C O U R A N T. ALKMAARSCHE Ao. 1806. No. 29. Van Maandag den 21 July. G~ 11 O O I' - li K i r 1' ANNIE N. Londen den 15 July. In de Nieuwsbladen leest men een uiccrekfel urc de voordrage, 's avonds van den 11 July in de Kamer der Lordsbe- trekkelyk den Bill tot ligting van volk door Lord Grenville gedaan Hetzelfde fyfthema als in oorlogstyd moet in tyd van vreede worden ge- noomen. Wanneer het ooit vreede wordtmoeten wy eene zodanige gewa pende magt hebbenals waarin by den voorgedragen Bill voorzien wordt dan wy moeten ten allen tyde voorbereid zyn tegen het gevaar van plotzelin- ge aanvallen. Deezen maatregel aanneemendezullen wy een altyd dtturend fyftbema tot (land brengen waardoor wy ten allen tyde zullen zyn eene ge wapende natie en een militair volk. Door zodanige middelen alleen zullen wy in (laat zyn ons te behoeden, en die billyke inftellingen en kunsten te befchermen welke ons grootheid en voorfpoed bezorgd hebben. Wat betreft het tydilip wanneer dit ontwerp aanteneemenmoet ik zeggen dat het al te grqotsch isom één oogenblik langer uitgeduid te worden." Men heeft brieven uit Nevu-1 orektot den 13 Juny 11:ontvangen. De- zelven bevestigen volkomen de verovering van twee Schooners van Miranda door de Spanjaardenen volgens deeze brieven fchynt het ganfche voornee- men van dien reeds zo veel opfpraak gemaakt hebbenden man door deezen onverwagten nederlaag geheel en al mislukt te zyn. Miranda moet, luidens dit fchry venby zyne komst te nieuw Barcelona", eenen brief aan zynen Broe der hebben gefchreeven waarby hy aan denzelven van zyn voornemen ken- nisgaf, hem aanrandende met zyne moeder en zuster naar het binnenfte des Lands te retireeren. Miranda's broeder hierdoor vervaard, en vooral be- dugtdat hy van medepligtigheid in de onderneeming befchuldigJ zou wor den gaf van den inhoud diens briefs aan den Gouverneur van Caraccas ken nis welke onmiddelyk twee gewapende vaartuigen afzondom Miranda te vervolgen. Deeze fchynt voldrekt niet voorbereid geweest te zyn tot een zeegevegt. Zyne twee Schooners werden dus gemakkelykgenoomen, en de Leanderaan boord van welk hy zelf zig bevondontkwam het Üegts door zyne goede bezeiling. De Schooners werden te Porto Cabello opgebragt, alwaar men zegtdat de manfehappen door de Ingezetenen zyn omgebragc geworden. Na den (lag zou zig Miranda naar Buenos-Ayres begceven he'o- ben alwaar hy eenige dagen vertoefdzyne bekomene tchade herftelden vervolgens wederom zee gekoozen zou hebben, zonder dat men federc iets van hem vernoomen heeft DUITSCHLAND. Greifswald den 14 July. Zyne Majefleit de Koning van Zweden beeft, den 4 dezer, eene Bekendmakieg geiirretleerd betreffende de af- fchaffing der Lyfeigener. in Hoogstdcszelfs Duitjche Staten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1806 | | pagina 1