c O u Ao. 1806. ALK M A No. 51. A R S C H E Van Maandag den se December» r\n 1 T S c B L A N D. -■*n r dtn December. De Gepcraal Micbaud door den Keizer H N poison benoemd z\nde to: G mvernuu der Hanzeeftcden Hambt"fe 'Bremen en Lueckis alhier aangekomen zynde de Gem jaal Naval welke in deze Stad gecommandeerd heef:tot Gouverneur vanhet MecklenUurgfche benoemd Voo. ts is het btpaalddat de Lnhaanfchc 1 roupen, die alhier guarnifoen houden, zullen blyv.enmaar het is onwaar, dat ei nob vy Jrctaen Sr P.lcn<«w,tWM»!"!»» M-uknburg. yt'ixniiomiis van Prmfenbevind bichbenevenseyne Familiete toto- hereen hebbende die Vorsc, te Oosterode, aan den Franfchen Marfchalk niïroc', blvkens het 35de Legerberigt, gezegd: dat een gedeelte zyner T anden door deRusfen bezet zynde, hy van hun afuanglyk wasendiensvo - 'ns de gefloten Wapenltilftand met konden ratificerenom datnyhetver- mrtffpn niet had denzelven in allen deelenaartekonaen. Toen Keizer Napoleon te Pofen gehoor gaf aan de verfchillende HoogeCol- lemen lnrakenfommige van derzelver Praefidenten Zyne Majesteit in het La- tyn doch anderen hem in het Fransch aanhetwelk door Hoogst oen zei ven minzaam wierd beantwoord zeggende, onderanderen, tegen den Senaat Doorluchtige Heeren! Toont dat gy uwer Voorvaderen waardig zyc. Zy overwonnen de Vorsten van Brandenburg-, MoJ'cuu was in hunne tnuetzy veroverden Wddin en bevrvden daardoor de Christen weereld van het jukder Turken Ik ben met hetgeen ik gezien en gehoord heb volkomen te vreden. In Warfcbauw zal ik u vry verklaren. Vokens brieven uit Zweeden in het laatst der vorige Maand te kfppenba- sien ontvangen, moest de geheele Zu-eedfcbe Armée zig marscli1 vaardig.hou den, en wierden de Oorlogstoebereidzelen in l'mland met den grootlkn Den^ Decern ber heeft men te Berlyn de officiëele tyding van de Capitula tie der Vesting Glogau ontvangen. Men geloofde hetzelfde binnen koi t an ^Dtf Generaal- Luitenant Bonliomme heeft den 6 dezer te Oldenburg eene Pu blicatie afgekondigdwaarby dezelve de bezitneming van Oldenburg en Del- menkorst, als ook van het gebied van Var el en Kniphuizenin naam Yan Z. M. den Koning vaD Holland, aan de inwoners bekend maakt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1806 | | pagina 1