Invite tons ceux et celles des habrtans de ce"e ■ville et sa ban lieuequi upirent aux litres d offi cier de santé, de pharmacten, d'accoucheuseet d her- boriste, it se rendre chez Mr. Ie Sous-Préfet de eet arrondissement, pour y declarer leur dèsir deseprj-, senter aux prochains examens du jury de médecine,- ct se faire inscrire sur la liste des «pirans ces divers titres, et leur prévient qu'il sera vaque, a eet effet tous les jours a la Sous-Prefecture de eet ar rondissement et que la liste, précitée sera définitive- ment close et arretée le 15 du present, tnois. Alkmaar, le 2 juillet 1812. Le Mat re susdit, N, de FOREEST de PETTEN. NÉS a ALKMAARdepuis ie 281" juin jlisqtift ie 5me juillet 1812. Isaacfils de I. Koornhof et Charlotte Genia 1-os- ti. Jan fils de Jan Volkers et Adrian» Mollevan- o-gr Johannes fosephusfils de Jansje Neles. Petronellafille de C. Koster et Jannetje Meyne. Maria, fille de D. Schoen et Tryntje de Lange. Cat har i na Mariafille de Toharines Goes et Elisa- beth Straat. Petrus, fils de Pieter Kroon et Fran- cina de Wit- D EC ED Sdepuis le 28ms juin jusqu'd le $me juillet 1812. Johannafille de Jaap Jannes14 jours. Pyter Romein, 58 ans. Klaas Ooyeyaar67 ans.— Prac.a Hugenis(militair) 24 ans. ^areJu, Sammers, 03 aus. Anna Margarethafille de Fred rik Borgha.t, 3 semaines. VENTE JUDICIAIltE. Mr. T. A. KLUPPEL, Greffier du juge de p*ix du canton Alkmaar, no. 1, s'occupant pendant cette se- maine le jeudi inclusvendre aux enchères j Un AMEUBLEMENT précieux consistent en meubles di vers de bois polico mme de cabinetscommodes buffet»tableschaiseslit» d'anges differents une cuantité de litsdes couvertures d'indienne, de laine et de coton, det courtepointes d'indienne, une partie tres considérable de porcelaine de saxe, des inde» et de japan, plusieurs tapis de smirne et autres tapis de pied. des tableaux divers, miroirs, estampes en cadréscomme aussi une grande quantité de linge et toile, linges de table difference's, parmi lesquelles se trouvent des trés beaux assortimensquelques piêccs de beau damas it tneubleaensuitc une grande paitie dc vaisselie de cuivre et d'etain, coffrès de feror- ueiiicni et usteusiles de jardin. Avertit encoie qu il continuera cette vente au lieu et ii l'heure ordinaire, dans le Koornstraat devant la maison 11°. 380 section A., pendant qu'on vendra mnrdi a trois heures et demi, prés Tecurie de Reinier Colom., deux C11E- VAUX avec une petite VOITUREsiussi^ relative a cette masse les amateurs tont invités de s'y trouver. NB. On commencera ii vendre a dix heures precise. VENTE JUDICIAIRE. Ön se propose a vendre publiquement al'enchère, pour argent comptahtiundi le 13 juillet 1812, au Nodigt alle die genen der Ingezetenen van de2e Stad en jurisdictie, welke aanfpraak maken op de benamin gen van Officier van Gezondheid van Kruidmengervan Vroedvrouw en van Kruidkenneruitom zig bij den lleere Onder-Prefekt van dit Arrondisfement te vervoe gen ten einde aldaar hun verlangen te kennen te geven om zig bij de aanftaande examina der Geneeskundige jurij te bevinden, en ten dien einde zig op de alge- meene lijst der op die verfchillende benoemingen aan fpraak makenden te doen infehrijven en verwittigt hen dat daartoe aan de Onder-Prefekture van dit Arrondisfe ment dagelijks zal worden gevaceerd, en dat de voor- fchrevene lijst uitwip op den 15 dezer maand zal ge floten worden. Alkmaar, De Maire voornoemd den 2 Jnlij 1812. N. van FOREEST van PETTEN. Aangiften van GEBOORTEN te ALKMAAR, van den 28<len Juny tot den 5'^" July 1812. Ifaaczoontje van j. Koornhof en Charlotte Genia. Posti. Jan zoontje van Jan Volker» en Adriana Mollevangèr. Johannes Jofephuszoontje van Jansje Neles.Petronella, dochtertje van Cs. Koster en Jan netje Meijne. Maria, dochtertje van Dk. Seizoenen Trijntje de Lange. Catharina Mariadochtertje van Johannes Goes en Elifsbeth Straat. Petrus, zoontje van Pieter. Kroon en Francina de Wit. Aangiften van OVERLEDENEN, van den 28fte» Juny tot den 5<ien July 1812. Johanna, dochtertje van Jaap Jannes14 dagen. Pieter Romein, 58 jaar..— Klaas O oy cv aar67 jaar. Prada Hugenis, (Militair) 24 jaar. Bar ent Sammers, 63 jaar. Anna Margaretha, dochtertje van Fredrt* Borghart3 weken. - VERKOPING op REGTERLIJK-GEZAG. Mr. J. A. KLUPPEL, Griffier van den Vrederegtei* van het Kanton Alkmaar, N°. 1 gedurende deze Weelc tot Donderdag Morgen ingeflotenbezig zijnde met net bij opbod Verkopen van eenen zeer pretieufen INBOE DEL beftsande in divérfe Geadhoute Meubilen als: KabinettenLadetafelsBuffettenTafcis, Stoel n, on- derfcheideue Ledikanten, een groot aantal Bèddenseen aanzienlijke partij ChitzefVolie en Katoene Dekens* C'itze Sprey en een zeer aanmerkelijke quantiteit Sax- isch, Ons,-Indisch en Japans Porcelainonderfcheide.ne Smirnafche Tapyten en andere Vloerkleden divérfe Schii- deryenSpiegelsPrenten in lijsten, als mede een aan zienlijke partij Linnen en I.ynwaden divers Tafelgoed waar onder zeer fraaije Hellen, eenige ftukken fraaij Meubel-Damastvoorts een groote partij Koper an Tin Tzeren Kisten, Tuin-Qieradien en Gereedfchappen. Adverteert wijders, dat hij hiermede op aanftaande Dings- dag ter gewoner uur en plaats, in de Koornftraat voor het Huis N». 380 in Wiik A. te Alkmaar, verder zal continueerenterwijl op Oingsdag Middasr ten half vier uren. twee PAARDEN en een WAGENTJE, mede tot dien boedel behoorendeaan de Stal van Reinier Colom zullen worden v.erkogtwordende de gegadigden» verzocht hun aldaar te laten vinden. NB. Men zal precies ten tien ure begtnen te Verkopen. VERKOPING op REGTERLIJK-GEZAG. Men is van mening op Maandag den 13 Juli) 1812 des voonuiddags ten 9 uurente Rijp? in de Regtc-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1812 | | pagina 3