S I' wUTofc ie to H<*!t NÉS t ALKMAAR, depuis le zi** jusqu1 43 -e'r,z - ciSSriL j«i le 28me juin 1812. -T. K*mpje Krat. D E C E D Sdepuis le ai™e jusqu'd Je ogme juin l8l2. t mh AG ans - Jan van der Vliet44 ans- non» ie Cornells Kapte'in, ans el8BOis.- 'tje Roelofs, z6 ans. v F N T E 1 U D I c I a I K. E' On s propose k vendre pubüquement k 1 enChère, pour argent comptantjeudi le ^Jl|lllet l8 ;aatde- Wes, de relevée au Ryjdans le reg es v TiZnfles consfstantes en batterie de cui- S?£ c11 i vr e et f ai e n ce chaises, tables, et ce qu'on présentera tf «vantage. JUDT c I A I R E. Mv 1 KLUPPELGreffier du juge de paix du i1 «Hmaar, «-» P«blin,nemen, M A S S E trés précieuseconsistante en meu- 11 livers de bois poli, comme des cabinets, com- Ls buffets tables, chaises, Hts d'anges differents, modesbuffets tan uvertures d'indienne, de rVTdl cïon'I def courtepointes d'indienne une onrtie trés considérable de porcelaine de saxe, des ?a"'e "de ïapan plusieurs tapis de smirne et au- indes et 0 -P tableaHX divers miroirses- P»0 cadrescomme aussi une grande quantité tampes en c.d es differentesparmi de 11 nSe trouvent des trés beaux assortimens ïesquelles de bean damas a meubler; ensuite quelques p yaisselle de cuivre et d' étain cöffres de"fer- ornemens et ustensiles de jardin, et CCLesintéressés peuvenT seMsTer'lundi le 6 juillct m/u edaiL°Ula ruëTtV KoowtrJtl"m™ la maison n In section A. a .Alkmaar, en quellemaison ou peut voir et examiner les effets vendredi et sa- 111,301 'nB UOu commencera it vendre a dix hetifes precises- l'aprds diné on ne vendra pas. V e N ,T E 1 U D I C 1 A I R E. On se prapose ii vendre publiquemem k 1 enchère pöur argent comptant, lundi le 13 juillet 1812 ,^av Ryp d vnnt l'auberge dite Photel de vil/e tPAmstei- dai'i dans le regterstraat au da"1, it neiil heures matin: Une BOUTIQUE de FRIPIER consistente principalement en tont sorte de meubles, habits _d hom- me et femtneslitscouvertures, Imges, Linages vaselles de cuivre, d'êtain, de porcelaine et de pot- mie de delftavec tableschaiseset ce qu on pré sentera d'avantage, le tout prpvenant de la masse re- puuiée de feu Jan van Leiden et sa veuve Maattje Plugger. VENTE T U D I C I A T R E. En présente de FILTER van POME REN, notaire Aangiften van GEBOORTEN te ALKMAAR, van den ai-ft*n tot den 28fteB Jnm 181-. Ilendricus zoontje van Martinus Koster en Eva Nieu- wenhuizen Johanna dochtertje van Frans Boenderma ker en Petronella Faber. LotiifapFithelmna dochtertje van D Schaffer en ReginaWilhelnnnaReijnsha?en. Jan Hermanzoontje van G. Schuurman en Cathar.na De.ten- bïch - BiTa] dochtertje van Reijer van der Horst en Willempje Krat. Aangiften van OVERLEDENEN van den 2iften tot den 28^en Juny 1812. r jin <r }p Tromt AO i a fir Jtifi van der J'liet44 Sufuuna Petten huisvrouw,van Leonnrdus van Eerten tS' ]*-'MaZT£e7e7?\\S'~ Catharina Be?; Cis'vrouw van Cornells Kapitein40-jaar en 8 maanden. Maartje Roelofs, 2(5_jaar. VERKOPING op REGTERLIJK-GEZAG. Men is van mening op Donderdag den a ]uly des nademiddags ten 2 uren, te Rijp in de Regtell voor het Huis genaamd deSter, bi den Dam in het Openbaar, om kontant geld, bij het opbod Verkoping te houden van Huisraad en InboedelbeffaandeiniVc"- belen Koperwerk, en Delf Aardewerk mitsgaders Stee- Zen en'Tafelsen het geen verder geprefen^ee^d za^worden. VERKOPING op REGTERLIJK.-<j£.z,avj. Mr 1 A KLUPPEL Griffier van den Vreederegter van het Kanton Alkmaar, N". 1 is van mening in 1 Onenbaar bil het opbod, te Verkoopen. r Een zeer pmieufe INBOEDELbeftaande .11 divdrfó G t adhoute Me unit en als: Kabinetten Ladetaf B 'ffett n TafelsStoelen, onderfcheidene Ledekanten, een groot aantal Reddens, een aanzienlijke partij Chtt- 17 f Volle en Katocnc DekensChit ze Spreyeueen zeer aanmerkelijke quantiteit Saxisch, Oost - Indtscjt en J 'pans Porceleinonderfcheidene Smtrnafche Tapyten e\ andere Vloerkleden divérfe Schilderyen SpiegelsPt e 'ten in lijsten, als mede een aanzienlijke partij Esnnert en Lynv/adendivers Tafelgoedwaaronder zeer fraaije ftellen eenige Hukken fraai] Meubeldamastvoorts een groot e 'partii Kooper en Tin Yzeren KistenTutnaerad.jn fn Gereedfehappen, en het geen verder geprefemeer* 7 Iemand gading hebbende, kome op Maandag den 6 Tul li 1812 'en volgende dagen, des voordemiddags ten tien Uren precies, in de Koornflraat voor het Hui:iK -280 in Wi k A'. te Alkmaar, in welk luns de goederen 'op Vrijdag en •Zaturdagden 3 en 4 Ju-ij 1812, te zie 1 NB Men zal precies ten tien Uren begii 'Verkoopeiu des nademiddags zal er geen Verkooping gehouden worden. VERKOPING op REGTERLIJK-GEZ f. Men is van mening op Maandag den 13 Jyh i.-tc des voormiddags ten 9 uuren, te R'iPif - ftraat op den Dam, voor de Herberg genaam. t - His val Amferdam, in het Openbaaromkouta- r= d bij het opbod, Verkooping te honden van - Ik GOFDEREN zijnde een Uitdragers II m.. I- - -de hoofdzakelijk in onderfcheidene foorten van Ih: - rrrd Mans- en Vrouwe KlederenBccd.,: y' C - Linnen JVollen Koper Tin Porceletn en De' --- dtwerk mitsgaders Tafels, Moeien, en het geen geprefenteerd zal worden; voortkomende uit den gei e budieerden Boedel van wijlen Jan van Letden en des- Coii's nasTnlaten weduwe Maart ie Pluggers. 1 VERKOPING op REGTERLIJK-GEZAG. Tea overftaau van PIETER van POMEREI\ - keizer-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1812 | | pagina 3