V\ D' A L K M A A advertenties A L K M A A i l f i A F F I C H E' S, anno n c e s aankondigingen I f et Avis divers en veiTchillende Berigten van 1 1 ~'C&- N>j. 12 MERC RE 01 le 18 Mars rSi2. A V I S. Ie MAJRE de la Ville d'ALKMAAR, vu la cir- culaire de Mr. Ie Sous-Préf.t de 1'Arrondissement d'AlkmaarMemhre de In Légion d Honneur, du 11me du mois courant, ltd donnant a connaitre, quequ el- ques Boulangcrs ayr.nt c ommence a ntêIer leur pain a la tnoitié avec dcs lwes et auti 's comestibles, cdaest défeudu par les Lo s, et qi il n'est p.érmis dy cm- plover que flu froment oti du sc'gle sans melange; Pojte a la connaissance dcs B lulanger; de cette ville et sa ban lieue, ce quc-dessus, f ur p-even nit que le Maire a pris les mésures nécessaires pour decouvrir les contrevenansdont le pain ainsi meld ion settlement sera ssisimais qui seront poujjsuivis avec toute la rigueur des lois. Alkmaar, le i<5 mars 1812. Le Maire snsdit C et par son indisposition, van OOST VEEN', Adjoint. Nq. 12. WOENSDAG din 18 Maart 1812. t >.,r?4rv j 'j.lïX I A V E R T I Si S E M E N T. Le MAIRE de la Ville d'ALKMAAR vu la lettre de Mr. le Sons-Pre'(et dc 1'Arrondissement d'Alkmaar, Me nbrc de la Legion d'H< nneur, du 1'jvrier 1812, pad'la quelle il lui t-ms t Psrrèté de Mr, le Prelet du Département du :uu. e,. du 3i,lie jrivier 1812, sur la formation t s regi trc- nécessaires pour la raise en activité d-./brr-.*ux'd: ;,arantie des matierOs et ou- "vrages d'or ct d'ar ,cnt. Vu la teneur du dit arrète prestrivant les operations du Maire a ce sujet. Vu les articles 72 et 73 dc la loi du 19 brumaire an 6portant Art: 72. Les anciens fabricans d'ouvrages d or et d'argent et ceux>qui voudront exercer cette profession, sont ténus de se faire connaitre a 1 administration du département et it la municipalité du canton oü Us residentct de faire insculper dans ces deux admini strations leur pci'.upon particulier avec leur^ nom sur un ppinche de cuivre a ce destine. L^dminiseration du département veillera a ce que le même symbóle ne soit pas employé par deux fabricans de -son arrondis sement. Art: 73. Quiconque se borne an commerce d'orfe- vreriesans entjeprendre la fabiication, n'est tenu que de faire sa declaration a la ïmraftipalité de son canton; Il est dispense5 d'avoiï un poir^ou, IV A A R S C H O U JV I N G. De MAIRE der Stad ALKMAAR, gezien heb bende de circulaire misfive van den Ileere Onder- Prefeklf van het Arrondisfement AlkmaarLid van het Lei oen van Eer, van den mien dezer maand, ihem te kennen gevende, dat, eendje Bakkers begonnen zijnde om'hun brood voor de helft met bonen en andere ingre diënten te vermengen, zulks bij dé wetten verboden en daartoe niets anders dan het gebruik van zuiver.e Tam of R-ogge geoorloofd is. Brengt dit berigt ter kennisfc der Bakkers binnen deza Stad ejfderzelver Jurisdictie, hun waarfchouwende dap de Maire de nodige maatregelen heeft genomen, 0111 de» overtreders te ontdekken, waarvan niet alleen hetaldua gemengde brood in bellag genomen maar zij zeiven nret alle de geftreugheid der wetten vervolgd zullen worden. Alkmaar, den 16 Maart 1812. De Maire vóornoemd cn bij desfeffs indispositie, C. VAN OOSTVEEN, Adjunct. K E N N I S G E F* A N G. De MAIRE der Stad ALKMAAR, gezien de mis five van den Heere Ónder - Prei'ekt van het Arrondisfe ment Aiktnaar, Lid tan lu 7 1 legioen van Eer, van den nden februarij rüftn. hem daarbij toezendende hetbeflufc van den» lie.-re Pre lekt van liet Departement van de Zui derzee, van den giften Januarij 1812, opzigtölijk' de daarftclüng der nod e registers voor de bureaux de ga rantie van de goederen en werken in.goud en zilver. Gezien deninhoud van gezegd befluitden'Maire voor- fchrijvendc deszelfs werkz aamheden ten "dezen apzigte. Gezien de artikelen 72 en 73 der wet van 19 brimaira zesde jaar, inhoudende: Art: 72. De voormalige werkbazen in goud en zilver en diegenen, welke dit beroep willen uitoeffenea z'j'ï gehouden hiervan aan het belhiur van het departeni' én aan hun gemeente-beduur te kennen te geven en die beide beduren hunnen bijzondereiWftempel met hunnen naam iii een koperen plaat daartoe gefehib doen drijven. Art: 73. De geendie zig alleen bij her verkopt t van gouden of zilveren waren bepaald, zolder iv. briceren daarvan te ondernemen is tot n et anders houden, dan om daarvan zijne verft!- iug aPn ee- mcente-beduur van zijn kanton te do m j goeu fteiiipel ngteljouden.. E; Ós

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1812 | | pagina 1