pIMANCHE le 26 J UI L L E T 1812, sont Mariés 4 Alkmaar: Corrlelis Cornelisz: van der Weel, né 4 Nieuwe Nie- dorp, et Antje Hesfing, née 4 Eenigenburg, tous les deux deineurants 4 Alkmaar. NÉS h ALKMAAR, depuis le 19111e 7usqif a le 26me ju* liet 1812. Machielfils de Leendert van Vierfen et Jannetje Serker. Arnoldina Cat'tarinafille de Jan Brons veld et Maria Pels. Bastiaan Carel, fils de Da niel van Veen et Clasina van Holdik. Wilhelmus ffofepkus, fils de Mattbys Meyssen et Eefje Bom mels. Un fils né mort de Godfried Diel et La- ;mertein B E CE D Sdepuis le I9™e jusqVd le 26me iuillet 1812. Maria Elisabeth Harbrink6 ans. Pi et er Hoef 'tnar60 ans. Tryntie Klaasd: Groot, épouse de Sy- mon Pietersz: Knyn," 49 ans. VENTE JUDICIAIRE. On se proposé 4 vendre aux anchères, pour ar gent comptant an Egmond op den Hoef, en la mai- son de feue LEENTJE W1LLEMSI>. SCHUIT -veuve de GERRIT VENNIK mardi le 4 aoüt 1812, ie matin 4 neuf heures, de quelques meubleslits, avec leur appartenancesustensiles en cuivre et écain, «t tout ce qu'on présentera d'avantage. Lundi le 10 aoilt 1812 et les jours suivantsHER- 33ERTUS JOHANNES VONK, greffier de In justice ■de paix tiendra voute de quelques MEUBLES en la rmaison de la veuve Klaas Makkes. Qui voudront y ajouter quelques effets oil meubles voudront, s'a, dresser chez la veuve Makkes susdite. A vendre 4. Tamiable: Une MAISONT forte et bi en 4>atie et FONIXJ sirué'e au lutticq - oudorpsection C. n°. 4%6, 4 Alkmaar, avec trois chambres, spa- lieuses tapisséesanrez de chaussée et deux cham- 3RES au premier, ayant une vue riante au rempart, prairieres et differents villagesDerriere la mnisoti se trouve un JARDIN petit PRÉ a BLANCI1IER, avec un ECURIE et REMISE pour deux chevaux «t trois vacches, sortant au' agterweg s'adresser chez 3'habitant. Les crdanciers oii débiteurs de ARIEN BROOD, demeurant a Schoorldam, commune de Schoorl, sont invités de faire leur declarations oü le paiement 4 Sytnon DalenhergMaire de Schoorl et y demeurant avflnt le 31 juiïlet 1812. Tous les créanciers oh débiteurs de la masse de feu ARIEN OMIS et MAARTJE WEERT? KOOL, gens mnriés4 l'isle de Wieringensont invités de faire leurs déclnrations oü le paiement at notaire impérial P: van Posneren, 4 Wieringen suscitavant Ie 25- aoüt- 1812,. Op ZONDAG oen 2 6 JUL IJ 1812, zijn binnen Alkmaar Getrouwd Cornelis Cornelisz: van der Weelgeboren te Nieuwe Niedorp en Antjc Hesfinggeboren onder Eenigen burg en beiden alhier woonachtig. Aangiften van GEBOORTEN te ALKMAARvan den ipdea tot den 26den July 1812. Machiel, zoontje van Leendert van Vierfen en Jan netje Serker. Arnoldina Catharinadochtertje van Jan Bronsveld en Maria Pels. Bastiaan Carel, zoon tje van Daniel van Veen en Clafina van Holdik. Wil helmus Jofephus, zoontje van Matthys Meijsfer en Eefje Bommels. Eéïi doodgeboren zgontje van God fried Diel en Lamertein Aangiften van 0 VE R LED ENE N*van den I9<ien tot den 26'^" July 1812. 'Maria Elifabeth Harbrink, 6jaar. Pieter 'Hoef man, 60 jaar. Tryntje Klaasd: ('J^qpthuisvrouw van Sijmon Pietersz: Knijn, 49 jaar. DuJ VERKOPING op REGTER LIJK-GEZAG. Men is van meening op Dingsdag den vierden Augus tus 1812, des voordemiddags ten negen uurente Eg- mond op den Hoef, aan het Sterfhuis van LEENTJE WILLEMSDr. SCHUIT, Weduwe GERRIT VEN- NIK, bij het opbod, om kontant geld, Verkoping té houden van McubilenHuisraad en Inboedel, Beddens met hun toebehoren, Koper, Tin en het geen verder gepra:fenteerd zal worden. Op Maandag den 10 Augustus 1812 en volgende da gen, zal JOHANNES HERBERTUS VONK, Griffier van het Vredegeregt van het Kanton Alkmaar N°. 2, ten huize van de Weduwe Klaas Makkes, Verkoping houden van alderlei' HUISRAAD cm INBOEDEL. Iemand inclinerende hier eenige goederen bij te doen, gelieven dezelve te bezorgen, ten. huize van gemelde Weduwe Klaas Makkes. Uit de hand te Koop Een liegtSterk en Weldoor timmerd HUIS en ERVE, Taande en gelegen op het Lutticq Oudorp, in Wijk C. No. 436, binnen de Stad Alkmaar, voorzien met drie ruime behangen Beneden- Kamers, benevens een Voor-en Agter-Bovenkamer, een aangenaam ruim uitzigt hebbende over de Stads Vest, Landerijen, en 11a onderfcheidene Dorpen; zijn de agter hetzelve Huis een TUINBLEEKVELD «ti MENAGERIEbenevens een WAGENHUIS en STAL LING voor twee Paarden en drie Koeijen uitkomende op de Agterweg, te bevragen bij den Bewooner. De geenen die iets te pretendeeren hebben vanof fchuldig zijn aan ARIEN BROOD, wonende te SchoorldamGemeente Schoorl, worden verzocht daar van aangifte of betaling te doen aan Symon Dalenberg, Maire van Schoorl en aldaar woonachtig; voor ilea laatfle der maand Julij 1812. De genen, welke iets mogten te vorderen hebben van of' verfchuldigd zijn aan den Boedel van wij lea ARIEN OMIS en MAARTJE WEERT5 KOOL, in der tijd echte lieden, op den EMande Wieringen, wor den verzogt des wegens voor den 25 Augustus 1812, opgave en betaling te doen aan den Keizerlijke Nota ris Pieter van Panierente Wieringen voornoemd. chez J, HAND, Imprimeur dans le HoutilstraatSection B. NQ. 220, pour ie» li E R K T I li F. S d'A. S T.£ R C daus.le Kooltuin, 5tciio* C. N*. 4^4>

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1812 | | pagina 4