.V E N T E JUDICIAIRE. GERR.IT de IIEER, notaire imperial a Alkmaar, #e 'propose aujourd'hui le 2 septembre 1812, 4 dix heures le matin, 4 ia maison de feu sieur Willem S-venhuizen, pres le moulin 4 scier dit le {J efile entre les portes dites le Vriesche et Geester Poor- ten 4 Alkmaar susdit, 4 vendre aux enchères, pour argent comptantUn AMÏIUBLEMEN I proprc con- .sistant en lits avec leur appartenantslinges et linge de table, habits d'hommebelles glacescarpets, verren es et fayencesustensiles vernissés, batterie de cuisine- en cuivre et étaincommode, pendule, chaise, tables, et ce qu'-on présentera d'avantage. Ensuite demain le 3 septembre 4 midiune cavaie pelote extremenient douce, chaise, harnoiston, et quelques ustensiles d'ecurie. GERR1T de HEER, jiotaire imperial a Alk. maa*r, yendra mercredi le 9 septembre 1812, en l'au. berge dite la concorde, au Ryp 4 tin heurctie re- "ko.'i. Une FERME avec 16 arpents 274 tomes, aix 13 hectares, 90 ares et 85 centiares TERRES, située dans le Noordeinder-meer prés FOo.stringdyk, marquee au cartte, no. 9 10 ft 28. 1 ï\o. 2. Deux parties TERRES, situées en le Bu- remade dans le Noordeinder-meer juridic- tion du Zuidschermeergrandes 1'une avec 1'autre sept arpents 266a toises, oil 6 hec tares, 24 ares et 4 centiares, annexe les parcelles no. 27 et 28, 1'une dite le laplat>s. en le voorweidegrande en contribution 4 aggelen, un vierling et deux, nietjes 1 autre dite le kryn aartsventjegrande en contri bution J3 aggelen deux metjesfnisant le tout en semble 60 aggelen 2 vierling. 1 es conditions de vente seror.t exposés trois jours svant le terns de la vente en l'étude du notaire tm- périal G. de HEER a Alkmaar susditqui donnera en même terns, des informations ultérleures. VENTÈ aux, ENCHÈRES par AUTORITE de JUSTICE. On avertit le public qu'on procederaïeudi le 17 septembre 1812, chez CORNEUS HALFSWAAGau- bergiste en 1'anberge dite le Wildeman, 1ti m.rcu. 4 Schagen, par ministere du notaire imperial J. ays, residant 4 Schagen, au canton Schagen, arron dissement Alkmaar, département du Zuyderzéeit .a vente provisoire des IMMEUijLESappartenants a r succession agrée sous benifice de myentaire de feu DIRK JONGEJAN, ayant detnenré au Nord 4 il, Vv décédé le 12 juillet 1811, 4 la requi sition dè sa veuve laissée AAFJE ZOMERDYKoe- meurnnte a Schagen, comme lieritiere benehc.aire de feu Dirk Jongejan susdit. Les immeubles* 4 vendfe consistent en les par celles suivantes savoir: No. 1. Une M AI S ON et FONDS, située 4 Scha gen n*. 1 2 Un Pré, grand 1 hectare(S3 'ares et 71 cen tiares; 4 geersen 7 sneezen nnciene mesu re; située dans le Misselkaag ban lieue de VERKOPING op REGTERLTJK-GEZAG. GERUIT de HEER, Keizerlbk Notaris te A k- maar, is van meening op Heden den 2<len Septem ber 1812, des voormiddags ten tien uren, aan het Ster - huis van den Heer Willem Sevcnhuizen bij de Hout zaagmolen de Liefde.tus/chen de Vriefch - en Geester Poorten der Stad Alkmaar voornoemd om kontant geld, bij het opbod, Verkoping te houden, ,v4m een Zindol.j- kc INBOEDELbePaande in. Reddens met hun toebe horen TafellinnenMans Linnen en li'olle Klederen, fraaije' SpiegelsVloerkleden Glas- -en Aardewerk Ver- l-kt Goed, Koper en Tin, Bureau, Staand Horöhgie Stoelen en Tafels, en het geen verder ter Verkoop zat worden gepraifenteerd. Alsmede op Morgen den 'Jden September, des mid dags ten 12 uren, van een extra deugdzaam Bles Merrie Baard, ChttisTuigen, Hooy en Staigerecdfchappcu. GFII RIT dk HEER, Keizerlijk Notaris te Alk maar zal. op Woensdag den 9<Kn September 1812. in de Rijp, in de Herberg de Eendragtdes namiddags ten een uur, Verkopen No 1 Een IlUiSMAN8-WONING met 16 Morgen 274 Roeden LAND, of 13 Hectares, 90 Ares én 85 Centiares, (bande en gelegen aan de Oost-Ringdiik, in de Noordeitider Meer, op de Kaart getekend N». 9, 10 en 2^- No o Twee perceelen LAND -gelegen in de Buu- remaade, in dc Noorileinder Meer, onder de Jurisdictie Van Zuidfchermeerte zanten 7 Morgen i66i Roeden, of 6 Hectares 24 Arc-s en 4 Centiares annex de Cavels No. 27 en 08 het eene genaar. d het Lapland in de Voor- weide in lasten groot 47 Aggelen, een Vier ling en t\vce Metjes, en liet ander genaamd Kryn Aartsveniie n lasten groot 13 Aggelen twee Metjes, dus te zamen 60 Aggelen 2 Vier ling- De verkoopconditien zijn drie dagen voo;- en op den verkoopdag te zien, ten Kantore vtm gemelde Notaris G. de HEER te Alkmaar, -bij wien ook nadere infor matie te bekomt» is. VERKOPING bij OPBOD op REG- T E R L I J K - G E Z A G. Men laat een iegelijk'weten dat op Donderdag den zeventienden September dezes bars 1800 en twaalften Huize van CORNELLS IIALFSWAAG Kastelein in de Herbert de Wildemanop de Marktplaats te Schagen, zal worden geprocedeerd ten overllsan van den Keizer lijke Notaris J. Denijs, refideereude te Schagen, inhet kanton Schagen, arrondisfement Alkmaar departement van de Zuiderzee, nu de provifioneele Verkoop van de onroerende GOEDEREN behorende tot de onder be neficie van inventaris aanvaarden Nalntenfchap van wij len DIRK JONGEJAN, gewoond hebbende op het noord te Schagen, en zijnde aldaar oP den 12 July des Ta ars 1811 overleden, en zulks ten requifitie van des- z'elfs nagejaten Weduwe AAFJE ZOMERDIJK, woo- nende te Schagen, als benificiaire Erfgenaame van wij len Dirk fongejan voornoemd. Beifaande de te Verkopen Goederen in de navol gende Perceelenals Nc 1 Een HUIS en ERF, (bande en gelegen op het - Noord te Schagen, zijnde N*. 1. s Een Puk W e i d 1 a n d groot 1 hectare63 are. en 71 centiares5 geerfen 7 fneezen holland-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1812 | | pagina 2