sfi) (1 i D' ALK M AAR. R. advertentien A L K M A A N M 1 AFFICHES, ann onces WOENSDAG, den 26 Augustus 1812. et Avis divers N°. 35- MERCREDI, le eö Aoür i3i2. AANKONDIGINGEN en verfchillende Berigten van N°. 35- 3». Datgedurende den tijd dat het bureau geflote» .-j ijl Amsterdam, le 23 Aoüt. Te raattré-des-requêtes comte de l'Empireche- er de la légion-d'honneur, et de 1 orure impe rial de la Reunion, préfét du département du Zuy- dC|nf'orme ses admrnistrés que les examens du jury de médécine s'ouvriront le jeudi10 septemore pro- chain ïneuf taeures du matin, dans le local dit turl^ecshuis en cette ville; eet "fcrTe sa»"- ticuiièremenï les aspirans aux ntres d officiei de san té pharmacien, sage-femme et herbonste qui se sont fait inscrire cornihe tels dans leur sous - prefecture respective ou it la mairie d'Amsterdam. Les examens poot les officiers de santé commencerontle jewji, ro sentembre a neuf heures du matinceux pour les pharmaciens, le lundi 14 Jia ,mém* _nlir ipc snsca fe«vmoc pt K<?rboristes lo luncii -i anssi a nfême heure. Les'aspirans aux ütrw» tres sent front que leur intérêt propre exlgequils.se A.'sentent ponctuellement au jour et a 1 heure fixes devant le jury; ils s'exposeraient en négligeaut eet vis de devoir attendre la seconde convocation dn 'jury de médétfinè, qui n'aura lieu que dans un an. Coaue de Celles. A VERTISSE MENT. Le Maire de la ville cT Alkmaarvu les proposi tions de la commission des logemens militaires. Avertit aux intéressés 19. Oue la commission des logemens militaires s as- semblera dans une des salles de 1 hótel de vil lela premiere dimanche de chaque mots, d onze heures du matin, jusqu'a une heure après midi, pour récévoir toutes réclamations et in vitations des habitans de cette vilic et sa ban lieuesur tout ee qui concernc le logement et le casernement des troupes, les écuries mili taires et autres objets de cette sorte. av. Que le bureau des logemens militaires sera ouvert journellement de midi jusqu'k une heure après midiexpressément pour faire l'enrégis- trement des billets distribués la veille. 30. Que pendant le terns que le bureau sera fermé roti pourra s'adresser ea tow cas (exceptés Amsterdam, den 13 Augustus. De rekwestmeesterrijksgraaf, ridder van het legioeti van eer, en van de keizerlijke orde der Reünie, pre- fekt van het departement der Zuiderzee; Berigt zijne onderhoorigendat de examens van de geneeskundige jury een' aanvang zullen nemen op don derdagden io''en feptember aanftaanden ten 9 uren des morgens in het lokaal gezegd het Burgerweeshuis binnen deze Had; dit berigt betreft bijzonder degenen, welke naar den titel van officier van gezondheidapo- thekar vroedvrouw en drogist Haan welke zich daartoe ter hunner respectieve onderprefektuur of aan de mairie van Amflerdam hebben doen infehrijven. De examens voor de officieren van gezondheid zullen donderdag dei» xoden feptember, ten negen uren des morgens een'aan vang nemen; die voor de apothekersmaandag den 14 ea op hetzelfde uur; die voor de vroedvrouwen en drogis ten, op maandag den aifttn, almede op hetzelfde uur. Degenen, welke naar de verfchillende titels (laan, zul len gevoelen, dat hun eigen belang vordertdat zij ziel» (liptelijk op de bepaalde dag en uur voor de jury ver- toonen deze advertentie verontachtzamendezullen zij zich blootflellenom de tweede oproeping van de ge neeskundige jury, welke eerst over een jaar zal plaats hebben, te moeten afwachten. Graaf de Celles. KENNISGEVING. Le Maire der Stad Alkmaar, gezien de voordragt der Comnisfie van Inkwartiering en Kafc-rnering dezer Stad. Berigt bij deze alle belanghebbenden 10. Dat de Commisfie van Inkwartiering enKaferne- ri ng telken eerftcn Zondag van elke maandvan des voormiddags elf tot des namiddag één uur, ineen der kamers van liet Raadhuis zal vergaderen, ten einde alle voordragten en verzoeken van de inge zetenen dezer Had en jurisdïétie te ontvangen, omtrent alles wat de inkwartiering en kaferncrlng van troepes, militaire flailing en dergelijke voor werpen betreft. Dat het bureau van inkwartiering dagelijks zal geopend zijn, van des voormiddags elf tot des^ namiddag één uur, expresfèliik tot het aantekenen en Itempeten der bilietten, die den voorgaanden dag uitgegeven mogten zijn. &C. 1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1812 | | pagina 1