hire exéciuer le présent sans la molndre connivence. Alkmaar, le 14 juillet 1812. a've'rtissem.ent. N. de FOREEST de PETTEN. Art. 4. De Heer Commlsfaris van Pollcie dezer Stad m Le mat re si'sdit N. de FOREEST de PETTEN. If Maire de la villi (FAlkmaarvü ia circulaire c' Mr. ié Sous-Préfê: de eet arrondissement, membre <'-> 'la légion-d'nonneur, du 2 du courant; Vü lli"'lettre de Mr. le Sous-Préfêc susditdu 2 m courantaccompaguant cop ie de la lettre de Mr. ie Maltre-des-requires, Préfêt de ce département, du prenjièr de ce mois Avertit One le quinze du présent mors la fete de 1 anru- vernire de la naissance de sa majesté FEmpereur et Hoi'set celebrée avec toine la« sofennité et la- pumpe digne d'urie journée si intéressante; Q11'afin de .donner aux habitans de cette ville tou- tè occasion de célébrer cette fête, d'une maniere convenable, il sera rendu le matin du jour précité, de dix k onze heuresdes actions de graces dans toutes les églisesconforinément aux usages de cha- qu e cultt Que pendant cette heure destinée k une célébra- tion religieuse toutes les boutiques seront fermées et toutes opérations de commerce et de metier, ainsi que de la marché ordinaire cesseront et ne se ront reprises qu'après que cette action religieuse se ra terminée Que la soirée du même jour les facades des edifi ces" publics et de toutes les maïsons des habitans de cette ville seront illumin'éës de huit jusqu'a onze ..heitres, et pas plus longtenrs; Qu'il ne sera permis a personne d'allumer des feux d'artifice quelconques, de tirer de coups de fusil de pistolet ou (Taiitre arme a'feusatis permission par écrit du mairesous peine statuée par Ia loi Et que '.'esprit d'ordre et de bienveillancequi a tovjócts presidé a routes les réjouissnnces pubjiques des 'habitans de cette ville, lui garantit que tous ils s'empresseront de contribuer une- célébration con- vena'.-le de cette fête, et qu'eux mêmes.il; vciile- ront a ce qu'aueune nialveillance n'en trouble I'ordre et l'alegresse. Alkmaar, ie 30 aoüt 1812. Le- maire snsdit i ivf. de FOREEST de PETTEN. APPÉL. Le Maire de la ville tTAlkmaarninnt besoïn d'in: formations au sujet d'un nommé II U Y G van der MElüR. qui demeure ou a demeuré en cette ville, ou bien de ses heritiers; Invite tous ceux-, qui en pourrnïent donner des renseignemensk s'adresser chez lui dans le plus court delai possible. Alkmaar, le 10 aoüt 1812. - L' maire susdit wordt geïnviteerd de nodige orders te Hellen teneinde de inhoud dezes naar behoren en zonder eenige ooglui king worde ter executie gelegd en naargekomen. Alkmaar, De Maire voornoemd den 34 Julij 1813. N. van FOREEST van PETTEN^ KENNISGEVING. De 'Maire deiStad Alkmaargezien de circulaire vai den heere Onder-Prefekt van oit arrondisfement lid van het legioen van eer, van den cdea dezer lopen de maand Gezien de misfive van welgemelden heere Onder-Pre fekt van den aden dezer, ter geleide dienende van eene copie der misfive van den heere Rekwestmeester Pre- fekt van dit departement, van den eerften dezer maand j Geeft bjj deze kennis Dat het feest der verjaring van .zijne majefteit deti Keizer en Koning, op den 15dm dezer maand, metalie p!egtigheid dien belangrijken dag waardig, zal worden gevi .t«1 Dat, ten einde de inwoners dezer Had gelegenheid te geven, deze feestviering op eene betamelijke wijze te doen, des voormiddags van dien dag, ^an tien tot elf uur enin alle kerken, dankzeggingen en gebeden zullen worden opgezonden, overeenkomftig de gebruiken van iedere godsdienftige gezindheid; Dat, gedurende dit uur, aan eene religieufe viering toegewwjd alle de winkels gefloten zullen wordenca alle neungen en han'dterlngen alsmede de gewone markt zullen ophouden, en niet weder hervat worden dan nas den afloop dezer godsdienftige plegtigheiri; Datden avond van dienzelfden dag, de voorgeve!» der publieke gebouwen en van alle de huizen der inge zetenen dezer ft ad zullen geillumineerd zijn, van agt tot cl' uur én en niet later; D"t K"t aan niemand, zonder fchriftelqk verlof van den maire. z r geoorloofd zijn eenigé vuurwerken hoe de aftefteiten, of met fnaphanen pistolen of eenig and:! '-hietgeweer te fchieten, op ftraffe bij de wee Fn'drt de geest van orde en welwillenheidwdke fteeds bv alle publieke vreugdebedrijven van de inge zetene" dezer Pad heeft geheerschthem ter warborg verflikken, dat zii allen zig zullen beijveren, om tot eene ber-.melijke viering van dit feest mede te werken cn dat zii zeiven, waken zulle" dat geene kwaadwilligheid daarv n de orde en het genoegen verftoore. Alkmaar, den 10 Augustus 1812. De Maire voornoemd N. van FOREEST van PETTEN. OPROEPING.. De Maire'der Stad Alkmaarinformatien nodig heb bende opzigteliik zekeren HUÏJG van dfr MEER, welke in deze find woonachtig moet zijn-of'geweest Zijn ofwel van deszelfs erfgen-men •Nodigt allen de genen, welke hieromtrent opgaren zouden kunnen doen, uit, om zulks zo fpoedig moge lijk aan hem te doen. Alkmaar, deu 10 Augustus j8i2. T)r Maire voornoemd N. van FOREEST van PETTEN.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1812 | | pagina 3