A L K M A M^X^\ A R S C H E c o u (liMfRANT. YaV"^ yJÈ Ao. iSoiJ. No. 47. ï5 u i t c h l a rr~~ Van Maandag yPxsden 24 November. Hamburg den 11 November. De alhier redderende I'ranjcbe Minister, de Heer van Bourienne omving eergisteren middaghet onderltaan- de officieel berigt uit Lubeck gedagteekend den 8 November. De flag van Lubeekwaarin het Franfche Leger zoo vele dapperheid aao den dag gelegd heefc, is een der bloedigsten van den gsntfcben Oorlog ge- weesr. Mer. moet in aanmerking nemen dat drie gedeeltens van hetGroote Leger aldaar in een tusfehenruimre van twee uren vcreenigd waren Dat van den Marfchalk Prins-van Pome Conv over den regteroever der Trave gedron gen zynde, rukte al iaarhet eerst in. Dit Corps bad op den wegeen fterfe detachement gcflagen, hetwelk alle de Bagagie van het Pruisfijche Leger geleide, die uit 300 wagensbeftond. Dit detachement, Iterk 1500 man nen, is, met her geheele Convoy, genomen. Des middags zyn 1500 Z eden t waar onder zich twee Esquadrons Dra gonders bevondenkrygsgevaogen gemaakt. „Op denzelfden tydwerd Lu&ec-f aangevall n, de poorten werden overwel» digd, de bastions en de wallen bemagtigd32 (tukken kanon4000 gevan genen waaronder 150 Officieren en 15 Vaandels, zyn in de magt van den Prins gevallenwordende de Prnisfen tot Scbnmriau en Ratkau vervolgd» Den volgenden daheeft de Generaal Bhicber verzogr te capuuleeren." De Hertog vaiBrunswykdie in den alieretendigsten (laat op een draagbaar te /ILton 1 g< bragc wasmet oogmerk, om van daar naar Engeland fcheep te gaan, heeft zyn voornemen niet kunnen uitvoeren. Den 10 November, is die Vorst, te Ottenfen by Altona, aan de gevolgen zyner wonden enaer geledene vermoeycnisfenin den ouderdom van 72 jaaren overleden. Marburg den 8 November, (lengten uit Frankfort aan den Oder melden dat ae Koningin van Prnisfen met haare familie zich naar Dantfig had begee- ven; terwyl de Koning uit ürandenz d-epe in Polen was gegaan. De Prins Jcronimus trekt inet <(e Beyerfrhe en IJ'nrteniburgfcbe Troupen, waar over hy bevel voert, naar Breslou, van waar hy voornemens is langs- den grooten weg op IVarfcbnu in Pruijiscb Polen te trekken. Karlsruhe den 7 November. Gisteren is Z K. Hdo Groot Hertog van Bade, weder alhier, in zyne Refidentieteruggekeerd; hebbendeZ. H. van den Keizer Napoleon4000 Geweeren 600 Paarden voor de tweede Brigade, en 3000 Jaslen, voor de eerste brigade van het BadenjchtConüak- gent, tengefcheakoncvaDgen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1806 | | pagina 1