d'A, I R. C K, dan» le Kooltuin; Section C, NL 464. Les olfres devront se faire par soujnissions cache- tées les quelles seront revues, jusqu'ü onze heures du matin du 22 de ce mois, aux bureaux de la mai- lie, oü le cahier des charges est déposé et oü l'on en pourra prendre connaissance tous les jours (les dimanches exceptéesdepuis dix heures du matin .jusqu'ü deux heures de rélévée. Alkmaar, le 13 juillet 1812. Le maire susdit N. de FOREEST de PETTEN. Dimanche le 19 Juillet 1812, sowt M a r 1 s a Alkmaar: Geer ling van Dam, né a Harlem, et Dituwertje Stik- kelnée a Alkmaar, tous les deux demeurants dans cette ville. NÉS h ALKMAARdepuis le I2me jusqidh le 19111e ju Het 1812. Dirkfils de Christina Smit. Johannes Chrhti- aanfils de Johannes Christiaans Scholmeyer et Maar- tje Smit. Franpois, fils de Johannes Wilhelmus Scheneman et Maria Bel. Christinafille de Fre- drik van den Bos et Johanna Middelhuis. Une fille née morte de Matthys du Molin et Antje Pietprs. Albertus Fredricus, fils de Hendrik van der Kamer et Januetje Wyers. DECEDÉS, depuis le I2<*e jusqidh le 19111e juillet 1812. Johana Tim, 24 ans. Jacques Allongual, 28 ans. Antoine Cassado23 ans. LKilfemyutje Schotgans76 ans. Marintisfils de Jean B^zie, 28 jours. An tje Krom, 49 ans. Regina TVilhelmina Reynslns'ge epouse de Dirk Schaffer, 26 ans. Margaret ha Groot 54 nns- VENTE JUDICIAIRE. Mr. J. A. KLUPPEL, Greffier du juge de paix du canton Alkmaar, no. 1, se propose aujourd'hui mer- credi le 22 juillet Paprés-midi a trois heures-* et jeudi le 23 a dix heures le matin, h continuer de vendre aux enchères des •meubles divers de bois policom- me cabinets commodes, buffets, tables, chaises, lits d'anges differents, tableaux, n iroirsestampes enca- drêsle tout appartenant encore ii la masse pretieu- sedont la vente- commemcée le six de ce mois. Les intressés viennent 011 jour et l'heure indiquée dans le Koornstraatdevant la maison no. 380 sec eion A, en font leur profit. Les créanciers oü débiteurs de ARIEN BROOD, demeurant Schoorldam, commune de Schoorlsont invités de faire leur declarations oü le paiement Symon DalenbergMaire de Schoorl et y demeurant, avant le 31 juillet 1812. De infehrijvingen moeten gefchieden bij ondertekende1 en verzegelde biiletten, welke tot des voormiddags elfj uuren van den 22 dezer maand, ter fecretarie alhier zul len ontvangen worden, alwaar de conditiën van aanbe-1 Beding dagelijks (uitgezonderd des zondags) van dei voormiddags tien tot des namiddags twee uuren, voori een ieder te lezen zijn. Alkmaar den 13 Julij 1812. De Maire voornoemd N. van FOREEST van PETTEN. Op Zo. ndag den 19 Julij 1812, z ij n binnen Alkmaar Getrouwd: Geerling van Dam, geboren te Haarlem, en Dieuwertjt Stikkel, geboren te Alkmaar, en beiden aldaar woon achtig. Aangiften van GEBOORTEN te ALKMAAR, van den iaden tot den ipden July 1812. Dirk, zoontje van Christina Smit. Johannes Chris- .tiaanzoontje van Joh®. Christ®. Schólmeijer en Maar- tje Smit. Francois, zoontje van Johannes Wilhelmus Scheneman en Maria Bel. Christinadochtertje van Fredrik van den Bos en Johanna Middelhuis. Een doodgeboren dochtertje van Matthijs du Molin en An tje Pieters. Albertus Fredricus, zoontje van Hen drik van der Kamer en Jannetje Wijers.' Aangiften van OKER LED ENEN, van den iaden tot den I9<len July 1812. JohanhaThim 24 jaar. Jacques Allongualjaar. Antnine Cassado', 23 jaar. IVillemyntje Schot gans 76 jaar. Marinuszoontje van Jan Bazie, 28_dagen. Antje Krom49 jaar. Regina IVilhelmina'Reyns- hagejjuisvrouw 'van Dirk Schaffer, 2 6 jaar. Mar- garetha Groot, 54 jaar. VEB KOPING op REGTERLIJK-GEZAG. Mr. J. A. KLUPPEL, Griffier van den Vrederegter van het Kanton Alkmaar, No. 1 is van mening op he den Woensdag den 22 Julij 1812, des nademiddags ten drie uren precies, almede op Donderdag den 23 daaraan- volgenden, des morgens ten tien uren precies, verder te continueeren met de bij opbod Verkopen vandivérfe GLADHOUTE MEUBILEN, als: Kabinetten, Lade tafels, Bufetten, Tafels, Stoelen, onderfcheidene Ledi kanten, Schilderyen, Spiegels en Prenten in lijstenal les nog behorende tot den zeer pretieufen Inboedel welkers VerkQop den 6 Julij jongstleden ingevolge de daarvan gedane annonces eenen aanvang heeft genomen. Iemand gading hebbende, koine ten dage en ure voor- fchreve in de Koornftraatvoor het Huis N°. 380 ia Wiik A. te Alkmaar, en doe voordeel. De geenen die iets re pretendeeren hebben vauof fchuldig zijn aan ARIEN BROOD, wonende te Schoorldam Gemeente Schoorlworden verzocht daar van aangifte of betaling te doen aan Symon Dalenberg Maire van Schoorl en aldaar woonachtig; voor den laatfte der maand Julij 1812. jji Alkmaar, cfc.cz j. rfAN D, lmprimeur dans le HoutilttraatSection B. M. 220, pour les HERETIERS r

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1812 | | pagina 4