Veiicireei et ™ledi™ le 2/ et "28 Mars 1812, 4 cinq beuresle soir chez George Philip Blom Aubergiste 4 J'IIÓtel de Ville dans le Langestraat No. 528 Section A., 011 méttra en vente ce qu'il sint üne Maison et Fonds, simde 4 Alkmaar, au Zud du Fnidse No. 157 Section C. Une Ferme av^cc deux cavels ou trente arpents de Prai rie, sitiiée au (bedyktej) Schermeer au Polder M. et N.marqués au carte No. 13 et 26. PROCLAMATIONS des FIANCAILLES, faites 4 ALKMAAR, Dimancke le 8ra* mars 1812. Proclamation Sec-onde. Johannes Petrus Mauelshagen, Veuf', né 4 Kiebol- fraarciet Maria Adei.iieid Dolkemever Fille neé 4 Hopsen tous les deux demeurants 4 Alk- maar. A L S a ALKMAAR, depuis le ir. jusqu'4 le 8*>e pi ars 1 8 n. w Hendrik, Fils de J. II. Knebel et B. Mol torueiis. I lls de J. A. Ruys et A. Molenberg. AiLFils de C. Mooy et E. Boesiek A' 's Jsaac, Fils de J. A. de Jong et S. Barens. n. 'clmus, Pils de A. Heyne et O. de Goede. DL C E D Sdepuis le ir. jusqu'4 ,1e mars 1812. J.ih Anaries Top, e»| ans. Sasseur IViihehnfMili- ui i 23 ans. Di,k Caton68 ans. "Johannes, '1 t' J- vtn Leuven jy tema'ines. IFillem Iiei- e>-, ;y ans. Arm a Konstman, 28 ans et 5 jours. J tenant, a her rel, 37 ans. V DYKGRAAF et HEEMRADEN du llcer-llugo- h ar.ra portent 4 ia connoissance des interesses que it iirage annuel, pour Ia liquidation reguliere des' det res arrivé es du Polder, aura lieu Sasnedi le i4mc mars prochain4 l'Hótel de la Mairie de la Ville d'Alk- maar, cans la Chnmbre des séances ordinaires de I'in- tenc ?nce a midi precise. Que les remboursemens ct les prunes echusaussi bien que le rentesseront pay,.s per ie Receveur du Polder, au m. avril prochain. Alkmaar, ce 7 mars 1812. Par ordre du Dykgraaf, J. C. du TOURSecretaire. P. Makkes, Huissier au Tribunal de première In st. ice 4 Alkmaar, vendra mercredi et ieudi le h et te mms 1812, 4 l'anberge les Armes de Harlemsur Y.m\ e.-notSection B. No- 157 dans cette ville p: •rsieurs hts avec leurs appartenancesun ealandre presse cabinet, bureau, de tablesmiroirschaises porcelamesvaiselle, d'etain, defer, dc cuivre.'et de Ier blanc, poterielinge de table et autre, rideaux et ce qui sera alors de plus offert. On vendra Mercredi ie i8"e mars 1812devant Je Lombard 4 Alkmaar tous les gages susceptible a veiKire. Op Vrijdag en Zaturdag, den 27 en 28 Maart 1812, des' Avonds ten 5 Uren, zal ten huize van G. P. Blom Kastelein in t Stads Logement in de Langeftraat No. 528 in Wijk A.het navolgende worden geveild en verkogt Een Huis en Erve, ftaande en gelegen binnen Alkmaar, aan. de Zuidzijde van het Fnidfen, No. 157 in Wijk C. Een Iluismans-Woning met twee Kavels of 30 Morgen Weidlandin de bedijkte Schermeer, 111 de Polders M. en N.zijnde de Kavels op de Kaart getekend met No. 13 en 26. IIUWLYKS-PROGLAMATIE gedaan te ALKMAAR Op Zondag den 8ften Maart 1812. Tweede Gebod. Johannes Petrus Mauelshagen, Weduwnaar, gebo- ren te Kiebolbaard, en Maria Abelheid Dolkemhy-- ER, Jonge Dochter, geboren ce Hopfen en beide* alhier woonachtig. NES 4 HOORN, depuis le ir. jusqu'M le 8me mars 1812. C'iri st ia an Godfried ter Maet. I^ena Pietersz. Franciscus Bernardus Siller.— RhinaPrdericalFalhrccht. Johanna Jonker. Benjamin Jok ran Dyk. DECEDES, depuis le ir. jasqti'h le 8me mars 1812. Reyer Kerke rk38 ans. Picter Joost Eiken, ail ft Aafje Theunisz, 5 jours. Jan de (Fit70 ans. Maarten Zaal, 5 ans. Grietje Fisser27 ans. V DIJKGRAAF en HEEMRADEN van den Heer- ILugo-lPaard geven kennisfe aan allen die daarbij be- langhebben, dat de Jaarlijkfche Loterij tot geregelde vereffening der agteriïallige Schulden van de Polder plaats zal hebben op den iqdeu Maart nanilaande,op het Raadhuis der Stad Alkmaar, in de Kamer der ge wone ^Zittingen van het pijkgraaffchap's middags ten twaalf uren prmcieY. Dat de uitgetrokken aandelen en pnemien zoo wel als de interesfen door1 de Penning meester der Polder zullen wordeij afbetaaldMp den ifte» April eerstkomende. AlkmaarTer Ordonnantie van den Heer den 7 Maart 1812. Dijkgraaf, J. C. du TOUR, Secretaris. I'. Makkes Deurwaarder b;i de Regtbank ter eerftep Inilantid te Alkmaar, zal op Woensdag en Donderdag, den 11 en 12 Maart 1812, in de Herberg het IFapcti- van Haarlemop de Nieuwte Sloot, in Wrik B. N°- 157 alhier, Verkoopen vcrfcheide Beddens met derzel- ver toebehoreneene Mangel, Pers, Kabinet. Bureau, Tafels, Spiegels, Stoelen, Porcelein Tinnen-goed, Yzer, Koper, Blik, en Aardewerk, Tafel- en ander Linnen, Gordijnen, en het geen verder zal worden ge- prefenteerd. Op Woensdag den iS^n Maart 1812, zal men bin nen Alkmaar voor de Bank van Leening boelhuis hou den van alle Panden die als dan verftaaij zijn.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1812 | | pagina 3