rh<ke! communal pendant deux r.nnées consécnti- het Raadhui;gedurende twee ngteréetivolgende Ja- ren fr. 2310, - Twee duizend drie honderd tien fr. ves, fr. 2310. - Deux mille trois cent di;x francs. 2°. Pour la reparation du pontlcvis, nommé St,-An- nastraats brugsitué sur le lutticq - oudorp en cette villefr. 31s, - Trois cent quinze francs. 30. Pour la reconstruction et reparation du pont- lévis de la porte nommé Gsesterpoort de cette ville, fr. 840, - Huit cent quarante francs. Enconséquence ['adjudication definitive a étc fixéean vingtdeux du présent mois, et les nouvelles soumis- si ons cachetées seront re9ues jnscju'ft onze^ heures du matin jour susdit aux bureaux de la mnirie, 011 les cahiers des charges sont déposés et 01: 1 011 enpourra prendre connaissance tous les jours (les dimanoies oxceptéesde dix heures du matin jusqu'it deux heu res de rélévée. Le 22 juillet prochain, fixé ci-dessus pour 1 adju dication definitive," après Fouverturc des billets, lc maire proclamera 4 midi Folfre la plus avantsge-se qui servira de mise 4 prix et les ent-éden?, reparations ct réconstructions précitées seront adjugées au raoais. Alkmaar, le 8 juillet 1812. Le Maire susdit N. df. FOREEST he PETTEN. 20. Voor het repareren der Valbrug, genaamd St. An- nnflraats Brugop het Lutticq—Oudorp binnen de ze Stad, fr. 315, - Drie honderd vijftien francs. 30. Voor het vernieuwen en herftellen der Valbrug aan de Geester Poort dezer Stad, fr. 840, - Agt hou- derd veertig francs. Diensvolgens is de finale aanbefteding bepaald op den 22 dezer maanden zullen de nieuwe inlchrij vingen bij ondertekende en verzegelde billetten tot des voormid- dags elf uuren van dien dag ter fecretarie ontvangen worden, alwaar de conditiën van aanbefteding dagelijks (uitgezonderd des zondags} van des voormiddags tien tot des namiddags twee uuren, voor een iederte i-zen zijn. Op den 22 Julij aanftaandehierboven tot de finale aanbefteding bepaald des middags ten twaalf uuren zal de Alaire 11a het openen der billetten liet voordeligst aanbod bekend maken, hetwelk tot prijsftelling dienen zal en zullen het onderhoud dc reparatien en vernieu wingen bovengemeld bij den afflag worden aanbeftecy. Alkmaar, den 8 julij 1812. De maire roof tic erna N. VAN FOP.EEST VAN PETTEN. Le Maire ie la ville <TAlkmaar, vu la circulaire de Mr. le Sous-Prcfêt de eet arrondissement, metn- bre de la légion d'honneur, du 6 ciu present mois portam a sa connaissance le mécontentement du gou vernement sur la maniere indolente, dont on traite Finoculation de la vaccine,_ct par la quelle circu laire differentes mésures serieuses, 4 prendre a c é<rard, lui sont préscrites Voulant coópercr tant que possible aux intentions salutaires du gouvernement non seulement en invitant de nouveau se_s admiftis- trés de se défaire enfin de tous Jenrs préjuges a cl suiet et de ne plus sacrificr aux mêmes et lenrs en- fans i des preventions, qui ne proviennent que de la nouveauté du rcmède, et sont soutenues par oes faux bruits les plus invraisemblablesmaïs en pienant aussi des mésures propres a _cet effet. Vu les rapports et propositions eet egaic c radjoint au maire P. de Sonuavill:du 30 juin der- 111 Yu 1'offerte gracieuse de messieurs de la socicte medicinale en cette ville, a vaquer de nouveauc ia- que vendredi de quatre a cinq heures de- rélévéepoot faire Finoculation de la vaccine grans k tous les indw vidus r qui se présenteront a eux, mums d un ceuiiic t d'indigence de l'administration de charité, 4 hiquc... ils appattiennent. Art^ 1° Nulle alimentation sera donnée aux paü- res qui ne peuvent faire constat» d avoir eu ies pétites verólesf ou de s'ctre fait vncciner eux roe- mes et leur familie soit par messieurs de la societé précitée ou par d'autres experts. Art - Tous les fonctionnaires et emploiés de la ville 'seront obligé de faire donstateraux bureaux de la mairie, par des certifiers valablesavant le pre mier de septembre prochain, q.u'ils ont eu les peti- tes veróles, on qu"ils se sorit fait vaccinereux me- mes et leur familie, souspeine d être ^léstitues de leurs postes, sans aucun délai. - Art - personne ne pourra solliciter 4 1 avenir pour robtièn "d'tine poste ou charge quelconque, qü'avec ■-ésentation d'un certificat par lequel est constaté qu 11 a'satisfait lui méme ex sa familie 4 la reqtusision de Partiele précédent. De Maire der Stad Alkmaargezien de circulaire van deif Heere Onder - Prefekt van c.it Arrondisfementlid ■•van *het legioen van eer, van den 6 dezer maand, ter zijner kennisfe brengende de ontevredenheid van het Gou vernement over de trage wijze, waarop ten aanzien van de inenting met de koepok (lof gehandeld wordt, en bij welke aanfehrijving hem onderleheii 'tie er:.fiige maatre gelen deswegens re nemen, worden voort el chreven t Zoveel mogelijk op hieuw tot d'c heilzame oogmerken va* het gouvernement willende medewerken nietalleen met uitnodiging van de ingezetenon dezer ftad en juris dictie, om eens eindelijk alle hunne vooroordelen hier omtrent afteleggen, en zig ze' s en hunne kinderenmet optcofferen aan verkeerde denkbeelden welke door de nieuwheid vns het middel ontfi?: n zun, en hun voeozel vinden in de alleronwv-rfchf nliikfte uitftrooizelsmaar ook door het Hemen dér gefchikfte maatregelen ten dien opzigte. Gezien het rapport en de voordraf deswegens vstp den Heere Adjnnft Maire P.de Snv.mviUevandensojunii 11. Gezien het gratieus a nb-od van het Genees- en Heel kundig Genootfchap binnen deze ftad, om op nieuw tel ken vrijdag namiddag van vier tot vijf uuren te vaceren ten einde alle perfonen gratis ve vaccineren, welke zig bij hetzelve zullen vernoegen, voorzien van een certifi caat van behoefte, afgegeven door de armendireétie waartoe zij.behoren. Pefiuit: Art 1 Geene de minfte alimentatie zal mogen gege ven worden aan zodanige behoeftigen, welke voor zig zeiven en huime huisgezinnen niet kunnen bewijzen de kinderziekte gehad te hebben of z.g met koepokftof te hebben laten inenten, bet zij door gemeld genootfehap of door andere zaakkimdigen. Art 2 Alle de ambtenaren en officianten dezer had zijn verpligt vóór den ift« feptember aanftaandeter. fecretarie alhier door behoorlqke certificaten te bewij zen dat zij en. hunne huisgezinnen de kinderziekte ge had 'of zig met koepokftof hebben doen inentenop poene van, zonder verder uitftelhunne posten te verlazen. Art a. Niemand zal in het vervolg om eemge ftede- liike post, ambt of officie mogen foil 1 citerendnn piet overlegging van een certificaat waaruit blijkt dat door hem en zijn huisgezin aan het gerequireerc.e bij hét laatst voorgaande artikel is,voldaan gewoideii.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1812 | | pagina 2