C O U BtoMBRANT. ALK MA M« ARSCHE y ^0. 4&- Ao. 180 6. u/r j vN^°$^é/ den i December. Van Maandag rr;jj L A N D. w n pjnvrinher Menisalleoogenblikkeninverwagtingde H \lllZfc*"?n1r^ffro.penhier te zien binnentrekken; syndede Senaat vergaderd, ^omdenondigG maut^egeic^t^^eram^en^r^^^^^ ^cig (helle vaartner overwinningeninog Audiëntie tydoverheeft, om aan de Wei:en e PP\ r evaartjj»,jeD<jerlJoiverftteic door Hoogs tdenzelveii op deiSSdat Z M*»* van Lt-pAgver "c" e >ne i\o0"e Schooldie den onfterflykcn Leibmtz volgens zyne g^^^^Gdeerden en Schryvers heeft voortgebragtin en zoo veele eerste v j ft Hingen en Voorrechten zou bevestigen, haare Inkomsten Goed ren jnit cc handhavenmaar en in de tot hiertoe gpmffl^bcichwmin^ van goe$t dlcdeQ dat hy enfchetst over gewigtige letterkundige onderwerpen, gerusten Denker kenicnetst01 6 ^a°rdi&en Hindenburgover Leih- over de Co^Jlr,er®Jg de ïXseierigs Ccholendie thans by de Luvfebmrn fu tzover fa"^'°^;cn0vcr de? toeftand der Scheikundige Wetenfchap- de modezynover Gaken ove woordeneenvoudig, met bewondcringtoote.oct't jjdaleen groot gedeelte det Stad „Uit%5dd?ffi^«ne^oop^anaXv, Z^rjiiSa genaamd rnc Murom afbrandde reaue ccucj. te_ waarde van weinig Roe- haar afgebrandde huis niets dan.een. Pd en terwyl haare buurlie- belsdoch zy verbord tweder on^rüecj^ dVbrand eindelyk gebluseht den bezig waren met by!Iwditebica ni.en afftand in de ftad woon- waswilde zy by een h«er hektndenop eeni m achtig, eenverblyfzoeken,en maakuzic.van v zydankl" ria[> cn ziet daar-zy vind op togenbhk een zakje weaen [Qt haare zy uit, „zoo behpef ik en vindf met verbaziqg parels van zulk eene gto?6® vriendin, opent Jet zakje en vindt ^f^^i^nd RoebeU overtteffenJ

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1806 | | pagina 1