cou RANT. No, 43 ARSCHE Ac. 1806. A L K M A Van Maandag den 27 October. •p, e E A A DtaS A d I LK M A ft J J zcovandcAiimrtencnvan Oer ^Jen CoHonel Commandant der Trow Departementaal B:fwr van Hollanden "en Gcta) dcr q es e a. pen in Noord Holland, ontwMr geworuen z r„!.e i'eizerryk, dagelyks «»u, ZOO V? 11 'I. Lands AfXe as v.., he Fi aolc .e ..merryk |t vermeerdert, en d artegen, zoo veel Dezelve vermag, v digste willende voorzien doet te wje:e^ nn--ri«diaie'tzyalofniet Dat seen Burger ncch Iowoonder dezei Sta MV't&irsn Matroo- Logement houdendeeenige Onder Cfficierm he zal mogen logee- Jen, MariniersofSoldaaten,zoo Hollandfche als L ran.che,za renten zy hem de noodige P aspoorten zyn veirtoond valle van 'de gerUrsU Suspice, gehouden zal d^oro O F F i c ie R. zonder tydverzuimkennis te geeven aan den Pleer noot de Datinsgelyks Niemand wie hv ook zy, "^cbeVulpzaam zeivervoornecmen, tot he^ aanhouden, ten einde zvn. maar in tegendeel zudaan ge iJisaaaa-0tn z nsovereeie- dezèlve in verzeekerde be waar ing kunnen gebragten v ervolgens overg verd wordenaan den Commandant d^zerSta of gndere debovenge- Dat even min eenige Nosrhed.n, V >.e Jci*N yondcr dat hun alvorens melde Perfoonen zullen mogen transpellende gebleeken zydat dezelve van eene behoorykePaszyn^^WOOTie. de Commisfarisren van de Voerlieden en Schippersp letten, lykheidgehouden zynom daarop zorgvuldig te deT p)efer- Dateindelyk de zoodanige, die inhetopfpoouïelve in handen derjuttitie teurshunne Plicht vervullenzoo ai(JuJpuUicaV'e van het Uitvoerend Be- geraaken, ftaat kunnen maak en op de by wb TwIN. wind van den 22 Juny 1799 beloofde dje de hierbovengeftatuëerde tig'Guldens, terwyl daarentegen zy diede uerIbovz g Bepaalingen eenigzints overtreed' n, naar de Kigeuruer de minste Conniventie zullen worden geltrak Drxtendeerezal deeze En, op dat niemand hiervan eenige Sn°! ant^J' ,k te doen gebrui- worden gepubliceerd en geaffigeerd ter plaaticalw aai zulks te kelyk is. w ziiniterdam.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1806 | | pagina 1