K A. A. R. K M A x o N c t s F I C H E S A D V ERTENTI jL A A vis divers J A v 6 A A X KONDIGINGEN' en verfchillende Berigten vsn No. 16. it Li MERCREDI, k 15 ./nil 181:. 1(j «-'icv-j'jMfj;mk.sa-jc. A V E It T I S S E Tü E N T. I. Maire c!c Ia Ville d' Alkmaar, porte a la connnts- s ..;oo des habitans de cette ville, que d'aujourd'hui il i> repris i'exercice de ses fonctions et qu'il tieridra Ies nr. ices ordinaires a l'lukel de ville, les mardi et jeudi de Anque semaitre d'onze he life's du matin iusqu'è une hev.e après midi j .Inrit?ut serieusemen.t les intéressés de ne pas readre ses functions difficile cn lui venar.t oc super «ssiduément, mais de se fixer, liors les cas de néeessité absolue aux >ér, ees ci-dessus mentionnées. llkmali 1 jvril 18 ia. Le ïnah'c snsdit N. j r. FOREEST de PETTEN. TFAD^INT-MAIEE de la Ville d'ALKMAAR par indisposition du Maire ay am fait cette fonction, ayant recu tre3 inattendueinent une missive du Maire de cette ville, Monsieur N. de Forcest de Petten, hi faisan: connaitre que la situation de sa santé lui per- mettoit de reprendre ses fonctio's, llindi le 13 de ce rnois: Porte ceci fi la connr.i ini.ce de la bourgeoisi dans la conlunce que les 1.ns sentiront que la rc- pi'i. e dcs fongtions de Monsieur le Maire, an moment Kléine de la communication, a Etc la seule cause, que quelques mesures prises par le adjoint-maire suivant son idee utiles, ne sont pas executécs eonformeiuent son opinion. Alkmaar, le 11 avril 1812. L'adjaiat- viaire susdit C. van OOST VEEN. Le conseil d'admission pour le choix des officiers et sous-officiers pour les cohortes du ier ban de la garde nationale de la tye division militaire séant k Amsterdam, ayant regu 1'autorisation nécessaire i eet eiTetde S. Exc. le nünistre de la guerre, invite les sergensfourierscnporaux et gardes nationaux des différens corps de garde nationale des princfpales vil les des départ'emens du Zuyderzéedes Bouckes de la Meuse, et de l'Yssel-Supdrfeur, qui out fait un ser vice continu dans jesdites gardes nationalcssavent lire et écrirc et sont uiuuis de bons téuwi&fUjjes de T II'O F. NS D ACden 15 April 1812. KENNISGEVING. De Maire Ier S/ad ALKMAAR brengt ter kennisfc van de Ingezetenen dezer Stad, dat hij van heden af de waarneming zijner fnnflien wederom heeft aanvaard, en dat hij de gewone zittingen op het Raadhuis zal hou den, des Dingsdags en Donderdags van elke Week, v«s des voormiddags elf rot des namiddags een uur. Nodi gende de belanghebbenden ernftiglijk uit om zijne func tion niet moeijelijk te maken, door hem onophoudelijk; bezig te houden, maar omzig, behalven in gevallen van de ufterde noodzakelijkheid, te bepalen tot de hierbo ven gemelde zittingen. Alkmaar, den 13 April 1812. De Maire voornoemd N. van FOREEST van PETTEN, De A DJ UNCT-MA IR E der Stad ALKMAAR, wa gens indispolitie van den Heer Maire, die Funétie waar nemende op het alleronverwachts, op heden ontvangen- hebbende eene Misfïve van den Heer Maire dezer Stad Naming van Fnreest van Pettenmet betuiging, dat de (laat zijner gezondheid-zodanig wasdat hij op Maan- d den 13 netter, die Post wederom zou aanvaarden geeft daarvan aan de goede Burgerij bij deze kennis, tenv 1 hij vertrouwt, dat ieder Ingezeten zal gevoe'en dat du hervatting der Funflien van den Heer Maire., oumiddelijk volgende op de eerde kennisgeving van zijii voornemen, de eenige oorzaak is geweest, dat aan eenige mefures, welke door hem Adjunéfc waren geno men eene executie is gegeven, welke met zijne, zoo hij meentnuttige oogmerken, niet overeendemde. Alkmaar, den ij April 1812. De Adjunct-Matre voornnenicd, C. van OOSTVEEX. De raad van admisfie tot de benoeming der officieren en onder-officieren voor de cohortes van de eerde op roeping der nationale garde van de f7ltl militaire divide zitting houdende te Amfterdam van Z. E. den minister van oorlog, de tot dat einde noodige magt ontvangen' hebbende, noodigrden fergearrenfouriers, korporaals- en nationale garden, der verfchillende korpfen-natioiralef garden in de voornaamfte deden der depmrrementen vara de Zuiderzée, Monden van de Maas en Boven-IJsfef, ^ïe cenigen tijd bij gemelde gardes gediend hebben', gunnende lezen en Ighrijven en voorzien zijn van gonuce

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1812 | | pagina 1