J I I D' A L K M A A It. A L K M AAR A F F I C II E S, A D VvE R TENTIE Njj® aankondigingen A N N O. N C E S er Avis divers en verfchillende I3erigten vsu No. i f. 1 If A T i V MERCREDI, le 22 Avrtl 1812. (Suite dt l'arrêtè dt M. le Prefèt du Département Zuiderzèe du 21 mars.) Voyez No. 14.] 31. Le contróleur clevra égakment annoter de son cóte, au moyen des lettres d'avis du directeur, Ia date et le montant des ordonnsncessur son registre aux reclamations, et vei.lera it ce que les revenus cc loyers modifies le soient également aux matrices dc Faunée suivante. C H APITRE T R O I S I M E. Vèrification des diniandes en remises et moderation. Prïmik R|jE Pa ItTIE. Reclamations des communes. 32. Le sous-préfét enverra au contróleur.avec les reclamations form es par les ma ires des communes, victimcs d'événemens imprévus, des arrétésportant nomination de deux commissaircs pour évaluer la perte. Ces derniers seront choisis pnrmi les notables de Farrondissementnon domicilies et non propriétaires dans la commune. 33. La vèrification des faits et de la qüotité de la pertesera faite en presence du mairepar le contró leur, conjointemcut avec les de; x 'ccmn.issaires. Le contróleur en rëdiga. ie procés-verbaldonnera son avis sur revaluation -t prenda ses conclusions, pour admettre, modifier ou resetter. D K L t I i M E PART! E. RJclamai ions par les contribuabtes. 34. Le reclamations par les contribuables seront in- strnites par le coatrólenr, en presence du maire, sans leconcours des commissaircs. Procés-verbal en sera également dressé et sigrié, sans desemparer. 35. Toutes les reclamations seront renvoyées au sous-préfétqui les transmettra avec son avis au pré- fétiequel les renverra au directeur des contributions. ÏROISliMï PARTJE. Distributions du fonds de non—saleurs. %6. Le 30 janvier de chaque annJe le directeur pré sentera ait préfét un état par communesde toutes les reclamations et remises et modérations de i'aunée pre cedence, avec toutes les pieces l'appui. JVOfNSDAC, den 22 April 1Ï12. Cervolg van het bef uit van Mijn Heer den PrefeÖ van hei Departement van de Zuiderzee van den 21 Maart A [Zie No. 14.] 31. De controleur zal, te gelijker tijd, van zijne zij de, op de bij hem wegens de ter zake der reclamations te houden registersaanteekening doen door middel der ad vijs-brie ven van den direftenr, van de dagteekening' en het beloop der Ordonnantiën. Hij zal toezien, dat de alzoo verminderde inkomften en huren op dequohierea van het volgende jaar opzoodani'gen voet gebragt worden. D E 11 DE HOOFDSTU K. Onderzoek der verzoeken om ontheffing en vermindering. EERSTE GEDEELTE. P'erzoeken der gemeenten. 32. De onder - preiekt zal aan den controleur de door de maires der gemeenteiT, welke door onvoorziene ram pen geleden ingediende verzoek-fchrifteu zendenver- zeid van zijn be 11 uitbehelzende benoeming van twee commisiarisfenom de geledene fchade te waarderen. Deze laatfie zullen uit de aauzienlijkflen van het ar- rondisiem'ent gekozen worden, geen inwoners, noch grond-eigenaren binnen zoodanige gemeente zijnde. 33- Het onderzoek der daadzaak en dat van het be drag der fchade zal ten over liaan van den maire, door den controleur, g ea e e h fe h up p e 1 ij k met de beide cora- misfarisfer.plast hebben. De controleur zal het proces-verbaal daarvan opma ten, zi n erigt wegens de tixntre mededeelcn enzija rapport vastiïelien, tot het toefluanvermindering, of verwerpen der gevraagde fchadeioosftelliug. T WEED E CEDE E L T E, Bezwaren der contribuabelen. 34. De reclamatien der coutribuabelen zullen door den controleur, in tegenwoordigheid van den maire, onder zocht worden, zonder medewerking dercammisfarisfen. Proces-verbaal zsl gelijktijdig dgjirvoor opgemaakten, zonder uit één te gaangeteekend worden. - 35- Alle memorien van bezwaar zullen aan den on- der-prefekt verzonden worden, welke die, verzeld van deszelfs berigtaan den prefekten deze desgelijks aan dcu direéleur der direfte belasting zal doen toekomen. Derde gedeelte. Zerdeehng van het fonds der non-valeurS'Of kwade posten. 36. Op den dertigften jannarij van elk jaar zal de di- refteur der direéte belastingen den prefekt aanbieden een* ilaat bij gemeenten afgedeeltbevattende alle de recla matien, ofbezwaren tot ontheffingen vermindering van gedurende het voorgaande jr.ar, opgelegde belastingen, met alle de daartoe betrekkelijke Hukken. I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1812 | | pagina 1