ïmpérialresidant 4 Wieringen, arrondissement Alk maar, nommé specialement 4 cela par le tribunal de primiere instance, séant 4 Harlem, le 13 décembre i8n, vendront par enchêre publiquement en présen- ce du tuteur subrogé oneraire les tuteurs des here- tiers mineurs de Jacob Dirksz: JVagemakcrde son vivant boulanger au Oever Isle de Wielingen, y dé- cédé. Une MAISON et FONDS située 4 I'Isle de Wie lingen, village den Oever, dans le mienstraatn°. 71, étant une BOULANGERIEavec les USTENSI- XESet uim GRANGE, y appartenante aboutissante au lévant les heretiers de Arien Omes et Jan Gorter au couchanu Deux tiers du prix d'achat peuvent rester en hy- potheque 4 raison de 4 pet., moyennant payant la moitié le i mai 1813 et la reste le 1 mai 1814. La session4 l'adjudication provisoire aura lieu vendredi le 14 aoüt 1812, 4 cinq heures le soir, chez Jacob Kaanaubergiste en l'auberge dite sLands Welvaren au Oever. La cahier de charge et les conditions de vente avec les titres de proprieté peuvent être examinees a 1 étude du notaire susdit P. van Pomerenqui don- nera des informations ulterieures de tout ce qui con- cerne cette vente. A vendre 4 I'amiable pour entrer en jouissance directemant: Une BOUTIQUE de CHIRURGIE, bien acchalandée avec les medicamens et les instru- mens ou on 4 exercé depuis plusieurs années cette affaire en on le continue encor avec le meillieur suc- cés avec la MAISON,et la GRANGE nouvelleraent batië, et un petit PREpour 1111 chevalla motie de prix d'achat en cas de besoin peut rester en hy- potheque: s'adresser an proprietaire Hendrik Gras,' a Uroek au Langedijk011 bien 4 Andries van der Behoor, pharmacien a Alkmaar. Les lettres affran- chies. A vendre 4 Tamiable: Dix arpents de l'HERBE ^4 FAUCHER dans l'Egmonder-Meeret 30 arpents dans le Boekelder-Meer, s'adresser au chateau Nyen- burg 4 Hylo. HENDRIK COSTER, Imprimeur et Li brain 4 Alkmaar, se propose 4 vendre, lundi Ie 13 juillet 1812, et jours suivants depuis deux a cinq heures de relevée: Une grande collection de LIVRES, la tins, fran9ais et flamand, dont excellent principale- ment_: En folio, les ouvres de Suiker et Verburg, histoire eeclesiastique générale, Flavius JosephusCats &c.; En quarto: dictionaire de Marin1'histoire d'Alkmaarles usages des anciens peuples complet, histoire naturelle de Bujfon, voyages dans Ie quatre parties dn monde, 21 tomes; En octavo: Heryy Engelbert situation de pays bas &c. &c.IVagenaar, histoire de la pntrie (les sept provinces) ouevres de Martinet, complet riliéStuart histoire romaine, completet plusieurs autres. Les jours d'inspec- tion sont fixés d'aujourd'hui le 1 juillet jusqu'au sa- medi le 11 juillet 1812, les après midi de deux 4 7 heures le soir, dans l'houtilstraat la 2>»e maison du paardesteeg. lijk NotarisrefTdeerende te Wieringen, airondisfement Alkmaar, als tot. dat einde bij Vonnis van de Regtbank ter Eerfter Inflantie, zitting hebbende te Haarlem, van den 13 December 1811 fpeciaal gecommitteerd, zal in het openbaar, door de Voogden over de minderjarige Erfgenamen van Jacob Dirksz Wagenmaker, in leven Broodbakker, gewoond hebbende aan den Oever, op Wieringen voornoemd, en aldaar overleden, in hetbij- zijn van de benoemde Toeziende Voogd, over dezelve minderjarige Erfgenamen, bij opbod 'worden verkogt Een HUISERF en GRONDftaande en gelegen op het Eiland Wieringen, aan 't Dorp den Oever"," in de Mienlfraat No. 71, zijnde een ROGGE- en WITTE- BROODS-BAKKERT, benevens de daarbij behoorende BAKKERS GEREEDSCHAPPEN, en de daar agter ftaande BOET, belend de Erve Arien Omes ten oosten, en Jan Gorter ten westen. De Koper kan twee derde der Kooppenningen tegen 4 pCt. op Kusting houden, mits de helft betalende op den t Mei 1813, en de wederhelft op den 1 Mei 1814. De zitting tot de voorlopige toewijzing zal plaats hebben op Vrijdag den 14 Augustus 1812, des avonds ten vijf uuren ten huize van Jacob Kaan, Kastelein in de Herberg 's Lands Weivaren aan den Oever. De memorien van lasten en veil-condirienliggen, benevens de bewijzen van Eigendom, ter vifie, ten Kantore van bovengemelde Notaris P. van Pomeren bij wien ook nadere jtiformatienzoo ten aanzien der ge dane fchatting, als anderfintskunnen worden bekomen. Uit de hand te Koop, om fpoedig aanvaard te kunnen worden: Eén fraaije en welbeklante CHIRURGIJNS WINKELm t desfelfs Inftrumenten en Ingrediënten, waarin die affaires, federt onheuglijke Jaaren, met veel fucces is uitgeoeffend en nog word gecontinueerd, met d-esfelfs genoegzaam nieuw gebouwd HUIS en SCHUUR mitsgaders TLUN en ERVE als mede voor des bege rende een ftukje WEIDLAND gefchikt om een Paard te houden, waarvan des noeds de helft der Kooppen ningen op Kusting kan blijven ftaanalles te bevragen bij de Eigenaar Hendrik GrasChirurgijn te Broek op Langedijk, of Andries van der Schoor, Apothekar te Alkmaar. De brieven frnndo. Uit de hand te Koop: Tien Morgen HOOI-GEWAS te Velde ftaande in de Egmonder-Meeren ruim dertig Morgen in de Boekelder - Meerte bevragen op het Huis te Nijenburg te H&ilo. V HENDRIK COSTER, Boekdrukker en Boekver koper te Alkmaar, is van voornemens te doen Verko pen: Op Maandag den 13 Julij 1812, s'namiddags van 2 tot 5 Uren, en volgende dagen: Een grote Verzame ling van Latijnfche, Franfche en Nederduitfche BOE KEN; waaronder bijzonder uitmuntenI11 Folio, Sui ker qn Verburg, algemene Kerkelijke Gefchiedenisfen de Werken van Flavius Jofephus, compl., Cat's Werken cornpl.&c. &c.In Quarto: Marin, Woordenboek, Alkmaar en zijne Gefchiedenisfen, Gewoonte der alou de Volkeren, compl., BujfonNatuurlijke Historie, Historifche Befchrijving der Reizen in de Vier Waereld- deelen, 21 delen; In Oftavo: Hervey's, Werken, En gelbert, Staat der Nederlanden, &c. &c.kVagenaar Vaderlandfche Historie, 20 delen, Martinet's Werken compleet in nette half Engb:, Stuart, Romeinfche Ge fchiedenisfen compl.en veel meerder andere góeda Werken. De dagen ter bezigtiging worden gefteld van heden Woensdag den 1 Jülij tot Znturdag den 11 Julij 1812, van s'namiddags 2 tot 7 Uren, in de Houtilftraat het 2de Huis van de Paardefteeg. i. Aleüaar, cnez J. HA N Imprimeur dans le HomilsiraatSection if- NQ. 240, pour les H.ERKTIERS de A, 8 TER.CK, dans le Kooltuin, Section C. II®..464.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1812 | | pagina 4