aankondiging. cenx designés an prémier article de eet flver- tissement) cliez le prémier commis 'J. A. S. van der Burghdans le langestraatsection 13. no. 84. Alkmaar, le 29 juin 1812. Le maire stiulit N. de FOREEST de PETTEN. Le Maire de la ville <T Alkmaarvu la circulaire de Mr. le S ous-Préfêt de eet arrondissementmem- bre de la légion d'honneur, du 6 du présent mois portant 4 sa counaissance le mécontenteraent du gou vernement sur la maniere indolente, dont 011 traite l'inoculation de la vaccine, et par la quelle circu laire differentes mésures serieuses, 4 prendre a eet égard, lui sont préscrites Voulant coóperer tam que possible aux intentions snlutaires du gouvernement, non settlement en invitant de nouveau se» adminis- trés de se défaire enfin de tous leurs préjugés a ce sujet et de ne plus sacrifier aux inêmes et leurs en- fans 4 des préventions, qui ne proviennent que de la nouveauté du rémèdeet sont soutenues par des faux bruits les plus invraisemblablesmais en prénant aussi des mésures propres 4 eet effet. Vu les rapports et propositions 4 cot égard de mr. l'adjoint au maire P. de Sonnavilledu 30 juin der nier. Vu 1' offerte gracieuse de messieurs de la societi médicinale en cette ville, 4 vaquer de nouveau, cha- que vendredi de quntre 4 cinq heures de rélévée, pour faire l'inoculation de la vaccine gratis 4 tons les indi- vidusqui se présenteront 4 euxmunis d'un certiiicnt d'indigence de l'administration de cWitc, i. laquctie ils appartiennent. Arréce Art. 1. Nulle alimentation sera donnée aux pau- vresqui ne peuvent faire constater d'avoir ev les -pétites verólesou de s'être fait vacciner, eux mé- mes et leur familie, soit par messieurs de la societé précitée ou par d'autres experts. Art. 2. Tous les fonctionnaires et emploiés de la ville seront obligé de faire constater, aux bureaux de la mairie, par des certifieats valablesavant le pre mier de septembre prochain, qu'ils ont eu les péti tes veróles, ou qu'ils se sont fait vacciner, eux mé- mes et leur familie, souspeine d'étre déstitués de leurs postessans aucun délai. Art. 3. Personne ne pourra solliciter 4 l'avenirpour l'obtien d'nne poste ou charge quelconque, qifnvoc présentation d'un certificnt par lequel est constkté qu'il a satisfait lui même et sa familie 4 la requisision de Partiele précédent. Art. 9. Les trols premiers articles dn présent ar- rêté serönt publiés par la voie des feuilles d'affiches de cette ville, dn 15 juillet5 et 26 aoüt prochains. Alkmaar, le 11 juillet 1812. Le maire susdit N. de FOREEST de PETTEN. AVERTISSEMENT. Le Maire de la ville tTAlkmaar, avertit aux ha- bitans de cette ville et sa ban lienequ'il vaquera tous les jeudis d'onze heures du matiu jusqu'4 une zal zijn, men zig in alle gevallen (uitgezonderd in de zodanigen als bij het eerde artikel dezer advertentie omfchreven zijn) zal kunnen adresfe- ren bij den eerden commis JA. S.van der Burgh in de LangedraatWijk B. No. 84. Alkmaar, De Maire voornoemd den 29 Junij 1812. N.' van FOREEST van PETTEN. De Maire der Stad Alkmaar, gezien de circulaire van den Iieere Onder- Prefekt van dit Arrondisfementlid van liet legioen van eer, van den 6 dezer maand, ter zijner kennisfe brengende de ontevredenheid van het Gou vernement over de trage wijzewaarop ten aanzien van de inenting met de koepokdof gehandeld wordt, en bij welke aanfehrijving hem onderfcheidene erndige maatre gelen deswegens te nemen, wórden voorgeschreven Zoveel mogelijk op nieuw tot de heilzame oogmerken van het gouvernement willende medewerken niet alleen met uitnodiging van de ingezetenen dezer find en juris dictie, om eens eindelijk alle hunne vooroordelen'hier- omtrent afteleggen, en zig zelfs en hunne kinderen niet optcofferen aan verkeerde den' beeldenwelke door de nieuwheid van het middel ontdaan zijn. en hun voe'dzel vinden in de aller-onwaarfcbijnlijkde uitffrooizelsmaar ook door het nemen der gefchikfle maatregelen teil dien opzigte. Gezien het rapport en de voordrngt deswegens *rsn den He ere Adjunét M aire P. de Sonnavillevan den 30 junij 11. Gezien het gratieus aanbod van het Genees- en Heel kundig Genootfchap binnen deze ftad 0111 op nieuw tel ken vrijdag namiddag van vier tot vij.f uuren te vaceren ten einde alle perfoneji gratis te zig b<i hetzelve zullen vervoegen» voorzien van een certifi caat van behoefte, afgegeven door de armendireétie waartoe zij behoren. Befluitj. Art. 1. Geene de minde alim ntatïe zal mogen gege ven worden aan«zodanige behoeftigenwelke voor zig zeiven en hunne hui ...zinnen niet kunnen bewijzen de kinderziekte goh d te hebben, of'zig met kóeppkdof te hebben 1-ten inenten, het zij door gemeld genootfchap of door andere zankkrndi "en. Art. 2. Alle de ambtenaren en officianten dezer ftad zijn verpligt vóór den jïïen fegtomker anndsandeter fecretarie alhier door behoorlüke certificrten te bewij zen, dat zij en hunne hnisgez'.men d - kinderziekte ge had of zig met koepokdof he 'alien doen Inenten, op poene van, zonder verder uitdel hunne posten te verliezen. Art. 3. Niemand zal in het vervolg om eenige dede- lijke post, ambt ot officie mogen folliciterendm met overlegging van een ceitificaat, waaruit blijkt dat door hem en zijn huisgezin aan het gcreqnireerde bij hetlaatsc voorgaande artikel is voldaan geworden. Art. 9. De drie eerde artikelen van dit beduitzullen in het advertentie - blad dezer dad van den 15 julij, 5 en 26 augustus aandaande gedeld worden. Alkmaar, den 11 Julij 1812. De Maire voornoemd N. van FOREEST van PETTEN. De Maire der Stad Alkmaar, geeft aan de Ingezete nen dezer Stad en derzelver Jurisdictie te kennon, dac hij, telken Donderdag, van des vooriniddags elf tol des

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1812 | | pagina 2