Les soussignés Adrianus Petrus de Lunge Notaire Imperial et Jsadcus Petrus PoppelmauNotaire Impe rial et Traducteur juré tons deux a la residence d'Alk maar, donnent avis par le présente qu'ils se sont asso ciés, et que leur étude commune comme Notaires et Bureau dc Traduction, est etafcli k la maison du pre mier soussigné a Alkmaar sunlit dans le Langestraat Section A. N*- 367. Alkmaarle 1 Janvier ,1812. A. P. de LANGE. J. 1>. POPPELMAN. Le Secrétaire de la Sous-Prèfeckure cP Alkmaarsous- sünréTraducteur assermentó par le Tribunal de pre- I mière Instance k Alkmaar, a l'honneur de prévepir porter a la Public: qu'il se charge de la traduc tion et de la redaction de tous actes et piecesainsi que de ceux en particulier sujets aux droits du timbre ct de Eenregistrementdont il soigne également l'expe- dition; s'adresser Langestraat, L. B. N°- 109. Alkmaarce 5 Janvier 181-2. BLOM van ASSENDELFT.. A vendre a l'amiableUne MAISON, bien située et bien bade, section C. n°- 363, an coin du kleine glop, dans le fnidsedeux tiers de l'achat peuvent t ester en hypotheque it cinq pour cent par ans'ad dresser chez J. Havik» A loner: Une C'AMBRE de derrferre rez de chaus- sce pour tin Sieur ou Dame, de preference en pul sion s'adresser chez A. van der A/ydans le Nicutvltra.it. JohannaCat Aar in a Cornelia et Jacob a Pront, s as la direction de leurs Tuteurs out acchettées et c.-rici- nueront les AFFAIRES et la BOUTIQUE du Sicur Pieter Al, darts le HoutilstraatSection B. No. 2" a Alkmaar, elles demandent la protection et la recomnia:>- dation d'up. chaéun et serviront exacte et a lxm mar ch* r Ou- y troiive tout sortes de Lainage, comme, Bas, Gents, Estames, Cotons Unbans &p.t Sous ju on donnera un" Notion plus precise. Chez P. Nazis au Druif dans le Brcededrantse vc.td du ILartng^frait i p'tx mediocre. Tout cre.anciers ou debiteurs de la succession t.j f,u LüBERTUs VAN der. Laan avant demcuré ct dé- Cfdé it Alkmaar, voudront bien faire leur declarations u'teri-eaiement avant le 29 février iHttc _J, van den pL.xle ou A. Coster, demcurauts id cu ville. Tons cre-'-ei rs ou deb'teurs dc Ja masse et succes sion de feu le SI. Mr: WILLE vl JACOB KLO-'.K, re tut der.ieuré et décédé a Alkmar", ct ceux qv: out t'loositafres de qudqucs papiers" ou numeraires rppnr- t iwntesa la masse susdite,. sont invites d- Hlirejeurs t ■clir-tions ii cct égard ultarieurem esrt avant la fin du. nv»irfdc Mars 1812. en l'ér- Not 1 ires Irapériaux ,i: V. de Lange et J* P. Poppelmau ii Alkmaar. i A'Ikmsa?, chez tc« IIERETIER S dh A. '- '"EllCK, dans l'Agtcrdam Section. C. No. 5 '9. De ondergetekende Adriatitrs Pel; de L: ;r, K zerlijk Notai;is en Jfaacus Petrus Poppelmaumeu Keizerlijk Notaris en becdigd Irauslatpurbeiden bin nen de btad Alkmaar, adverterendat zij zich mof den anderen hebben geasfocieerden c ct hun gctneculenrp- pelijk Notariaal- e.n Traaslatcurs Kantoer, tv rd rlvcu- den ten huize van den eerst ondergetekende te Alkmaar voormeid, in de Laugcftraat Wijk A.No- 3(r. Alkmaarden 1 January 1812. A. P. de LANGE. J. P. POPPELMAN". Dc ondergetekende Secretaris d^r Onder-Preiet',: 'u AJkmaarbij de Regtbauk ter eerder Inltantie beé edigct zijnde als Translateur in de Franfchè laai, berigt bd deze aan alle belanghebbenden, dat Hij van heden, ai aan zich zal belasten, met de overzetting en verdere bezorging van alle Axten en Stukkeu, en in het bij zonder van de zodanig.en, welk. a.\n net re;;- tan j»,,- gistratie onderworpen zijn; adres in de Hang.-ras. L. B. No- 109. Alkmaar, den 5 January 1812. - BLOM v 'N ASSENOEL, 1. Uit de hand te koop: Een extra tv ftaaud WINKEL —HUISzijnde een d ,-r neen .1 est? {liïmJi L11 de Stad Alkmaar, aan de Noon' j v..1 1 M 00 d'c hoek van 't kleine G'iop., W' Kunnende twee derde der Kc ppc 1 up L-istuig blijven daan tegen een interest vail v-jf pro cent 111 t laar; te bevragen bij tconrs Havik. J Te Huur: Een agter beneden KAMER, voor ee 1 Heer of Juffrouw;, Hef: in de kom: 5 te navragen A. van der My in de Nieuw drast. JohannaCatharineC rneli.i en f»r v, '>n- der Onzicht van d zeiver Voogden, av tard hel benut dé WINKEL en N EG-O TIE van den 11 ■•er pieter '1 die van dezelve afüahd gedaan heelt, fixb ILu.v ildraac Wijk B. No. 28 te Alk-mar; Zullen fez -2 W mi kei en Negotie, van onderfcheldtn WoMe (•- ed: e als Ivou- feué IlandfchoenenSavjet, Catoen, Gar e Urm!Lint en. andere dergelijke benodigdhedenvoo. .-te un en uit- bféfd-ni. Zij verzoeken'iedes goosf ea -- V- vlug, t-TW-il men van. een goeUe cn deu/d-tr: ..c-ta-a vuin{ er,: -k e::d kan zijn; De ivüi van de -uceri-- 1 - -1 Winktff-waren zal nader'worden nu'rgerev-eu. Bij P. IIazis, op-de Breedcdrart in de Dnnt, is te b i-offl: besté nietti e Pekclhajin j-voor -e 2 n e 1 wei" Mie de genen, welke iets re vorderen hebben van, of verfchuïdigd zijn aan wijlen Lt iwurrs v.vx der Laan, gewoond .hebbende en oyeriec.en bm -.cn .tu»- pnr, gelieven -daarvan opgave of betaling, te doen uiterliik' voor ultimo February asn(Tamme aai: j. van d. r Abeele of A. Costeralhier woonachtig. Alle de genen, welke iets te vorderen he-nben ot vcrf'-'buldigd zi'n aan den Boedel en r>alaten'chap van whlen den Heer Mr: WILLEM JACOB KLOEK, ge itmond hebbende cn overleden te Alkmaar, o, wei ce- ni.,re pap K; ren of gelden, dien boedel cohcc: i-.1 eitue onder zich mogt hebben; worden verzoent, uiten :ic vóór het einde van den maand Maart 12<uiarvcit ongave te doen, ten Kantore va-yxle Keizerlijke ho- rarisfen A. P. d'c Lange en J. P. Poppelmau te Alkmaar. Te Alk'". "Stbij de ER''EN van- A. b LRClv.» in tie Agterdam, V. jk C. No. 53P-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1812 | | pagina 4