v- Proclamation Première f Proclamation Seconde. een om er alle de brieven intertellen dienliijfchriïi en het derde voor het affchrifc van den inventaris welke hij teiken Jnre van zijne roerende en onro rende Goederen en zijne Schulden en Pretenfi pvereenkomftig Art: 8 en 9 vanliet Code van Koo handel. V Derations, m pour y copier les lettres quTlecrit t-t le troisième pour y traiiscrire la copie de I'in- ventaire qu'il doit-dresser tons les ans de ses ef- iets mobriers et imnöbiliers et de ses dettes acti ve:: et -passivesle tóttf pn confonnité dés articles et 9 du Code de Commerce. F'";c inf«;"<na:kns j la connaissance des Habi- 'n" c' cett0 avc-c invitation de s'y cohformer «Xi'.cteraeiit. AlkmaarIe 23 Janvier i3ie. T.e Maire susdit, N. de FOKEEST de PETTEN. Brengt deze informatien ter kennisfe van de In^e tenen dezer Stad, met aanmaning zig daarna flipte te gedragen. Alkmaar, den 27 Januarij 1812. De Maire voornoemd, N. van FQREEST van PETTEN. PROCLAMATIONS DES PIANCAILLES, fakes 1 ALKMAAR 7 lc Févricv 1812. Render Colon, Vcuf, et Maria Elifabeih O leraar, re, tons deux nés et demeurants dans eet te Ville. Willen van Buitenen, Gar9onné A Delft, et Geertje dt Lair, Filleneé a Enchuyzen tons les deux de meurants i Alkmaar. ,.c:is .typ"-*, Garf on 3né a Ilees, et Anna Cat,la- Sc.Hitten, Filleneé a Spellen, tons les deux demeurants it Alkmaar. J'd'Y GarV0" a Egmond-Binnen et Baafie Fiilenee a Warinenhuyzentous les deux t-e men rants ii Alkmaar.. Theodoras Hendricus Beenken, Garcon né a Astroo et dimeuraut Egmond-Binnenet Maria Vejtna Adcl- 'Til Fllle' neé Lc«niiigenet demeurante Jotu, nr.es StruykGarcon, et Petrontlla Errst, Fille tous deux nés et demeurants dans cette Ville. A L S d ALKMAAR, depuis le e 6 Tan vier jusqu'a le 2 Février 1812. H-.C, Pi's de Ar ie Lyken et Try „tie Rind. ..ara^CatharinaFille de Arie Schoort et Breggett'ia Fi's. de Jan Tesse/aar et CatkarinaFreedenbur* f'WFiBe de Cornells Bouwman et Claasic van Lee,ven. J j C h DÉ Sdepuis le sd Janvier jnsqu'a le 2 Février 1812. 24 ans. Johanna Commandeurr9ans. ■f Ec rgmey er43 ans. Ar ent Scholte--4 ans. j<~crs J-ransani, 42 ans. /rit j j-ngeiteeJe(jui.x arrets) 32 ans, Le soussigné avertit par la presente qu'il se char ge™ des cc moment de routes les commissions rela tives h ve„te et l'achat des elTets publics, la per ception des interetset de tout ce qui concernc la commerce en effets. II. A. D A E Y. IIUVVLYKS-PROCLAMATIE gedaan te ALKMAAR Op Zondag den 1 Februarij 1812. Eerste Gebod. Reinier ColotnWeduwnaar, cn Maria Elifabcth O 'e- vaar, Jonge Dochter, beiden alhier geboren en woon- achtig. Willem van Buytenen, Jongman, geboren te Delft, en Geertje de LeurJonge Dochter, geboren te Enkhui- zen en beiden alhier woonachtig. Tweede Gebod. Ivaocus Kuypers, Jongman, geboren te Hees, en Anna Cat hart na SchuttenJonge Dochter, geboren te Spel- len, en beiden alhier woonachtig. Klaas Verwer, Jongman, geboren te Egmond-Binnen, en Baafje Kader, Jonge Dochter, geboren te War menhuizen en beiden alhier'woonachtig. Theodoras Hendricus BeenkenJongman geb: te Astrop e» woonachtig te Egmond-Binnen, en Maria Ge/in* Aaclheyd LakerJonge Dochter, geboren te Leunin gen en woonachtig alhier. Johannes Struyk, Jongman, en Petronella ErnstJonge Dochterbeiden alhier geboren en woonachtig. Aangiften van C,E BOO'RTEN, van den 2Öftc« Januarij tot den eden Februarij 1812. Arie, Zoontje van Arie Lyken en Tryntje Rind, Clara CatharinaDochtertje van Arie Schoorl ei\Brce~ gettha Iiazes. Jacobus, Zoontje van Jan Tesfelaar en C. Freedenbrrg. FemmetjeDochtertje van Cornells Bouwman en ClaaFe van Leewen. Aangegeven LTKEN, van den etffteu Januarij tot den 2<len Februarij 1812. Oornelij^ Mens, 24jaar. Johanna Commandeur15 jan ■Jan Willem Bergmeyer43 jaar. Domineers Franfani42 jaar. Gerrit Jongenccle(Tuchteiing) 32 jaar ArentjSckolte 53 jas De ondergeteekende maakt hiermede bekend. r>t hij van heden af aan zich zal chargeeren met alle commu nes betrckkelvk de aan.- of verkoop van Effecten, den ontvang der interesfen cn met alles hetwelk tot den Effectenhandel eenige relatie heeft. II. A. D A E Y.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1812 | | pagina 3