kennjscèt/NG. A F E R T I S S E M E N T. T e MAIRE de la Ville d'ALKMAARen const- «uence de l'avis ft it par Mr: le Maitre-des-Requé- préfët de cc Département avert'»aux Consents ile 'la Classc de 1810, que le Conseil de Ilécrute- ii]ent tiendra ses séances annoiicées dans Ia Maison ciitc het Diaconie Oude M:.nncn en i 'rouwen Hutssur 1'A ras tel a Amsterdam an lieu, que x ans 1 Amsteikcrk comma ctc.it arrété auparaventEt qo'ainsi chiicun, qui devra ou vouc'ra se présenter au dit Consen sera obligé de s-'adresser a ia Maison susraantionnée. Alkmaar, le 10 février 1812. Le Malre sus dit N. de FOREEST de PETTEN. Dc MAIRE der Stad ALKMAAR, ten gevolge van her b er iet van den lleere RekwestmeesterPrefekt van dit Departementgeeft aan de Confcnts der Klasfe van tg 10 kennis, dat de Raad va* Reentering zijne aange- kondigde Zittingen zal houden 111 het Diaconie Oude Mannen en Vrouwen Iluis op den Amftel te Amfterdam in plaats «van in de Amftelkerk, zo als bevorens was bepaald geworden; En dat dus een ieder, welke zig aan gamelden Raad zal moeten ofwiilen aanbaden ver- pligt zal zijn, zig aan het bovengemelde Diaconiehuis te vervoegen. Alkmaar, den 10 February 1812. De Maire voornoemd N. van FOREEST van PETTEN, Vendredi et Samedile 1.1. et 15 Février f812, a cinq heures, le soir chez George Philip Blom, Auber- giste a l'Hótel de Ville dans le Langestraat No. 528 Section A, 011 mettra en ven te ce qu'il suit: Une Maison Rustique et SupêrficieAlkmaar Sec tion A.No. 503 a l'est du Geest, avec un etable pour douze vach'es. iJn Boisgrand environ 250 toises, située dans le Nol le sous Buitenduin ban lieue de Scheorl, Une Maison et Snperficie, a Alkmaar, Section A. No. 279 <1 ouest du Payglop. Une dito, Section D. No. 273 f Zud du Lar.t. Une ditoSection ANo. n a i est IU:smu Une dito, Section D. No, 457, au Ziu c; Dron- kenoord. Une dito, Section A. No. 543, ar Znd uu Langestraat ayant line sortie au Breedestraat. Unê dtto, divisée en quatre parties, Pest du Pater- reniosterstraatSection B. No. 527. Une Ferme avec vingt-six arpents de terre, inruh.ction dc Egmond op den Hoef, deux arpents juruiictiou ■tie Heil-o et quatre arpents située au Groeneweg; 1500 florins de vente pourront rester affectés pendant un air sur le bien a vebdre, a raison de c:nq pCt. ct en cas de convenience le remboursement se fera pas sans s'avertir trois mois d'avance. Une Maison et Terrain, Section B. No. 107, au Nord du Langestraat, ayant une ecurie ct remise neuve derrierré-, sortant dans le Hogestrast. Une dito, Section B. No. 429, au Nord du Schaapen- StCC°"« l Une iTo, située a Egmond aan den Hoef, etant 1 nti- ber e dire le chateau du Hoef avec jeu de boule No. 13, la motié de l'achat peut rester affecté a raison de cinq p€t. par an, moyennant le ramboursement de cent florins. Une dito, avec une etable pour douze vaches öcc., hors le Boompoort a Alkmaar, D. No. 41. Une Prairie, grande cinq arpents, située dans le Lood ban lieue iF Alkmaar. PROCLAMATIONS des FÏANCAILLES, faites i ALKMAAR, Dimanohe le 9 Février 1812. Proclamation Seconde. Keinier Co/om. Vetif, et Maria Elifabcth Ojevear Filletous deux nés et demeurants dans CQJte Ville, Op Vrijdag-en Zaturdag, den 14 en 15 February 1812^ des avonds ten vijf uren, zal ten huize van George Philip BlomKastelein in "t Stads Logement in da Langeftraat, No. 528 in Wijk A, het navolgende worden geveild en verkogt Een Huis en Erve, ftaande en gelegen bmnen Alkmaar aan de Oostzijde van de Geest, in Wijk A. No. 503, geapproprieerd tot een Boerenwoning, met Stalling voor twaalf Koebeesten. Een ft uk Boschlandgroot voetftoots 250 roedenge legen in de Nollen onder Bukenduin onder Schoorl, Een Huis en Erve, binnen Alkmaaraan de Westzijde van het Paijglop in Wijk A. No. 279. Een dito aan de Zuidzijde van de Laatin Wyk D.No.273* l>n dito aan de Oz: van 't Ritzevoortin Wyk A. No.11. Een dito, aan de Zuidzijde van't üroukenoordïnWyk Ecu ditoaan de Zuidzijde van de Langeftraat en uit komende aan dc Breédeftraat, in Wijk A. No. 543- Een dito, kunnende 111 vieren bewoond worden,-aan ül- Öostzijde van de Paternosterftraatin Wijk B. No. 527. Een Huismans-Woning met 66 morgen Land, onder do Jurisdictie van Egmond op den Hoef, 2 morgen on der llcilo en 4 morgen aan de Groene Weg: De Ko per zal de vrijheid hebben om/1500 a 5 pc interest er op te laten ftaan om deeelve over een Jaar en ingeval van continuatie, over drie maanden na gedane opzegging, aftelcsfen. Een Huis en Erve aan de Noordzijde van ce Lange- ftraat, in Wijk B. No. 107, waar agter een nieuwe Stalling, Wagenhuis &c.uitkomendeindeHogcftraat. Een ditoaan de Noordzyde van de Schapenlteeg111 Wiik B. No. 229. v. r Een dito, ftaande en gelegen te Egmond aandenHoet, zijnde de herberg genaamd het Slot van den Heefmee een overdekte Kolfbaan, zünde genommerd met No. 22 De helft der kooppenningen kan op dit perceel blijven ftaan 2» 4 pCt.mits'sjaarlijks/Tooaftosfende. Een'dito, met Stalling voor twaalf Koebeesten &c.„ buiten de Boompoort der Stad Alkmaar, in de bui tenwijk D. 'No. 41., Een ftuk Weidfendgroot vijf morgen, gelegen m O Lood onder de Jurisdictie der Stad Alkmaar. HUWLYKS-PROCLAMATIE gedaan te ALKMAAR. r Op Zondag den 9 Februari] 1812. Tweede Gebod. Reinicr ColomWeduwnaar, en Maria Ehfabeth O.t- vaarJonge Dochterbeidé" alhier geb: en woonachtig.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1812 | | pagina 3