«etnent propre Ia production do la meilleure qualitc1 de racines de Betteraves et que les fabricans et manu facturers du sucre de cette plante, se sont declares de vouloir accepter de preferente les quantite's qui leur aeraient Iivrées; Que par l'examen, et Panalise chimi- que qui a été institué ii Amsterdam de la Betterave cuitivée par un particulier de Broek sur Langedijk, il été prouvé que la mauvaise qualité de ces racinés, que les fabricans out refusé d'acheter doit être attri- tniée uniquement k l'état de corruption dans lequel elles se trouvaientprobabiement originaire de la raa- niere dont elles ont été conservéeset surtout de Ja saison deja trop avancée. Le Sous-Préfêt ayant recu des instructions taut sur la culture, que sur la conservation de eet article si interessant et sur lequel le Gouvernement i exprimé son intention si positivementSe trouvera trés flatté de pourvoir donner a ce sujet les informations qu'on j pourrait souhaiter tandis qu'il porte a la connaissance de ses administrês qu'on pourrase procurer, la meil- lieure espèce de sémence chez J. O. van Beek it Utrecht. Le Scus-Préfêt svsdit G. F. VERSCHUIR, AVERTISSEMEN T. Le Maire de la Ville iTALKMAAR vu la circulaire de mn le Sous-Préfêt de 1'arrondissement d'Alkmasr membre de la légion d'honneur, du t ril dernier, invite ceux des habitans de cette ville, qui sctrouvent Jes qualités nécessaires i eet effetde s'engager com- jne ouvriers pour la construction i:es forti cations du Helder, aux quelles on commencera de'travailler inces- samment, et leur avertit qu'on y aura sotn do leur lo gement, et que les mesures nécessaires sqrovc prises, pour que les subsistances seront it un prix mo. oré it l'errdroit des travaux Le maire se persuade que'des conditions siavantageusesaux quelles on lour offre du travail et du pain, engageront les ouvriers ii se rendre volontairement aux dïtstravauxet emit pour voir y eompter avec d'autant plus do certitude, que les ouvriers ne repondant pas au présent appel, il serait pris de la part au gouvernement des mésures qui lui placeraient malgré lui dans I'obligation de.procéder, ii une mésure foreée, qui serait trés desagrér.ble tant pour les ouvriers que pour lui même. Les ouvriers se devront faire incrire mix bureaux ce !a mairie, qui seront ouverts h eet efiet tons let jours, (les dimanches exceptés) de midi jitsqn':: t'ne beure après midi, ct ils y recevront 1111 certHicat nu'ils se sont engagéspour les travaux des fortification sus- jnentionnéea. Alkmaar, Ie 6 avril 1812. Le Maire surdit par so: iB'dft'po 11ion C. van OOSTVEEN j Adjoint.: AVIS. Le Maire de la Ville Alkmaaravertit 'es habitans de cette ville, que la róle form de pour contribu tions des Patentes, sera deposëe sur les bureaux de !a mairie, depuis Ie dix jnsqu'ru seize du f";s courant, et que cliacun en póurrr prendre connaissance tons les iours(les dimanches exceptés)cc ix henres du ma- tin, jusqu'aux deux heures spi es mid: 9 bijzonder gffchikt istot de beste (Sort van Mangel- Wortelen, en dat de Fabrikanten en Manufaktu.riers in zuiker verklaart hebben bij voorkeur de kwantiteiten van dit foortdie hun zoude toegezonden worden te zullen ontvangen; dat bij het Scheikundige Onderzoek in Am sterdam geïnflitueerdvan den Mangel-Wortel dooreen intvooner van Broek op Langendijk geteeld; bewezen is dat de Hechte kwaliteit deczer wortelen die c.e Fabri kanten geweigerd hebben tekoopen, alleen te wijten is aan de Haat van verrotting waarin dezelve zig bevonden voorefpruitende uit de wijze op dewelke dezelve bewaard zijn geworden, en vooral uit het reeds te ver gevorderde jaargetijde. De N d e r-P re F e k t inftruktiön omvangen heb bende zo wegens de beplanting als bewaring van dit be langrijk artikelop welk het Gouvernement zo bepaald deszelfs wil en verlangen heeft uitgedrukt zal met het meeste genoegen hieromtrent alle information geven die men zoude wenfehenterwijl hij te gelijk aan zijne geadministreerde kennisfe geeft, dat, men van het beste i'oort van Zaad zal kunnen verkrijgen bij J. O. van Beek te Utrecht. De Onder-Prefekt voornoemd G. F. VEIISCHUI R. KENN ISGEVING. De Maire der Stad ALKMAARgezien de circulaire misfive van den heere Onder-Prefekt van het arronuis-. Huttent Alkmaar, lid van het legioen van eer, van een 1 April 11:, nodigt bij deze alle daartoe gefchiktc in gezetenen dezer ft ad uit, om zig te engageren als \v rk- lieden tot den dienst der vestingwerken aan den.He der, waaraan men eerstdaags zal beginnen te arbeiden. e;v geeft hun kennis dat men aldaar voor hunne huisvesting behoorlijk zorg zal dragen, en de vereischte mastiqge- len zuilen worden genomen, dat op de werkpl; ts de levensmiddelen tot een billijken prijs verkr'j :barr wer den gefield; Dt' maire vertrouwt dat zodanige voe.de lige conditiën, op welken men hun werk en brood aan- bfed, de werklieden zullen aanfporen cm zig vrijwiiü naar dé bedoelde werken te begeven, en verwag: zi? te eerder, dewijl de werklieden aan deze oproeping gehoor gevende, van wegen het gouvernement mm-trc ■reien zouden worden genomen, dis hern zijns ondanks "in de verpligting zouden ltellen, om tot een gedwci-g .n maatregel overtegadnwelke zeer or,aan n el voor de werklieden als voor den maire zelven zore 2 zijn. De werklieden zullen zig ter fecretariedezer Had moe ten dóen infehrijven, welke daartoe dagelijks, (uitge zonderd des zondags) van des middags twarlf tot des n-mtiddags een uure geopend zal zijn en z'j zullen al daar een bewijs ontvangen, dat z:j zig tot bovengemel de fortificatie-werken hebben geëngageerd. Alkmaar, den 6 Aprii 1812. De Maire voorn bij ind is po fit ie van den/i. sen., C. van OOSTVEséf-; Aojt xcr. WAARSCTIO U W I N G. De Maire der Stad ALKMAARberigt de ingezete nen derzelve Had, dat het register voor debelasthtgder P' .enten geformeerd, ter fecretnrie zal worden gedepo neerd, van den tienden tot den zestienden dezer lopende maand, en dat ieder daarvan dagelijks (uitgezonderddes zondags) kennis kan nemen van des voonniddags tien tot des namiddags twee uurea»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1812 | | pagina 2