelve bekend gemaakt zal hebbendat hy aanneemt met sluizend quimaalen gewigts opteftygen en aan zyn bol zodanige rig- ting te geevenals hy nodig zal oordeelenzelfs midden van de fterklte florm dat hy zig op eigene kosten naar Berlyn zal begeevenom zyne proe ven te doen-, en dat hv, wat derzelver mogelykheid aangaat, zig op het oordeel van den Heer Humbold beroeptdat hy geene andere belooning voor zyne uitvinding vraagtdan een gedeelte gronds aan zyne bezittingen belend» voor zig en zyne erfgenaamen vermits hy zekeris, zynen naamdaardoor vereeuwigd te hebben. Indien het geen de Heer Leckinsky meldt, zegt dat Dagblad verderzig bevestigd zal daaruit eene wezenlyke verandering ia het lyfteraa vau Europa, voortvloeyeni immers'er sal als dan behalve» 1 1I\ Lé 1 E.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1806 | | pagina 1