7dSffl 7 h°" JZ"'k z«" 5»"".- VSS confomi S. <IU01 """W" "Si'»»' «VVr°"S'!sn*S A' f' DE LANGÏ' KoUire Tmpfrial, ciirLur, Urïnl5 4 AIkm*", nomraés p/'i j011 aPP011itement de ci devant Mess» les 2" »iU« d'Alkm..r, I, .5 ,,p,™ï "jij" Cicilia n C Johannes van der Vliet et de crd.nS'-lNDSÏED™*' P°rtent la connaimnce cc creancers respectifs de cette masse qu'ils sont dè primiêre^ins?/ Ckm*nde !eI°" luSemeiït tribunal de primiére instance, leant i Alkmaar, le 12 mai i8i" et otdonnance ulterieure du juge commissaire Mr! J. Schouten, a £a nommé selon le dit in-r inent, du 15 suivant, pour rendre compte de leur administration l'audience de ce tribn.af, le 27 L cette mois, a onze hcures le matin devant le fu*e feïen" o*".* q"e intressés Pui"^nt conjoin- Icetefèr 'Tr'"' Tsmfur av™éP««r occuper A. P. Dl LANGE. J. SCHOE HUIZEN. Les soussignds Arie van Scha genBartholomew.Ztttt, Jacobus Theodoras Koorn et Jan Caspar WitteA Alknnar, nommés curatenrs selo» appointement de ci devant messs. les echevins de la ville d'Alkmaar, le ™ars 1810d«ns la masse insolvable de jEAN df 11 portent par celle ci i la connaissauce de cre ancers respectifs de cette masse, qu'ils sont autho rises i leur demandeselon jugement du tribtinul de pnmiere instance, seant a Alkmaar, du 12 mai 1812, et oidonnance ulterieure du juge commissaire Mr. J. Pc Houteni eet effet nommé le 17 suivant selon liigement susditpour rendre compte de leur admi nistration, devant le juge commissaire, le 27 de cette moi de mai 1812, i midi, dans l'audience du dit tri- ■oiinalafin que lei intressés puissent conjointement ou separement constiteur avotiépour y occuper, au defaut de puoi les soussignés agiront'en conformité •de Ia loi. A. van SCHAGEN. B. ZUTT. J. T. KOORN. J. C. WITTE. Le? crésnciers de feu WILLEM van der GRIFT, ie son^ vivant mskre charpentier, dans le St.-Anna- straat it Alkmaar, vóudront faire leurs declarations avant- le 15 juin 1812. Tout les créancieri et débiteurs de feu HENDRIK HOPMAN, de son vivant cultivateur dans le Zype et décédé au Belcommerwegvoudront faire leurs declarations on payer it Arit Fisfer. y, aussi demeii- r;antulterieurement Ie 30 juin mille huit cent tt douze,. R. BOSSERT, ffbrhger dans le Cooltuynle ame maison du Spsnjaardstrsat no. 504, fait vend, et re- Rnré^ tcuifes sortés de pendules et horloges; se recom mence a la faveur du public et promet une service prompte et naodique. - Alkmaarchez les HERE TIERS de A. STER.CK sfcms l'A^t.erdamSection C. No, $3». tads °"dTt/tk<nden P- Lange Keizerlyk No- teflei'rlP V' SCH0*«0"«. wonende te Alkmaar, aan gebelde CuratoTs 111 den gecedeerden boedel van lo hannes van der Vliet eu C,cilia BrandstLInaar St'idPAPiL"1CteraeJlt TV' voormal»ge leeren Schep men der hU iAi m"r', di d;1C0 den 25 September 1810, brengen fj ter kerUllsPe der respective Crediteuren van gemelden boedel dat zij ingevolge Jugement van dê Regtbank ter eerfter Iiiftantie, zitting hebbende t» Aik- He v'anVdêrt n" 12 ^r' 6,1 üPS?vo!gde ordonnan- van den Regter Comriifaris Mr. T. Schouten b;i voornoemde Jugement gecommitteerd, van dei daar- nrdn 'opende maand Mei 1812, des morgens ten Elf men, 111 de audientie-zaaf van gezegde Regtbank voor den gecommitteerden Regter te doen rekening en ver antwoording van hunne gehouden administratie 'ten "inde kuBaenntft»iSu w" onderli"S of bijzonderlijk zouden kunnen Hellen A oneom bij die rekening te kunnen occuperen, zullende bij foute van dien doSr de onder- getekende, ingevolge de wet, worden gehandeld. A. P. DE LANGE- n j J- SCHOE HUIZEN. De ondergetekenden A rie van Sc hagen Bartholoneus ZttttJacobus Tieodorus Koorn en Jan Casper mttc te Alkmaar, in qnaliteit als door het voormalis- Coile* gie van Ileeren Schepenen der Stad Alkmaarden Maart 1810, gecommitteerd en aangefteld tor Curator» 111 den msolventen boedel van JAN de WIT, brengen door deze ter kennisfe van de respective1 Crediveuren van gemelde boedel, dat zij, ingevolge Jugement van de Regtoank ter eerlier Inftantie, zitting hebb ide'te Alkmaar, van den 12 Mei 1812, en opgevolgde ordon nantie van den Regter Commisfaris Mr. J. Schouten bij voornoemde Jugement gecommitteerd, van den 17 daaraanvolgende, op hun verzoek z:in gelast, om op den 27 dezer lopende maand Mei i8is, des middaarten twaalf uren, in de audientie-zaal van gezeurde Regtbank voor den gecommitteerden Regter te does rekenH"? en verantwoording van. hunne jelioudene ad n i n fsr ar ie. teiv einde de geiuteresfeerden onderling ofb mderlilkzou den kunnen Hellen Avouéorn bii die rekeni*"- t" kuri- 'nen occuperen, zullende bij foute van di'en door de ondergetekendenvolgens de wet, worden gehandeld A. van SCHAGEN. j. T. KÖÖRN* IV B' 7' U 'r 'r- C. WITTE.' Uie eenige pvetenbe heeft tot lasten van wijlen WH LEM van der GRIFT, in leren Mr. Timmerman, in de ot. Annaflraat te Alkmaargelieve daarvan opgave te doen voor den 15 Junij 1812. Alle de genen, welke iets te pretenderen hebben van of verfchuldigd zijn aan wijlen HENDRIK HOPMAN, in Ieeven Huisman, gewoond hebbende in de Zijpe en aldaar a?n de Belkonnnerweg overleden, gelieve daar van aangifte of betalingte doen aan Arie FisferHuis man, mede aldaar woonachtig, voor of uitterliik op den laatHen Junij achttien honderd twaalf. R. BOSSERT Horolag'iemaker in de Kooltuin het derde Huis van de SpanjaardflraatN«. 504, maakt verkoopt en repareert alje foorten van Klokken en ITo- rologien; verzoekt een ieders gunst ep rekommandatie beloofd een prompte en civiele bediening. Te Alkmaar, bij de ERVEN van A. STERCK in de AgtcidamWijk C. No. 58^,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1812 | | pagina 4