RANT. C O u No. 52. A RSCHE Ao. 1806. ALK M A den 29 December. I) U 1 T C ti L. A iN u. Be r l y n den 10 December. I let Hoofdkwartier van den K'eizer is deeds te Pofen alwaar Zyne Majesteit onafgebroken werkzaam is met bet befch.k- ken der noodige maatregelen ter bed uringzyner Landenterwyl 'er 00ver- fcheidenmaal Cerclecen Hove is gehouden, op welken, bthalven verfchei- den aanzienlyke vreemdelingen ,"ook vele voorname Polen en eenige Dames van rang zyn toegelaten, van welke laatften 'er omtrent zestig in die plaats bevinden. De algemeene Wapening in Polen word met y ver doorgezet en de Edellieden zyn door den Generari Dombrowsky vermaand om optezit- ten yder met hun Kuiter, en zich te begeven voorden 15 Decemberin de Hoofdftad van hun Waywoodfch: p om den 25 December te Lewz en den 1 January te Warjchauw te kunnen zyn. De Rus/en trek ken nog terug en bevinden zich bereids meer dan zestig my- lenagterdcn IPeicfel, hetwelk de reden is, dat dekrygsberigten niet met die fnelheid inkomen dan men wel verwagt haden ditgeeft aanleiding toe het verfpreideu van vele valfchegerugten*, zeker is het intusfehen, dat'er zich eene gedugtc i.rsgt verzameld welke daaglyks door het aanvoeren van nieuwe corpfèn nog meer verfterkt word: zoo zyn by voorbeeld gisteren 4. regimenten Curasüersonder den Generaal d'Espagne geinfpe&eerd. Deze Corpfen, niettegenftaan-dezy u t Italien kwamen, zagen'er zoowel uitals of zy eerst voor weinige dagen hun guarnifoen hadden verlaten even eens waren de Grenadiers en Voltigeurs van Oudinotdie mede voor den Gouver neur dezer Stadden Generaal Clarke, de Revue hebben gepasfeerd. De Princes Augusta van Brunswyk, Abtdis van Gandersheim en ProbEin \anQ}iedlinhurg, heeft niet alleen van den Keizer de vryheid gekregen om naar hare bezittingen terug te keerenmaar zelfs de inkomsten 'er van te trekken. PI a 1,1 r> u R c den 22 December. Sedert den 5 December heeft het in Zwe den begonnen te vriezen, zoo dat'er de Scheepvaart geftremd is, zynde'er echter 1200 Zweden ter verlterking naar Straalfond afgezonden en behouden aangekomen. Terwyl waarfchynlyk nog eenige Regimenten zullen vol- genimmers moeten allen de Zweedfche troupen zich marschvaardig houdetu Te Tries: isden 2 Dec.detydingbinnenloopen dat Cafiuro zigeinde- vk heeft overgegeven, en wel aan den Oostenrykfchen Generaal Belle gar de. Volgens eene overeenkomst met Frankrykzou die vesting provifioneel door de Qoitcnryk/chc Troupen bezet worden. Van Maandag Pw

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1806 | | pagina 1