directes. d'AJ SJjERCK, dans le Kooltuin, Section C. N *o4*. Nés a Alkmaar, depuis le 2 jusqu a le 9 aoüt 1812. ffaeob fils de Jacobus Post et Marytje Deeleman. Jf A Pr Mat this fils de Joseph Marjan et He- leni lansen Geertruida Maria, fille de Hendricus Herinu Houtkamp et Alida Munnikhoff. Décédés Jt Alkmaar, depuis le 2 jusqu le 9 aoüt 1812. ïtendriia Louterbach 30 ans. Reindert van Asten 04 nns ADMINISTRATION df.s CONTRIBUTIONS T °s contribuables aux droits de parentesayant ete informés actuellement de leurs cot.sauon sont prevenus qu'ils sont obligés, de se Prc""£" ^P"s sonne ayant la fin du present moispour payer les cinq Premier termes, puis que leurs signatures so t requises. - Le soussigné, desirant couctlier amsi dans ïe present cas les interets de ses conc.to.ens avec les obligation que la loi lui imposeest persuadé qu'ils lui voudront bien epargner$toutc "esu^ agre^ble, qui devrait profluer nécessament de le.ur ncglicences. Alkmaar» le 15 aoüt 1812». Le percepteur W. HOFDYK. Par PERMISSION du MAIRE. A l'occasion de la fête de i'a" ROI - l' EMPEREUR des FRANCAIS ei tE' <1™ aura ^^AnCERT sufvf'd'un BAI Ou dönnera un grand ï-hjts niutcro paré sous la direction du. sieur RLRGHu lb C11h ch"'ntern a ce concert rete, cantate raise en musique par Haydn, paroles hollandaisesmutes da TkL'enné par souscription sera d'un ffiorin d'bollande pour un cavalier: Les dames ne paieront que moitié. Ce divertissement commencera a six heures et de mi du soir dans la salie ordinaire de concert. VENTE par AUTORITE de JUSTICE Mr. J. A. KLUPPEL, Greffier de la justice de paixcanton Alkmaar no. 1, se propose h vendre aux enchères pour argent comptant, mardi le iu - 1812, i neuf heures au matin, devant la mawon n ,8, 2 Akerfioot, ayant été occupée paf Jeu Eng- Hars, quelques meubleslits et ce qu on of 8 ^LundMe'- Ï7 aoüt 181-2 et les jours suivants, HER- BERT U S J OH ANNE S VONK, greffier de la justice do paix, canton Alkmaar n°. 2, tiendra vente en mal son de la veuve Klaas Makkes de quelqueshTEU- BLES, consistantes en linges, et linges de taaie ex ellente, lits» couvertures, bois de lits, miroirsta bles» buffets, chaises, lustre de eristalustensiles en cuivre et étainet ce qu'on présentera d avantage. Le, tout sera exposé samedi le 15 aoüt 1812, le ma- tin de onze 2 un heureset l'après-midi de trois ciuq. heures»,. Aangiften van Geboorten te Alkmaar, van den 2 tot den 9 Augustus1812. Jacob, zoontje van Jacobus Post en Marijtje Deele- man. Jofeph en Matthyszoontjes van Joieph Mar ian en Helena fanfen. Geertwida Marutdochtertje van Hendricus TIermaüus Houtkamp en Alida Munnikhoff. Aangiften van Overledenen te Alkmaar, van uen 2 tot den 9 Augustus 1S12, Hendrica Louterbach30 jaar. Reindert van Asfen 64 jaar. ADMINISTRATIE der DIRECTE BELASTINGEN. Daar de, aan het Patentrecht verfchuldigde Contri- buablenthands bij Kennisgevingen van liet nualzo gefielde beloop hunner aanflagen onderngj zijn zij hu verder kennelijk, dat de noodzakelijkheid van hun1 v1- derd, om in den loop dezer maand Augustusde vyt eerfte termijnen inPerfoon, vermits hunne handtek <>0 word vereischt, te komen voldoenTep^af Adner ondergetekende, daar hij ook m dezen het bc Stadgenoten met zijne verpligtmg aan de A c ui1 - - wenscht te brengen, dat hunne medewerking hem zaï bevrijden van het gebruikmaken dier mgatregelei ke^intcgenovergeldc gevallen, aan hein, aU.onv.ermi]- delijk, worden voorgefchrevefl. AlkmaarDe 1 vv hoFDITK den 12 Augustus 1812. mairF Met PERMISSIE van den MAIRE. Ter gelegenheid van het Verjarings-lees L 1 MajefliitL KEIZER ™AN CHEN KO; NING van ITALIEN., Op den 5 Augustus 1S12, zal er een groot CONCUR 1 gevolg, val t. worden gegeven, onder directie van C. bil die gelegenheid zal cr ecue Cantate op de Zomer worden «ezongen, in Muziek gefield door J. Ilaydn de 'woorden in 't hotlandsch ge volgd"™1' A^ulden De eivtrée bij intekeningen is eene holland]Tche gulden voor een Heer, en met eene Dame een,, daalder. Het Concert zal 's avonds ren half zeven uren beginnen. VERKOPING op REGTERLIJK-GEZAG. Mr." j' A. KLUPPEL, Griffier van het firedegeregt. Kanton Alkmaar N». 1is van mening op Dingsdagden 18 Augustus 1812, des voormiddags ten 9 miren t Akerfioot, voor het Huis Np. 18- bewoond g^wee^ door nu wijlen Engel Horsom kontant geldbij hel I—opbod Verknoping te houden van een.g Huisraad, MeubiknBeddegoed en hetgeen verder ter Verkoop zal W Op"'M^andagde"17 Augustus 1812 en volgendeda gen f zal HERBERTUS JOHANNES VONK Griffier van het Vredegeregt Kanton Alkmaar N<>. 2, ten hui ze van de Weduwe Klaas Makkes, Verkoping houden van HUISRAAD en INBOEDEL, beftaande in extra mooi Linnen en Tafelgoed, Bedden Dekens, Led.kan tenSpiegels, Ta fels, Stoelen, KabinettenGlazen- kroon, 'Koper, Tinen het geen verder ter Verkoop zal worden geprefenteerd. Deze goederen zullen voor een ieder op Zaturdag dén 15 Augustus 1812 van des voor middag 11 tot des middags 1en van des namiddags tot 5 unren., te ziejT_zjjm_ --- --- lc«- «id v11..? *-*- Alkmaar» chez J. HAND. lmprimeur dan. le Houtil.naatSection B. NL 22°, pour les HERLTIL&S

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1812 | | pagina 4