fVillemFils de Hermanns IVcze man2 ans et Illinois' Mareau Soro Dominique(Militair} 24 ans. JSleeltje Jans JVim65 ans. Une inconnuë Femme. Handrast Christiaan(Militair) 20 ans. Jean JVittenberg28 ans. Lena Struyf, 22 ans. V E N T E J U D I C I A I R E. On se propose de Vendre Publiquement par enchere pour argent coinptantMercredi le 22 Janvier 1812, a dix heures le matin devant la Maison de fen IVillem de Graafa Naordscharwoude No. 25, qaielques Meu- iles, tels que lits Couvertures batterie de cuisine en cuivre et etain habits des hommes et ce que l'on ex- pasera deplus le tout provenant de la successian de feu IVillem de Graaf. VENTE JUDICIA IRE. Mr: Jacob Nvhout van der Veen, Notaira Impe rial résidant A Alkmaar, se propose de Vendre Pu bliquement par enchere pour argent comptantMer credi et Jeudile 29, et 30 Janvier 1812, it dix heures du matin, devant la Maison quotée No. 945 dans^ le voisinage gite Iloogdorphabited par Alb: Mays, quelques Meublestels que lits Couvertures, batteries de cuisine en cuivere étainhabits de fem me et ce que Pon deposera deplus le tout prove nant de la succession de feu Grietje Zsvcekhorsi décédeü intestée.. VENTE JUDICIAIRE. On est de intention de vendre Lsndi le trois Fd- vrier mil-huit-cent-et-douze it dix heures avant midi, A Bergen, six'ème Canton, Arrondissement d'Alkmaur, devant la Maison No- 68, ayant été habitée par feu Jan Leyenpubliquement A Penchere et au comp tant, des mebleset des outils pour l'agricultaire provenant de la masse e: succession, ncccptée sous benefice d' Inventaire de feu Jan I.eyen susdit. Vent-e de quelques Pares de gros Bois d'anne A Bru- lqr et de Ra-mcsa la- maison le Couister, Mercredi- ie 89 Janvier 1812, a dix. heures du matin. Le sousslgné avcrtit qu'il A rc^u du Mi el de Fran ce. p-mn-iere qualité a prix mediocre, et du Mei.Hear Café eo poudre pour 18 sols.Ia li-vre., én se reco-mman- t]ant A ce.s Qoucitoyeas &c. Corn: van de Pod, au Zaadmarkt. Tout cre.anc.iers ou debiteurs- de la. succession «ora- wnine repudié, de feu JViliern de Graaf et Neellje Slij- kzrraviés ayant demeurés et- décédes A Zuidschar- woude vondront bien faire lours declarations avant ou Hit.erLeur.ein.ent le 1 Fcvrier l8kj, A J. lien fes, avou.é au Tribunal de première Indancescant- A Alkmaar,. Hommé Cnmeur dans cetce. masse., 4. Alkmaarchcz les HERETIERS de A. STERCK deus le Agterdajn,, Section C.. No-. 589,. IVillemZoontje van Hermanns IVezemanajrenirfmt Mareau Soro Dominique(Militair) 24 jaar. Ne eitje Jans JVim65 jaar. Eeue onbekende Vrouw. Handrast Christiaan (Militair) 20 jaar. Jean JVittenberg28 jaar. Lena Struyf, 22 jaar. VERKOPING op REGTERLYK-GEZAG. Mé'i is van mening op Woensdag den 22 JaimariJ 1812 des voordemiddags ten tien uren te Noordfchar- woude, voor het Iluis getekend met No. 25, bewoond geweest door IViHem de Graaf, in het Openbaar, om kontant geld, bij het opbod, Verkoping te houden van Huisraad en Inboedelbeilaande in BeddensDekens, KoperTinmitsgaders Mansklederen en wat er meer voor handen zijn zalalles breder bij Biliecten ómfchre- ven, voortkomende uit den B-oedel en Nalatenfchap van wijlen JViilem de Graaf. VERKOPING o'p REGTERLYK-GEZAG. Mr: Jacob Nuhout van der Veen, Keizerlijk Nota ris, redderende te Alkmaar, is van mening op Woens dag en Donderdag"den 29 en 30 Januarij 1812, des: voormiddags ten tien uren, te Heemskerkvoorliet Huis-- getpkend met N°- 945 in de Noordorper Buurt bewoond door Alb: Pluijs, in het Openbaar, om kon tant geld, bij het opbod, Verkoping te honden van Huisraad en Inboedel, beilaande in Beddens, Dekens, Linnen, Wollen, Koper, Tin, mitsgaders Vrouwen Klederen, Vee, Boeren- en Bo-uwgereettfóhappen ai- les breeder bij billetten om.fchreven voortkomende uit den Boedel en Nalatenfchap van wijlen Griet:.- eek- horst', te Heemskerk den 21 November i8n int est at» overleden., VERKOPING op REGTERLYK-GEZAG. Men is van mening op Maandag den 3.Februar.ij 1812, des voordemiddags ten tien uren, tc Bergen, in het Zesde Kanton, Arrondissement Alkmaar, voor het Iluis No- 68, bewoond geweest door (nu wijlen) Jan 1 i in het Openbaar, om kontant geld, bij het opbod Ver koping, tc houden van Huisraad, Meubi V« en B 'renge- reedt'chappenvoortkomende uit den oude*- b k-i'c evait Inventaris aanvaarden Boedel en Nalaten, chap van wij le i Jan L ijen voornoemd. Veiling van een aantal Parken zwaar Elzen Hout w Erwte Rijs,. op, den huize C.oulfter, op Woensdag den 29 Januarij 1811's morgens ten tien uren. De ondergetekende maakt bekend, dat hij heeft aan- gekreegen beste FranfcheHoningtot een civiele prijs ais mede beste Gemaalen Kof ij voor 1" ftuiv: 't pond;, beveeld zig in de gunst van de Burgerij &c. Corn: van de Pqi. op de Zaadmarkt. Alle de genen, welke iets te vorderen hebben van, of verfchuldigd zijn aan den gerepudiëerden gemeenen Boedel van wijlen IVillem de Graaf en Nee'.tie Slijker, Echteliedengewoond hebbende te Zuidfcharwoude en aldaar overleden,, gelieve daarvan opgave of betaling te doen aan Jfadc ReusesAvoué bii de Regtbank ter eerder Inftantie zitting hebbende te Alkmaar, als door de Regtbank voornoemd gecommitteerd en aangedeld zijnde tot Curator in voorfchr.evene gemenen Boedel, voor of uiterlijk op den eerden Febt.uarij 1812.. j_ Te Alkmaar, bij de ERVEN van A. STERCK iade AagterdamWijk C. 1X0,589.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1812 | | pagina 4