NÉ S a ALKMAAR, depuis le 14™® jusqu"is le 2i»e juin 1812. Philippus, fils de G. de lieer et Aletta Sara Bom mel. Maria, fille de J. J. Casiemier et Fredrica Veldhuis. Johan Jacob, fils de H. H. Hofmeester et Joh: Michels Jansen. Alidafille ds A. Brug man et Petronella Hazelhorst. Johannes, fils de C. Hemme et Antonia Wulpen. Elisabeth, fille de Joh: Stuyk et Petronella Ernst. Marinus, fils de Jan Bssie et Sara van Bnuren. D EC E D E Sdepuis le T^e ju squid le 1me jj,in 1812. Loursns Es eters van V Hoog, 68 ans. Willem van jtalbii 'g, 6: ans. fFillemyrljc van den Bos, 8 mois. Marretje Ja -itans., Aaltje de Friet ans. Petrus de G, 19 jours. Baafie van der Werf, 36 ans. La confianpe qu'i 11:is't le soussigné en la bonne volonté de ses concitoiens, it payer les con tributions dont iis etoient redevables, n'ayant pas été decue, a l'echeance des deux mois precedens, le soussigné se croit obligé, d'avertir encore cette fois ce par la presente, de Pexperan'on prochaine dn pres sent tennes, ceuxqui ponrroienr n'y pas songer, par la nouveauté des payemens successifs. Taiidis que par cette mesurele soussigné ne sera plus responsa- bje, rant pour le present que pour Pavenir, si malgré ses desirsquelque negligence, pourroit lui rendre nécessaire l'envocation de la loi. Alkmaar Le percepteur des contributions le 24 juin 1812. directes. W. H O F D Y K. H. J. VONK, Grejfer de la justice de paix du can ton Alkmaar, no. 2, vendra publiquement samedi le 27 juin 1812, 1'aprcs midi a quaeres heures precise en i'auberge dite le Rustende Jager 4 Heylo, plus de 67 arpents d'IIERBE 4 FAÜCHERet donnera en lounge 35 arpents REGAIN en vlngt-six parties croissant en Ie Boekeldermeeren l'Overdie et en le Baafjes Polder Hvnite d'Heylo et Oesdom. Vente d'HERBE a F AUG HER, de deux pie ces de terre, sises en la banlïeue d'Oudorp, Tune con- tenante 1 hectare, 75 ares et 94 centiares; et l'autre 3 hectares, 7 aris et 90 centiares, et a louër le REGAIN; jeudi le 25 juin 1812, avnnt midi 4 onze heures, sur la 'e' de kerre dite Het Roo Poortje V F, N T F JUDICI.AIR Mr. J. A. KLUPPEL Griffier du juge de paix du canton Alkmaarn®. 1 vendra publicquement aiix «nchères Une MA'SE trés p-mien seconsist ante en meu- bles divers de bei- poli. comme des cabinets, com modes, brfet.»es, raises, lira d'anses differents une quantité de ,s couvertures d'indienne, de laine et de cètor des éourrepointes d'indienhe une partie tres coi nk".de porcelaine de sajte, des indes et de jr-panplusieurs tapis de smirne et au- tres tapis de pied des tableaux dtver- miroirses- tampes en cadres, comme aussi r e grande ouantité Aangiften van GEBOORTEN te ALKMAARvan den i4dcn tot den aift« Juny 1812. Philippus, zoontje van G. de Heer en Aletta Sara Bommel. Maria, dochtertje van J. J. Cafiemier en Fredrica Veldhuis. Johan Jacob, zoontje H. H. Hof meester en Joh: Michels Janfen. Alida, dochtertje van A. Brugman en Petronella Hazelhorst.Johannes zoontje van C. Hemme en Antonia Wulpen. Elifa- bethdochtertje van Joh: Struijk en Petronella Ernst. Marinus, zoontje van Jan Bafie en Sara van Buuren. Aangiften van O FE R L E D E NE Nvan den 14<len tot den 2iften Juny 1812. I.ourens Pieters van V Hoog, 68 jaar. Willem van Aalburg61 jaar. Willemyntje van den Bos, 8 maan den.Marretje Janfen jaar. Aaltje de Frits jaar. Petrus de Graaf, 19 dagen. Baafje van der Werf, 36 jaar. Het vertrouwen van den ondergetekende bij den afloop der twee vorige maanden zich niet vergist heb bende in den goeden wil zijner Stadgenoten ter voldoe ning hunner verfchuldigde Contributie, acht zich dezel ve daardoor ais verpligtaan die geenen welke, we gens de ongewoonheid dezer opvolgingen, aan den fpoedïgen afloop der tegenwoordrgen termijn nog niet mogten gedagt hebben, dit bij dezen nog eens te her inneren! houdende hij zich hier mede, voor nu en in *t vervolg, onverantwoordelijk wanneer, ondanks zijnen wensch eenige nalatigheid, het inroepen der Wet voor hem mogt noodzakelijk maken. Alkmaar De Percefiteur der Directe 24 Junij 1812. belastingen W. H O F D IJ K. H. J. VONK, Griffier van het Vredegeregt van het Kanton AlkmaarN®. 2 zal op Zaturuag den 27 Junij 1812, des namiddags ten 4 uren precies, in oe Herberg de Rustende Jager te Heiloin het Openbaar Verkoo- penruim 67 Morgen HOOI—GEWAS en Verhuuren 35 Morgen ETGRüEN in zes-en-twintig Perceeleu liaar.de te Velde inde Boekeldermeer, in het Oyerdie en in Baafjes polder, in de banne van Heiio en Oesaorr. Verknoping van het HOOI-GEWAS, van twee Stuit jes Land, gelegen onder Oudorphet eene groot r 'hectare75 ares e<i 94 centiares en het andere groot 3 hectares, 7 aris en 90 centiares; item Verhuuring van de ETGROENENop Donderdag den 25 Junij 1812 dos' voörtiemiddags ten 11 uren, op het Stukje La rui genaamd Roo Poortje VERKOPING op REGTER.LIJIC-GEZAG. Mr. J. A. KLL PPELGn'jjrer van den Vreedercgtr vm het Kanton Alkmaar, No. 1, is van mening in net Openbaarbij het opbodte Verknopen. Ben zeer preticnle INBOEDEL, bMlaande in divérfe Gladhoutf. Meubilen, als: Kabinetten, Ladetafels, BuffettenTa-els, Stoeien, onderlclieidcne Ledekanten een groot aantal Beddenseen aanzienlijke partij Chit-. sr, it olie. cn Katocne DekensChitze Spiesen, een zeer aanmerkelijke quantiteit Saxisc/t, Oost - Fdi<ci en Ja pans Porcelein onderf"cheidene Smirnafche Jap-sten en andere Floerkleden divérfe Schilde; ycu f SpiegelsPren ten in lijsten, als mede een aanzienlijke partij Linnen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1812 | | pagina 3