Alien iel Job aw mi Lamos, Notaïre Impéml, «ito- rlsé4 cela par les Mandataires, mettra a Vente, Ven- dredi le 31e. Janvier 1812, 4 six heures du soir, 4 l'au- berge dice le Fuik, 4 Oudorp. Une FERME, avec des prairies, contenant envi ron vingt-quatre Hectairesou trente Arpents, an- cienne mesüre du Payssituée au Heer-Hugo-Waard JU Boterweg; la maison etant numeroté dans le re- gistre de l'Impót fonciere No. 4, et les prairies sur Ia carte par No. 1 et 2Lettre A. Une FERME, avec des prairies, contenant envi ron vingt-quatre Hectares, ou trente Arpents an- cienne mesüre du Pays, située au Heer-Hugo-Waard au coté de l'ouest de la route dite Middelweg; la maison etant numeroté dans le registre de l'Impót fonciere par No. 67 et les prairies sur la carte par flo. 4 et 5, Lettre C. La cahier des charges peut être Iu 4 I'Etude du dit Alocaire et on peut s'informer ulterieurement chez les Commissionaires Hofdyk et Stroo. VENTE JUDICIAIRE. On est de intention de vendre Lnndi le trois Fé- Trier mil-huit-cent-et-douze 4 dix heures avant midi, 4 Bergen, six»*<ae Canton, Arrondissement d'Alkmaar, Levant la Maison No. <J8ayant été habitée par feu Jan Leyen, publiqueraent 4 l'enchere et au comp- •antdes meubles, et des outils pour l'agriculc.ire, provenant de la masse et succession, acceptée soul benefice d'Inventaire de feu Jan Leyen susdit. A louërUne CAMBRE de derrierre rez de chauj- |ée pour un Sieur ou Dame, de preference en pen sion; s'adresser chez A. van der My dans le Nieuwftraar. Le soncigtiA averfif qn';! A ro^i, Hu Miol 'do Ki'ari- 9* primiere qualité 4 prix mediocreet du Meillieur Café en poudre pour 18 soisla livre, en se recomman- dant 4 ces concitoyens &c. Corn: van de Pol au Zaadmarkt. Chez P. Hazis au Druif dans tie Breedeftraat, se tend du Hareng frais 4 prix mediocre. Tout creanciers ou debiteurs de la succession com mune repudié, de feu Willen de Graaf et Nee(tje Slij ter, mariés ayant demeurés et décédés 4 Zyidschar- woude, voudrónt bien faire leurs déclarations avant ou mlterieurement le 1 Février 1812, 4 J. Renfes, avoué au Tribunal de première Inftanee, séant 4 Alkmaar, •ommé Curateur dani cette masse. Tous creanciers ou debiteurs de la masse et srcces- lion de feu le Sieur Mr: WILLEM JACOB KLOEK, ayant demeuré et décédé 4 Alkmaaret ceux qui sont depositaires de quelques papiers ou numeraires nppar- tenantes, 4 la masse susditë, sont invités de faire leurs déclarations 4 eet égard ulterieurement avant la fin du mois de Mars 1812, en l'étude des Notaires Impériaux A. P. de Lange et J. P. Poppelman 4 Alkmaar. Michiel JoHATf de Lange, Keizerlijk Notaris, als last hebbende van deszelfs Principalen, zal op Vrijdag den 3iften January 1812, des avonds ten zes uurenia de Herberg de Fuik te Oudorp, aanbieden te Verkopen: Een HUISMANS-WONING, met twee Cavels of dertig morgen (omtrend vier-en-twintig Hectares) Weidland, in de Heer-Hugo-Waard aan de Boter- weg; zijnde het Huis in de Verponding No. 4 en de Cavels op de Kaart getekend No. 1 en 2 in de Lett: A. Een HUISMANS-WONING, met twee Cavels of dertig morgen (omtrend vier-en-twintig Hectares) Weidland, in de Heer-Hugo-Waard aan de Westzij de van de Middelweg; zijnde het Huis in de Verpon ding No 67-en de Cavels op de Kaart getekend No. 4 en 5 in de Letter C. De ftaat van Lasten en Voorwaarden van Verkoop zijn te leezen ten Kantore van gemelde Notaris en na der informatie te bekomen bij de Commisfionairen Hof- dyk en Stroo te Alkmaar. VERKOPING op REGTERLYK-GEZAG. Men is van mening op Maandag den 3 Februarij 1812, des voordemiddags ten tien uren, tc Bergen, in het Zesde Kanton, Arrondissement Alkmaar, voor het Huis No. <58, bewoond geweest door (nu wijlen) Jan Letje», in het Openbaarom kontant geldbij het opbod Ver koping te houden van Huisraad, Meubilen en Boerenge- reedfehappenvoortkomende uit den onder beneficie var» Inventaris aanvaarden Boedel en Nalatenfchap van wij len Jan Leijen voornoemd. Te Huur': Een agter beneden KAMER, voor een Heer of Juffrouw, liefst in de kost; te bevragen bj| A. van der My in de Nieuwftraat. 1S0 nnHArgMni-fltiHp maakt bekend, dat hij heeft aan- gekreegeu beste FranfekeHoning, tot een civiele prijs» als mede beste Gemaalen Kof ij voor 18 ftuiv: 't pond; beveeld zig in de gunst van de Burgerij &c. CorN: van de Pol op de Zaadmarkt. Bij P. Hazis,. op de Breedeftraat in de Druif, is te bekom: beste nieuwe Pekelharingyoqr een-civiele prijs. Alle de genen, welke iets te vorderen hebben van, of verfchuldigd zijn aan dep gerepudiëerden gemeene» Boedel van wijlen Willem de Graaf en Ne eitje Slijker, Echtelieden, gewoond hebbende te Zuidfcharwoude en aldaar overleden, gelieve daarvan opgave of betaling te doen aan Jfadc Renses, Avoué bij de Regtbank ter eerfter Inftantie, zitting hebbende te Alkmaar, als door de Regtbank voornoemdgecommitteerd en nangefteli zijnde tot Curator in voorfchrevene gemeneu Boedel, voor of uiterlijk op den eerften Februarij 1812. Ale de genen, welke iets te vorderen hebben of verfchyidigd .zijn aan cjen Boedel en Nalafenfchap van wijlen cfen Heer Mr: WILLEM JACOB KLOEK, ge woond hebbende en overleden te Alkmaar ,of wel ee- nig'e papieren of gelden,' dien boedel concernerende, onder zich rnogt hebben; worden verzocht, uiterlijk vóór het einde van den maand Maart 1812, daarvan opgave te doen, ten Kautore van de Keizerlijke No- tarisfen A. P. dc Lange en J.P.Poppelman, te Alkmaar. 4 Alkmaar, chez les HERETIERS de A. STERCK dans l'AgterdamSection C. No. 589.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1812 | | pagina 4