A L K M A A R. advertentien, ALKMAAR. AFFICHES, ANNONCES et Avis divers N». 28. MERCREDI, le 8 Juillet 1812. Le mattre - des-requêtes conne de l'Empire, che valier de la légion d'honneur, et de l'ordre impérial de la Réimion, préfêt du département du Zuyder- zée, informe ses administrés que S. M. a rendu le 2 avril dernier un décrèr qui Organise le jury de médecine, dans,ce département, il invite en consé- quence tous cefrx et celles qui aspirent aux titres d'officier de santé, de pharmacien, de sage femme, et d'herboristeli se rendre chez le sous-préfét de leur arrondissement respectif, pour y déclarer leur désir de se présenter aux prochains examens du jury de médecine et se faire inscrire sur la liste géné rale des aspirans ces divers titres. Ceux qui out leur domicile h Amsterdam se présenteronr. chez M. le maire de cette ville pour faire cette declaration le préfèt invite tous ceux et celles que eet avis concerne il ne pas différer de faire les susditcs de clarations, et il les prévient que les listes ouvertes dans chaque sous-préfecture et h la mairie d'Amster- dam seront définitivement closes et arrêrées le 15 juillet procliain. Amsterdam., le 27 juin i8re. Comte de C E L L E Sv NOTIFICATION. Le Maire de la ville cTAlkmaarvu la cifculairê de Mr. le Sous-Préfét de cct Arrondissement, membre de la légion d'honneur, du 14 de ce raois«verrit: 1. Que dorénavam le droit de peage pour voi- tures attelées de chevaux de posteou pour chevaux de relais, retournant ii vide, ne sera plus paié au retour: mais qu'au contraire ce droit sera paié au départ pour le voiage et pour le retour, ii moins que les voiageurs ne soient des personnes exemptes du droit de peage* 2. Qu'i l'égard de ces personnes exemptes du droit de peage, lorsqu'elles feront le voiage non par la poste, mais par voitures particuliereselles seront te nues de délivrer au voiturier un certificat par écrit constatant qu'il les a conduites dans tel endroit et qu'il retourne h vide. Le maire enjoint h tons ceux auxquels la présente est applicable, de s'y conformer exactement. Alkmaar, le 30 juin 1812. Le maire sus dit, N. de FOREEST de PETTEN. AVERT ISSEMENT. Le Maire de la ville *a?' Alkmaarvu la circulaire de Mr. Sous-Préfêt de Parrondissement d'Alkmaar, inembre de la légion d'honneur, du 9 juin 18x2, p.or- AANKONDIGINGEN en verfchillende Berigten van N°. 28. WOENSDAG, den 8 Jdlij 1812. De rekwestmeesterrijksgraaf, ridder van het legioen van eer en van de keizerlijke orde der Reünie, prefekt van het departement der Zuiderzee, verwittigt zijne on- derhoorigen dat Z. M.den 2den april laatstleden een decreet heeft uitgevaardigd, waarbij de geneeskundige jury in dit departement georganifeerd wordthij 1100- digt, dien ten gevolge, allen en een iegelijk, welke aanfpraak maken op de benamingen van officier van ge zondheidvan kruidmenger, van vroedvrouw en van kruidkenneruit, om zich bij de onder—prefekten hun ner respective arrondisfementen te begeven, ten einde aldaar hun verlangen te kennen te geven, om zich bij de aanftaande examina der geneeskundige jury te bevin denden 0111 zich op de algeraeene lijst der op die ver fchillende benoemingen aanfpraak makende te doen in» fchrij ven. Zij die hunne woonplaats te Amfterdain hebben, zullen zich bij den heer maire dezer Had bege ven, om die aangifte te doen. De prefekt noodigt al ign en een iegelijk, welke deze aankondiging aangaat» uithet afleggen van bovengezegde verklaring niet uic te Hellen, en verwittigt hen, dat de lijsten, welke bij ieder onder-prefekruur en ter mairie van Amfterdnm zijii liggendeop den i5<i.n julij aanftaande definitief zullen gefloten worden. Amflerdam dencyjunij 1812. Graaf de CELLES, KENNISGEVING. De Maire der Stad Alkmaargezien de circulaire van den lieer Onder-Prefekt van dit Arrondisfementlid van .iet legioen van eer, van den 14 dezer maand, maakt bekend 1. D-.t voortaan in geenerlei geval het Tol veld voor Rijt,tuigen, getrokken door Postpaarden, of voor Wisfel- Postpaarden bij het retour betaald zal worden zoo die ledig terug gaan; maar dat het zelve altijd bij de afreis voor heen en weder zal moeten worden voldaan, zoo de Reizigers niet zulke perfonen zijn, welke van dat regt vrijgefteld zijn. 2. Dat, wat betreft zulke, die genot moeten hebben van vrijftelling van het pasfageregten die de reis niet per Post maar met particuliere Rijdtuigen doen; deze aan den Voerman, die hen gereden heefteen fchriftelijk bewijs moeten afgeven, dat hij hen dadelijk aan zooda nig eene plaats gebragt heeft en ledig terug komt. Gelastende de Maire, elk een iegelijk dien zulks aan gaat, zich naar den inhoud dezes fliptelijk te gedra en. den 20 Juriij 1812. N. van FOREEST van PETTEN. KENNISGEVING. De Maire der Stad Alkmaar, gezien de circulaire aanfehrijving van den Ifeere Onder-Prefekt van het ar- rondisfement Alkmaarlid van liet legioen van eer, van Alkmaar, De Maire voornoemd

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1812 | | pagina 1