d'A. S TE.RCK, dans le Kooltuin, Section C. NV464* liyp, devant l'auberge dite TMtel de ville cPAmster dam dans le regtescraa: au dam, a neuf henres le matin: Une BOUTIQUE de FRIPIER, consistante principalement en tout sorte de meubles, habits d'hom- me et femmes lits couvertures iingeslainages vaselles de cuivre, d'êtain, de porcelaine et de pot- terie de delft, avec tables, chaises, et ce qu'on pré sentera d'avantage, le tout provenant de la masse re- pudiée de feu Jan van Leiden et sa veuve Maartje Plugger. V E N T E J U D I C I A I R E. Par ministère de PIETER van P0MERENnotaire impérial, residant a Wieringen, arrondissement Alk maar, nommé specialement 4 cela par le tribunal de primiere instance, séant 4 Harlem, le 13 décembre 1811 vendront par enchère publiquemervt en présen- cc du tuteur subrogé oneraire les tuteurs des here tics mineurs de Jacob Dirksz: Wage makerde son vlvant boulanger au Oever Isle de Wieringen, y dé- Cédé. Une MAIS ON et FONDSsituée 4 l'Isle de Wie ringen, village den Oever, dans le mienstraatno. 71, étant une BOULANGERIEavec les USTEMA LES et une GRANGE, y appartenante aboutissante au lévant les heretiers de Arien Omes et Jan Gorier au couchant. Deux tiers du prix d'achat peuvent rester en hy- potheque 4 raison de 4 pet.moyennant payant la moitié le 1 mai 1813 et la reste le 1 mai 1814. La session, 4 1'adjudication provisoire aura lieu, vendredi le 14 aoüt 1812, 4 cinq heures le soir, chez Jacob Kaanaubergiste en l'auberge dite. 'sLands Welvaren au Oever. La cahier de charge et les conditions de vente a/ec les titres de proprieté peuvent être examinees i l'étude du notaire susdit P. van Pomerenqui don- nera des informations ulterieures de tout ce qui con- cerne cette vente. V HENDRIK COSTER, Imprimeur-Libraire 4 Alkmaar, se propose 4 vendrelundi le 13 j 11 ill et 1812et jours suivants depuis deux 4 cinq heures de relevéeUne grande collection de LIVIIES, la tins franyais et flamandsdont excellent principale ment: En folio, les oeuvres de Suiker et Verburv histoire ecclesiastique générale, Flavius JosepkusCats ike.; En quarto: dictionnaire de Marinl'histoire d'Alkmaar, les usages des anciens peuples complet, h'istoire naturelle de Bujfon, voyages dans le quatre parties du monde, 21 tomes; En octavo: Hervy E-ngelbert situation de pays bas&c. &c.., Wagenaar histoire de la patrie (des sept provinces) oeuvres de Martinetcomplet relié, Stuart histoire romaine, complet, et plusieurs autres. Les jours d'inspec- tion sont fixés d'aujourd'hni le 1 juillet jusqu'au sa- Ji 11 juillet 1812, les aprés midi de deux 4 7 dans Fhoutilstraat la 20e maison du paar- medi le heures dssteeg. flraat op den Dam, voor de Herberg genaamd het Stad- huis van Amfterdam in het Openbaarom kohtant geld bij het opbod, Verkooping te houden van allerhande GOEDEREN, zijnde een Uitdragers Winkel, bellaar- de hoofdzakelijk in onderfcheidene foorten van Huis raad, Mans- en Vrouwe Klederen Bedden Dekens Linnen Wollen Koper, TinPorcelein en Delfs Aar dewerk, mitsgaders Tafels, Stoelen, en het geen verder geprefenteerd zal wordenvoortkomende uit den gere- pudieerden Boedel van wijlen Jan van Leiden en des- felfs nagelaten weduwe Maartje Pluggers: VERKOPING op REGTERLIJK-GEZAG. Ten overBaan van PIETER van POMERENKeizer lijk Notarisrefideerende te Wieringen, arrondisfement Alkmaarals tot dat einde bij Vonnis van db Rxgtbank ter Eerller Inftantie zitting hebbende te Haarlem van den 13 December 1811, fpeciaal gecommitteerd, zal in het openbaar, door de Voogden over de minderjarige Erfgenamen van Jacob Dirksz Wagemakerin leven Broodbakker, gewoond hebbende aan den Oever, op Wieringen voornoemd, en aldaar overleden, in 'het bij zijn van de benoemde Toeziende Voogd, over dezelve minderjarige Erfgenamen bij opbod "worden verkogt Een HUIS, ERF en GROND, Baande en gelegen op het Eiland Wieringen, aan 't Dorp den Oever, in de MienBraat No. 71zijnde een ROGGE- en WITTE- BROODS-SAKKERT, benevens de daarbij behoorende BAKKERS GEREEDSCHAPPEN, en de daar agter Baande BOET, belend de Erve Arien Omes ten oosten en Jan Gorter ten westen. De Koper kan twee derde der Kooppenningen tegen 4 pCt. op Kusting houden mits de helft betalende"op den 1 Mei 1813, en de wederhelft op den 1 Mei 1814. De zitting tot de voorlopige toewijzing zal plaats hebben op Vrijdag den 14 Augustus 1812, des avonds ten vijf uureii ten uic -ram J-irvoib Kuan Kastelein in de Herberg s Lands Welvaren agn den Oever. De memorien van lasten en veil-conditienliggen, benevens de bewijzen van Eigendomter vifie, ten Kantore van bovengemelde Notaris P. van Pomeren bi} wien ook nadere införmntien, zoo ten aanzien der ge dane fchattingals anderfints kunnen worden bekomen. HENDRIK GOSTER Boekdrukker en Boekver koper te A.lkmaar, is van voornemens te doen Verko- s' namiddags van Een grote Verzame- pen Op Maandag den 13 2 tot 5 Uren en volgende Tülij 1812 dagen: Ei ling van Latijnfche, Franfche en Nederduitfche BOE KEN; waaronder bijzonder uitmunten In Folio, Sui ker en Verburg, algemene Kerkelijke Gefchiedenisfen, de Werken van Flavius Jofcphus, compl., Cat's Werken compl., &c. &c.In Quarto: MarinWoordenboek - Alkmaar en zijng Gefchiedenisfen, Gewoonte der alöu, de Volkeren, compl., BuffonNatuurlijke Historie, Historifche Befchrijving der Reizen in de Vier Waereld- deelen, 21 delen; In Oétavo: Ilervey's, Werken, En- gelbertStaat der Nederlanden, &c. &c.Wagenaar Vaderlandfche Historie, 20 delen, Martinet's Werken compleet in nette half Engb: StuartRomeinfche Ge fchiedenisfen compl., en veel meerder andere goede Werken. De dagen ter bezigtiging worden geBeld van heden Woensdag den 1 Julij tot Zaturdsg den n Julij 1812, van s'namiddags 2 tot 7 Uren, in de Houtilftraat het 2de Huis van de PaardeBeeg. ïaAiJCMAAR, cliez J. HAND, Imprimeur dans le HoutilstiaatSection B. N*1. 220, pour les IIERETXERS

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1812 | | pagina 4