u ■M-pfÉÉU. I i I 1 K A A L K M A A v 4fl A F F I C H E S, ADVERTENT! M ff I A N O N C E S cc Avis divers TP lvx ,7/ ie lx Iw is 12. J V E R. T I S S E M E N T- e MAIRE de la Ville d'ALKMAAR vu l'arrété f j de Mr: le Préfét du Département du Zuiderzée du "i Tanv'ier 1812, sur la formation des registres né cessaires pour la mise en activité des bureaux de garan- tie des matieres et ouvrages d'or et d'atgent. Vu les articles 72 et 73 la loi du 19 brumaire SU <5, portant: Art: "2. Les anciens fabricans d ouvrages oor et ('"argent ct ceux qui voudront exercer cctte profession, .0 tonus de se faire connnitre a 1'administration du rrement et d la municipalité du canton oit ils r A.:at, ct de faire insculper dans ces deux admnu- st; .'.ons leur poinfon particulier avec leur_ nom sur r 1 planche de cuivre a ce destine. L'administration du département veillera a cc que Ie méme symoóle ne soit pas employépar deux fabricans de sou arrondis sement. r Art: -3. Quiconqne se borne au commerce d orle- vrciie sans entreprendre la fabrication, n'est term que de faire sa déclhration a la municipalité de soa canton II est despensé d'avoir nu poincon.. Porte k la connr.issance des intéressés i<x. Que les regLtres ck-stinés k recevoir Les décla- rations taut tics ouvri.ert .que des commer.ca; d'orfevrerie seront ouverts clu seize du mois cou rant et resteront deposes sur les bureaux de ia mairie, oa chacun pourra faire let declarations nécessaires tous les jours [exceptes les i.nn 111- ehc-J de dix beur es du matin jusqu'a deux heures de Paprès midi. s.0. Que depuis et durant les terns fixes ci dessus la plaque de cuivre pour insculper les pompons imc sur les bureaux süsditset sera deposé de m et que chaque ouvrier en or et argent sera obligé d'y venir muni-des instrumens nécessaires pour le faire ou le faire faire en sa presence. 30. Que les orfévres. et autres quvner en or et ar gent doivent répéter leur declarations au bureau de garantie dans l'arroudissement du quel ils sont chabliset faire insculper leurs poinfQ.ns h la- Préfecture de ce département. Alkmaar, le 9 mars 1812. Le ft J aire susdit par son indisposition, C. van OOSTVEEM, Akjqxnt.. A ANKONDIGINCE In«ï en vei fchillen4e Berigtcn van fro ENS DAG dm 11 Maart i8ia. kennisgeving- De MA1RE der Stad ALKMAAR, gezien het be- fluit van den Heere Prcfekc van liet Departement van de Zuiderzee, van den 31 Januarij 1812, opzigte- lijk de daarftelling der nodige registers voor de bureaux de ^aramis van de goederen en werken in goud en zilver. 'Gezien de artikelen 72 en 73 der wet van 19 bruuxaira zesde jaar, inhoudende: Art:'-2. De voormalige werkbazen in goud en zilver» e i dicgensn, welke dit 'beroep willen.uitoeifenenzijn «ehoudeu hiervan aan het beltuur van het departement e;~ nnn hun gemeente-beftuur te kennen te geven en bij t"e behie bclturèn hunnen byzomieren (tempel, met hunnen naam in een koperen plaat daartoe gefchikt te» doen drijven. Art: "3. Degeendie zig alleen bij liet verkopen van «ouden of zilveren waren bepaaldzonder het fa briceren daarvan te ondernemen is tot niet anders ge houden dan om daarvan zijne verklaring aan het ge- meente-befhiur van zijn kanton te doenIlij behoeft geen ftempel natehouden. IJrenrrt bij deze ter kennisfe der belanghebbenden S ij. Dat dc registers gefchikt 0111 de verklaringen 4 /.o wel van de werklieden als van de kooplieden in gouden en zilveren waren, te ontvangeh dem zestienden dezer lopende maand geopend zulle.» zijn, cn ter fecretarie dezer Rad zullen blij ven alwaar ieder dagelijks [uitgezonderd des Zondags J de nodige opgaven zal kunnen doen., vaudes voor middags tien tot des namiddags twee uren. 00. Dat van en gedurende de hierboven bepaalds tijden do koperen plaat tot het indrijven der ftem- pels almede ter gezegde fecretarie zal berustende zijn, en dat ieder werkman in goud en1 zilver vêrpügt zal zijn zig aldaar te vervoegen., voorziet» v.an de nodige inftrumenten om dit te. bewérkftel- ligenof in zijne tegenwoordigheid te doen be- werkheiligen. en 30. Dat de goud en zilver'fmits en andere werklieden, in goud en zilver hunne verklaringen aan het bu reau de garantie van het nrrondisfemenr, waaronder zij behoren, moeten herhalen, en hunne Itempels aan dePréfecture van dit depsrtemeut laten indrijven.. Alk MA a r, den 9 Maart 1812. De ftïatrrr voormemrt en bij desfelfs indispofitie». C. van OOSTYEENi,. Adjuncts if 1 XV. jv; fc 11 1 1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1812 | | pagina 1