'°n ,ri.è""ep.M.e inri.tóo..,™* W*- De eonditien van annieftedlng zijn ter gemelde fecre- N. de FOREEST de PETTEN. H. yan FOREEST van PETTEN, Le cahier des charges est déposé sur ces bur""- et 1'onpourra en prendre connaissance tous les j (les dimanches exceptées) depuis xo hecres «la mtun •jusqu'k 2 heures de i'après midi. Alksnaar, le 20 juin 1812. maire susdit, N. de FOREEST de PETTEN. I N V I T A T I f' Le Maire de la ville d'Alkmaar,croR devoir rap peller anx habitans de cette ville et seï environs les avertissemens du 19 et 26 aout et 4 sen.em t - par lesquels il leur a invité*» prendre chez eu\ d orphelins, sans aucu.ne 011 avec ifte annuelle quoique pétiteet encourager ei 1 - de telles acceptations chez des laboureuis au,, env»- tans susditsrécevoir cliez eux des entans orphe lins aui se trouvent sous la direction des p. J/-- a domicile, sous celle de la .naison d'orphe'in bour- geois, 011 sous celle de la maison a orphclim. cat .10 liques-romains. he il est pnrfaitement cönvaiucu de ne P" ren soin ii faire souvenir la bourgeoisie de la vl le.' ke" tons tems si bicn connue de ['assistance genereuse au" pauvres et malheureux) it leurs obligations en- vers les en fans de leurs conci^oyens indigent, qui leur donne droit de rcclamer le, mêmes smns pour leurs enfanss'ils tomberaient eux sein ent dans l'indigence, ce qu une °™x xialiere apprend de n'être pas impossiblememe aux c-ens les plus riches. j'-a^tinrn a>.t il lui invite de se concertcr avcc les directions ci-dessus nominees et de choisir tels ^nf,r's q"V fes. am croira propres pour étre élev.es dans sa profes sion ou saus cela lui pouvoir étre utiles. Alkmaar, le 20 juin 1812. 1 Le maire susdit, N. de FOREEST de PETTEN. tarie dagelijks (uitgezonderd des Zondags) voor e«n ieder' te lezenvan des voormidd.gs ten tien tot des namiddags ten twee uren. Alkmaar, de» 20 Junij 1812. De Maire voornoemd, N. tan FOREEST van PETTEN. UITNODIGIN G. De Maire der Stad Alkmaarvermeend aan de Inge zetenen dezer Stad en derzelver environsde Kennis gevingen te moeten herinneren, bij welken hij hun heef: uiteenodigt tot het aannemen van Weeskinderen geheel zonder of wel met eene jaarlijkfchehoewel geringe gratificatie cn tot het aanmoedigen en bevordert,, vmi zodanige aannemingen door de Landbewoners der „na deze Stad liggende plaatfen. Hij hernieuwd bij uezc- zfjae uitnodigingen aan dezelve Ingezetenter a'.n.m mins van Weeskinderen welke zig onder de Duaue van het Anlmoesfemers-huisonder die v.- v Wees-Huis, of onder die van liet Roomsen Cst ïoieK Wéés - Huis bevinden Iltj is volkomen over^i.;u 1 - bet niet nodig is de Burgerij dezer Mad, (door -li -U den heen zo zeef bekend wegens hunne edelmoedige bijdragen aan artneli én óngelukkigen') te herinneren n hunne vcrpli-gtihgén jeg'en.-f de hunner - tiee mede-burgeren, waardoor zu bilhj .e aanfprajjt ve. krijgen op die zelfde zorg vocfr hunne Kinderen ^.- dien zij zelve ongelukkiglijk in eeueni behoeltigen fta.t mogten geraken, hetgeen de dagel;_kR.u- leert, dat ook voor derf mee.ft bertiu.de den g.enzms on mo.eUik is; En hij nodigt lmar dus vit, om met oe nireetien hierboven gemeld fchikkmgen te maken en zodanige Kinderen teVrkiezen als een ieder begrijpen zal het best gefchikt te zon, om in zijn oerotp om wezen te worden of buiten die» hem van nut te kun nen zijn. Alkmaar, dan J»U N. van FOREEST van PETTEN. NOTIFICATION. Maire de la ville Alkmaarvu la circulaire de ■e - Se Sous-Préfét de cct Arrondissement, membre de - éu-ion d'honneur, du 14 de ce moisavertit 1 s Oue dorénavant le droit de peage pour voi- - ré' attelées de chevaux de poste, ou ponr chevaux "«relais, retournant a vide, ne sera plus Paye a retour: mais qu'au contraire ce droit sera paye au <iz'part rour le voyage et pour Ie retour, a moms que les vo/ageurs ne soient des personnes exemptes du 11 o1 Qu'iTl'égard de ces personnes exemptes du droit «?e pease, lorsqu'elles feront le voyage non par ld j ,r s nar voitures particuliere,, elles seront te- nnes'dé déhvrer au voiturier un certificat par écrit constatant qu'il les a conduces dans tel endioit et <11l1 'malréc 11^0int"li tous ceux auxquels la présente est applicable, de s'y conforraer exactement. Alkmaar, le 20 juin 1812. AiKmaai, Le maire susdtt KENNISGEVING. De Maire der Stad Alkmaar, gezien de circulaire van den heer Onder-Prefekt van dit Arrondisfementlid van het legioen van eer, van den 14 dezer maandmaakt be'VeTD*t voortaan in geenerlei geval het Tolgeld voor Rijdtuigen, getrokken door Postpaarden ot voor Wisfe(-Postpaarden bij het retour getaald zal worden zoo die ledig terug gaan; maar dat het zelve r.ujd bij de afreis, voor heen en weder zal moeten worden voldaan, zoo de Reizigers niet zulke perfonen zijn, welke van d"t reet vrijgefleld zijn. 2. Dat, wat betreft zulke, die genot ^oetenhebben van vrijftéHTng van het pasfagerékten_ die de reis iwet per Post maar met particuliere n o-hHftelijk aan den Voerman die hen gereden heeft een Cchn**«JK bewijs moeten afgeven, d't hij hen dadelijk aan zovda- wio- êene plaats eebragt heeft en ledig terug komt. llelaste-dede Mair'e voorn.elk een iegelijk dien zulks ■•nwtzich naar den inhoud dezes ftiptelijk te gsdrtgfen. Alkmaar dei 20 junij 1812. „oormemd

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1812 | | pagina 2