Proclamation Première- C c ,„.r Mg k «et eflet le directeur tiendra tin regisire général oh séront transcritespar ordre de daté toutes ces or- d°"oin<Le'directeur fera également mention dumontant des décharges et reductions et de la déciston qui es prononce, sur les matrices, vis - - vi& les articles cu'elles concernen pareille mention sera etabhe, avec la designation de chacilne des parties prenanteset tite du róle oü sera elFectuée la ^imposition. Le suite ci-après') Ten dien 'einde zal de dtrefte-Sr een algeméén register houden, in hotwalk alle deze ordonnantiën, voigens orde der dagteekeningen ingefchreven zullen moeten worden. »o. De direfteur zal insgelijks van het beloop der ont heffingen en verminderingen, mitsgaders, van net. bed.iK hetwelk ten dezen uitfprank doet, meldi g moete» ma ken op de daar van sa nVezig que nieren tegen over de artikelenwelke dezelve beu tking beboer.. GeT liike melding zal moeten worden gedaan, metra nri zing van red r der belanghebbende pr-njen, aan het hpofd des quohiers op hetwelk de hcrbeiasMiTg zal gebragt worden QJfct vervolg Met na. Moncher epoux WILLEM vain der GRIFT, déc*ëda ce soir it 7 heures et demiea ma vive don- leur et celle de mes six enfans dont deux dun autre lit. it l'age de environ 62 ans. A l K M A a a JOHANNA v. d. BOSCH le 27 mars 1812. Veuve kF. van der Gr,ft. P.S. Les affaires continueront sous direction, et avec uti gargon-maifredemandant la con tinuationet recommandation des protecteurs du dcfunt. PROCLAMATIONS dis FIANCAILLESfaitas a ALKMAAR, Dimanche le 29mc mars 1812. Pieter de Leeuw, Veuf, né it Alkmaar, et Theodora Gerarda van Genderen, neé ii Hoogcarspel, tous deux demeurans a Alkmaar susdlt. Mttuhss Mets, Sarcon né Castricum, et Mr/rieij- Rit sin aFilleneé et tous les deux demeurans a Mal^uYCosterGarf oir, et Eva Nieuwïnhujzen, Fil le tous deux nés et demeurants dans cette vibe. Proclamation Seconde. Gererdus FeenboerGarf 011 et Maria Cathartna Sell ƒ- fer Fille, tous deux nés et demeurants dans cette -• Johannes Diepen-, Garf onné Alkmaar, et Kiaru Koedyk. Fille, neé a Schoorldam, tous les deux de meurants it Aikmaar susdit. NES a ALKMAAR, depuis le 22*= jusqiid lf cptnc mars 1 8 t 2. 'fndiek fille de Natan de Haan et Sdioóntje Natan.— J Un file neé mort de Tacobus Bakker et Tatmetie B- t ml ur»' Jacoba Christina, fille de C. J. K"1.' lf"r Christiana Sophia, fille de Chrisuaan Willem Holtzapfel et Maria Catlianna Schultz. DE CE DÉS, depuis te cS*le jusqua le 29m' mars 1812. rie Klap, 44 - Elisabeth van ve de Hermanns Rynr.er, 43 "ns- C, V n,r,,J veuve de G. Koene, 40 ars. -- Jan, fih de Barend vdlna 8 ans. Trynfje Dekker, 40 Gone* p]erre0:lmikrair) 4®"*. - T-unis fiH de IT^idnk Je Vrecdfr. 5 ans. Aaltje Stam, 7% ans. A"e dl Vr cs, 8 ans. - C r ist.':-a van Oostvee,t27 1mi. Jannes Kerstzanggarde cóte) 3a ans. Jan i>u de Pieter Goveitz, 5 ans. V ileden avond ten 7\ uuren .s oyerlleec*m mitjnsn waarde Man WILLEM van der GRliT^C'n en Cu- derdom van circa 62 Jnaren tot bittere droefheid van Mijn,'beneevens des overleedens twee voot- en 4 nog ^"alxmaar JOHANNA v. d. BOSCH, den* 27 Maart 1812. Wed. (F. van der Grift. P S. De Afaire zal onder Le röorl'jk opzigt - ett Mesters-Knegt worden gecontinueerd, verzoeken de voort du wende gunst- en recom mandatie van des overtedens begunjligers. HIJWi YKS-PROCLAMATIE gedaan te A.vMAAR, Op Zondag den epftcn Maart 1812. Eerste Gebod. Pieter de LeeuwWeduwnaar, geboren {e Alkmaaren Theodora Gerarda -ar Gend- ren geboren tAoo„- carsoel en beiden te Alkmaar voorn: woonacutig. tfVuhys Mets, Jongman, geboren te Kt striem en Marren Ritsma jonge Dochter, geooreri re Alk- Sm Dochter', bette, te Alm.nr J Tweede Gebod. Gerardus Fcenboer Jongman Maria CaFarina ScheG fer, Jónge Dochter be {<J1 j v 11 LTJ-lvfl trlpn ilhieT geh: er, woonachtig. fer, longe uocUïet w-tueu a»1 1 s. Vokannés Dienen, longman, g tb oren te Allfmaar, c» 7 Maria K»edf, Jonge Docht,-. g.: -n ts scuooH- damen beiden te" Alkmaar voorn e.rnï woonacMig.. 4an* ift en ran 'GEBOORTEN tc AL': MAAR, van ,len o5(lc» tot den 29*1» Mfla e li-. n,i doctertie van Natan de Haan en Schoortje - Een doodgeboren Dochtertje van Jacobus Bakker en Jantietje Batetjmg. - Jce^Ctrisnn^ dochtertje van Clni'stiaan Wilhelm Holtzapfel en Ma- lia Catharina Schultz, Aangegeven LEKEN, van den 22^- tot den i 2Q(ten Maart 1812. :„3r Elifabetb van Renswoude weda- Ane Klap, 44 r- -AaUje Myns\ we- we liemanus R^uder 43 yan R,rerKl ftdfnR ^'Dekker. 46 jaar. - Gomez ^lllv t.r Christina vt/n- Oosfyreu* 'Jan, zoon van Pieter 5 13ar*

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1812 | | pagina 6