C O U R A N T. Ao. iSo6. No. 33: ALKMAARSCHE 1 r> t r F r~c a t l. an Ma .ndag den 11 Augustus. De RAAD der Stad ALKMAAS, de goede liurgcry en Ingczetenea zoo veel mogelyk voor alle vexatien willende bewaaren en teffens voor de goede Order en richtige executie derStedelyke Keuren zorge draagen. Heeft by 't beraamen der nieuwe w\ze van Heffing der Stedel*,ke belas tingen inet overleg van Hceren Gecommitteerden uit de Gemeenteonder de JaarlykfcheUitgavcn, welke ten laste derTht faurie voortaan zullen koomen, gebi agt eene Somma gefchikt om daar uit de bezoldiging der Dienaren vaa de Juftitie zodarig te vermeerderendat deSchadelyke gewoonte van Kermis en Nieuwjaar te wenfehen, voortaan tot derzelverbeliaan niet meer nood-, zakelyk zoude zyn en geheel kunnen cesfeeren. En deWyl deze nieuwe be oldiging der Dienaren van de Juftitieteffetts met demieuwe wyze van Heffimg der Scedelyke Belastingenopdenifteo July 11: is geintroduceerd. Zoo heeft de RAADnod'ggeoordeelJde goede Bui gery en Ingezetenen te kennen te gee ven gelyk dezelv e doet by deze: dat van nu voortaan 't vraa- gen van Nieuwjaar of Kermisgiften, door de Dienaren der Juftitie zal ophou den en cesfeeren niet alleen, maar tevens dac eiken eer. iegelyk welernftig en op pcene van arbitraire correftie word verboden zodanige of andere ge- fchenken, aan de voorfz .Dienaren, al ware'c ook geheel ongevraagd en uit eigenbeweging, tegeeven, op dat alzoo geene ook degeringfte pogmgea gefchiede om derzelver aandagt van de Obfervauen derStedelyke Reurea af te trekkenmaar dezelve daar in tegen aangemoedigdom daarop te nauw- keurigfte te letten. Alkus gedaan en g<. arrefteerd in den Raad der StatJ Alkmaar, op den 6den Augustus 1806en den 8ften daaraanvolgende gepubliceerd en gcaffigeeri. (was geparapheerdj M A. D A E Y, Vt Ter Ordonnantie van den Raad voorntï (was geteekendj H. 1. van df. G S A A F FSecretaris G R O T - BRIT 1 A N N i b N. LoHD ehden6 Augustus Nog op den duur verfpreidenzich de Vredelie» vendfte geruchten door decze Stad En zoo men naardegeftadige ryzing der Fondfen oordeeltkan de Vrede niet verre af zyn FRANKRYK. P a R Y s den 7 Augustus. De hoop op Vrede neemt van dag tot dag toe-j dezelve is in 't algemeen het onderwerp dergefprekkenen volgens de ge» dachten van voorname liedenzou het zeer ligt mogelyk kunnen zyndat, by de viering van des Keizers Verjarings feest, men ook tevens dat van dSR Bevrediger van gansch Europa vierde.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1806 | | pagina 1