D' A L K M A A R. A L K M A A R. 'AFFICHES, ANNONCE S et Avis divers ADVERTSNTI N». 36. MERCREDJ, ie 2 Septembre 1812. AANKONDIGING en verfchillende Berigten van N°. 36. WOENSDAG, den 2 September 1812. DIM ANC HE le 30 AO UT 1812, sokt M a ri3 4 Alkmaar: Tomas Connemanet Maria Catharina Landsmantous les deux nés et demeurants Alkmaar. Nés 4 Alkmaar, depuis le 23 jusqu'4 le 30 aoüt 1812. Une fille née morte de Reinier Colom et Maria Elisabeth JOyevaar. Pieterfils de Ks. Koot et Ilendrica van Putte. Jacobusfils de Simon Klok et Nantje Jncobsdr. de Vries. Wilhelmusfils de Pieter Roskamp et Elisabeth Duin. Décédés 4 Alkmaar depuis le 13 jusqu'4 le 30 ao-fit 1812. Elisabethfille de Pieter van Vliet, 2 ans. Abra ham Kaay, 33 ans. Pieter de Vries, 64 ans. Jan, fils de Guurtje Bernion 1 an. Styntje van den Bos, 56 ans. Adriana Cornelisdr. Hoek, épouse de Heertje Knynsberg55 ans. D Y IC G R A A F et HOOGHEEMRADEN du Hondsbossche et des Dunes 4 Petten ferout sous l'approbation finale de M. le directeur des ponts et chaussées en HollandePadjudication publique de l'entretien des vingt Jettées de pierres construites sur le rivage de la mer entre Camperduin et Petten, pendant cinq années consécutives. L'adjudication se fera 4 Alkmaar, a l'aubergé dite le lion rbugele lundi 14 septembre a ro heures du matin. Le cahier des charges clauses et conditions, de- posé aux endroits suivans, pourra étre examiné par les interesses: 4 Alkmaar, en I'auberge le lion rouge au Helderaux armes de Harlem4 la Ilayeaux bossche veerhuis-, 4 Hardinxveldaux trois brockets 4 Werkendam, au "s lands welvarenet 4 Photel de intendance au Hazepolder. T DYKGRAAF et HOOGHEEMRADEN du Hondsbossche et Dunes k Petten mettront en adjudication sous l'approbation finale de Monsieur le Directeur des ponts et chaussées en Hollande, le re- tablissement entier de la Jettée située sur le rivage de la mer devant^ le village de Pettenlundi 14 sep tembre prochaindans I'auberge dite le lion rouge dans la ville d'Alkmaar4 dix heures du matin. Les clauses et conditions peuvent étre examines par intéressés, dans I'auberge susdice et 4 l'hótel de l intendance daus Ie Hazepolder, Op ZONDAG den 30 AUGUSTUS 1812, zijn binnen Alkmaar Getrouwd Tomas Conneman, en Maria Catharina Landsmanbei den alhier geboren en woonachtig. Aangiften van Geboorten te Alkmaar, van den 23 tot den 30 Augustus 1812. Een doodgeboren dochtertje van Reinier Colom en Maria Elisabeth Oijevaar. Pieter, zoontje van Ks. Koot en Hendrica van Putte. Jacobus, zoontje van Simon Klok en Nantje Jacobsdr. de Vries. Wilhel mus, zoontje van Pieter Roskamp en Elifabeth Duin. Aangiften van Overledenen te Alkmaar, van den 23 tot den 30 Augustus 1812. Elizabethdochtertje van Pieter van Vliet, éirca 2 jaar. AbrahamKaay 32 jaar. Pieter de Vries 64 jaar. Janzoontje van Guurtje Bernion 1 jaar. - Styntje van den Bos, 5 6 jaar. Adriana Cornelisdr* Hoek, huisvrouw van Heertje Knijnsberg, circa 55 jaar. V DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van den Hondsbossche en Duinen tot Petten zullen openlijk onder opvolgende goedkeuring van den Heer Directeur van Bruggen en Wegen in de Hollandfche Departemen ten, befteeden: Het onderhoud voorden tijd van vijf agtereenvolgende jaren van twintig Rijs- en Steenen- Hoqfden, liggende op het ftrand tusfehen Camperduin en het dorp Petten. De befleding zal gefchieden op den i4den September eerstkomende, 's morgens ten 10 uren, in de Herberg de Rode Leeuwbinnen Alkmaar. De conditiën cn voorwaarden zijn te leezen te Alk maar, in de Rode Leeuw-, aan den Helder, in het Wa penvan Haarlemin 's Hage in het Bosfche Veerhuis- te Hardinxveld, in de Drie Sno ken-, te Werkendam' in Lands Welvaren eindelijk in het Gemetnelands-huh in de Hazepolder. V DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van den Hondsbossche en Duinen tot Petten, zullen openlijk onder goedkeuring van den Heer Directeur van Dijken en Wegen 111 Holland, nandefteedenHet in order brengen en geheel herftellen van het Rijs- en Steenen- Hoofd, gelegen voor het Dorp Petten, "op Maanda°-den 14 September aanttaande, in de Herberg de Rode Le, - v binnen de Stad Alkmaar, 's morgens ten tien uren pra?- cies. - r De condition en voorwaarden kunnen inmiddels door de gegadigdens worden geëxamineerd 111 even^enoemde Herberg en in het Gemenelands-huis van den Honds- bosfche 111 de Hazepolder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1812 | | pagina 1