c O u RANT. Ao. i8c6. A L K M A No. 42. ARSCHE Van Maandag den 20 October. N o T I F i C a T 1 De RAAD der Stad ALKMAAR, ontvang' n hebbende een Extraft uit hst Register der Be/luiten van de Gedeputeerden aith t lhVar' tementaal Bejluur mnHolland, genomen op Djngsdtfgden 14 Oct-ober 1 o waatbykragtens eene Misfive van den Minister van Bnnerdandfche/ iken van Zyne Majesteit den Koning, de Gemeenre-Beltuuren worden aan„ fchreeven en gelost: om, (aangezien de gebiedende Noodzaakelykheid, dat de Held Trein van 's Lands Armee fpoedig en noch voor het einde van deeze Maand, volkomen worde gecómpleieerdeene oproeping te doen en door de kragtigRe middelen van Perfuafie aantednngenvan f rywilligen diedenoodigeGefchiktheid bezitten, om den Dienst der Equipages en den Trein van het Leger behooriyk te vervullenHen voor oogen houdende, zoo wel de Intentie als de hooge Noodzaakelykheid van deeze Mcfure, voor en al eer meer ernstige én min aangenaamejn het werk se 'tellen occ. En daaraan metde meeste nauwgezetheid, enlpoed willende voldoen Roeptbv deeze op, alle Perfonen, zoo Stedelingen alsLandlieden, revooon om Paarden te behandelenom zich ten fpoedigsten ten voorlchreeven eindeter S E c r e r a 111 e dezer Stad, als Fry williger saantegecven in de Hoop en het vertrouwen dat een ieder die zich daai toe in Raat bevind, door zyne Bereidwilligheid om deeze Maatregel te onderfteunen meer ems- tine en min aangenaame, zal w Hen helpen voorkomen. Terwvl voorts aan alle Belanghebbenden word kennis gegeevenDat die scene, welke zich willen engageeren, omalsKnegts, ten behoeve van den Veld-Trein der Armée van het Koningryk Holland, en ter verzorging en behandeling der Paarden, te dienen, ingevolge van den Inhoud van bovengen: Misfive randen Ministervan Binnenland/die '/nakenverzeekerd kunnen zyn dat hun Engagement zich niet verder uitftrekken zaldan geduurende deeze CamongT; dat zy daarvoor zullen genieten egt Stuivers daags benevens Vne Vivrtsen dat aan hun daarenbovenbv hunne Aankomst by bet De- rót. een Ducaat, als Premiezal worden uitbetaald; en Rindelyk.dat de noodice orders zullen gefield worden', dat de Hrywilligerswelke zic i zul len verbinden, zich met den meesten fpocd jiaar Delft begeeven en vervoegen by den Infpeóteur en Chef van het 1 rem BataillooRittncr. Aldus cedaan en gearresteerd by den RAAD der stad Alkmaar, den rS Oftober 1806en den ao daaraanvolgende gepublxecrdI en geafiigeerd. [vaas eeparapheerd] G. I' O N 1 RIN V L R Ci.L L Jer Ordonnantie van den Raad voornoemd: [getekend] li. 1. van de GRAAF F, Secretaris,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1806 | | pagina 1