'ieZ A. stitCt, l«. k C" da linge et toila, Unges de table- differences, parmi lesqueTles se trouvent des trés beaux ass.ortimens quelques pièces de beau damas ft mgr.bberensuite line «rande partie de vaisselle de cuivre et d' étain coüres de fer, ornemens et ustensil.es de jardin, et ce qui en outre sera, mis en v.ente. Les intéressés peuvent se sister lundi !e <5 juillet 1812 et jours suivans, a dix heures précises avniit midi, dans la rue dite Koornitraat, devant la maison no. 380 en section A. a Alkmaar, en quelle matsou 011 peut voir et examiner les effets vendredi et sa- medile 3 et 4 juillet 1812. NB. Ou commencera ft vendre a dix heures precises; - l'après diné ou ne vendra pas. Le soussigné depuis l'an 1809, correspondant du bureau d'administration de sieurs IJ. F. lie enkJ. .S. yan de Pollet J. C. A. va 1 Gheel RoeII, a Amster dam par augmentation d'autres affaires ayanr; desïsté •ft celadonne par cette connaissance a ses protec- 'a.vec remereiment de leur confiaaceet. invite 7 a qui ont ft eet effet encor quelque cb'ose a li* qr de; a\ e le soussigné de s'adjesser clir.z lui pour les terminer les intéréts' du semestre echns le 22 mars 1812. des inscriptions ct de coupons de certrficats do ;t les mimeros sont lot-esetont encor paid par le soussi né. Aikmaar le 23 juin i8r,2* G_ de HEEIl. Le soussigné an lieu du sieur C. de HEER, s aycnt chargé de la correspondance. dn-bur.eau d'ndministra- tioiwdes sieurs II. F. Teenk, J. S. van dc Pollet 7. C. A. van Gheel Roel/, a Amsterdam, se rccomman- de ft tons ceux qui lui voudfout houorer avec les. soins d'aehninistratioh. Alkmaar le 23 juin 1812. G. P. van DYk. Tout créancier et débiteur de la succession ïepn- diée de AAFjE van HARREVELD, venve de feu Pierre Rykenbergcliaudronnierayant demeuiLe a Alkmaar et y décédée le 9 nvril 1812; voudront faire letirs declarations oil payer ft Isaac Rensesavótie .du tribunal de primière instance, séant ft Alkmaar, nom- mé curatetir par le tribunal stisdit en cette succes sion, ulterieurement le 30 juin 1812 Tons- ceux qui ont en possession on qui doivent dixUuit avril de cette ™néej<xhii« OU dite nut avi'Ti cte cent: nut ont quelques pretentions ft la charge de succession, sont invités d'en faire lesdëclamions on de paver au plus card le dern.erin chain ch-z A Aquilademeurant- ft Sohagen, a djiment authorise. en Lymvadmdivers Tafelgoedwaaronder, zeer.iraaije Hellen eenige (lukken fraaij Meubeldamastvoorts een groote partij 'Kónper en TinT&eten Kisten, I uin-cieradten en Gereedjchapp.cnen het geen v-erder geprefenteerd zal worden. Iemand gading hebbende, kome op Maandag den. 6 Julij 1812 en volgende dagen, des voordemiddags ten tien Uren precies, in de Koornllraat voer het Huis N®. 380 in Wijk A. te Alkmaar, in welk huis de goederen op Vrijdag en Zaturdag, den 3 en 4 Juiij .1812., te zien zullen zijn. NB* Men zal precies ten tien Uren beginnen te Verkoopen. des nademiddags zal er geen Verkooping gehouden worden. De ondergeteekende zedert den Jare 1809 geweest zijnde Correspondent van het Adminiftratie-Kantoorvan de. Heeren 11. F, Tjeev.kJ. S. van. de Poll, en Je C. A. van Gheel Roëllte Amfterdam, door vermenigvul diging van andere bezigheden, daar van hebbendé afge zien geeft; bij dezen daarvan aan .desfelfs. begunftigers met dankbetuiging voor huu vertrouwen, kennis, en inviteert die geenen welke des.aangaande, met den on dergeteekende nog onverefTende zaken mogten hebben, zich, ter afdoening daarvan, bij hem aautjemelden., zul lende de interèsfen voor het femestr.e, vsrfcheenen 22 Maart 1812, zoo op-de infehrijv ingenais o,p de Cou pons der Certificatenwaar van de Nummers-zijn uit geloot, nog door den oudergtteekcede blijven voldaan worden. Alkmaar ss jtrnij 1812. G. on HEER. Dc ontlevgeteekendezich in- plnatfe vam.de Heer G. de. IIEER, gechargeerd hebbende.mat de Corres pondentie van liet Admini (trade-N '.utoor van de Hee ren H. F. Teenk* J. va:, dc Polleen J. O. A. van QJteeJ Jtoglli te. Ajiifterdambeveelt zich ter waarnee- ming der verrigtingen deswege is s.i een ieder, welke hem.met zjin vertrouwen zahwc-Heu- verdere». Alkmaar 23 Junij 1812. G. P. VAN DIJK. Alle de genenwelke iets te verderen hebben van of verfchpldigd mogten zijn aan oen gerepudieerden boedel van A AF JE van HARREVELD, weduwe van wijlen Puter Rykenbers;koper (lager., gewoond heb bende te Alkmaar en aldaar op den liegenden April 1812 overleden, gelieve daarvan opgave o.F betaling te doen, aan Jfaac Renfes, Avoué bij de Regt-bank ter Lerfier Tnflantie, zitting hebbende ce Alkmaarals door de B eg tb ank voornoemd, aangefteld tot Ciirator in voor- fcbreven boedel, voor of uiterlijk op den dertignen Junij 1812. Alle de genen welken eenige goederen* gelden et effekten verfchuldigd zijnof onder zig berustende hebben ten behoeve van de nalatenfchap van wolen den Heere ADRIAAN HONINGVELD, in leven plaatsver vuiler van den Heere Vrederegter.-van het Kanton beha gen, gewoond hebbende te Schagenen zijnde aldaar op den actnienden April dezes Jaars achtien honderd twaalf overleden of welken eenige pretentie» teil las- VJn dezelve nalatenfchap mogten hebben; gelieven ^."rvan opgave, overgiftc of betalinge te doenvoor op den laatllen" Junij dezes Jaars^achtien honderd rwaalf, bij ,9. Aauila i w tt dien euitie behoorlijk gemagtigd. wonende te Schagen, ah ten fmnnmeur d.ms le f! o .distraatSecuon S NQ 220. pour les HBREJlüR*. 4 <14*,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1812 | | pagina 4