I Schagen, aboutissant D. Keet Test, et P. N". s. Een ruime STALLING voor Paardenftaah- 11S sB Hl s Blaauboer a l'ouest. 3. 84 Ares et 40 centiares; 2 geersen 10 snee- zen 16 roeden anciene mesure; Terres Ea- bourabies sltuée dans le Laagedyker-kaag aboutissant le chemin ordinaire au sua, et Jacob Stromer au nord. Un Pré-, grand 1 hectare, 36 ares et 84 cen tiares; 4 geersen 8 sneezen anciene mesure, située comme le precedent aboutissant Ja cob Stromer a/Pest, et la partie precédente a l'ouest. k. Ün Pré, grand 2 hectares, 26 ares et 3 cen tiares7 geersen 8 sneezen 10 roeden an ciene mesure; située k l'ouest du Nes ban licue de Schagen, aboutissant Arie Houvast au sud; et la veuve Cornells Tuinman au nord. 6 Uu Pré, grand 1 hectare, 24 ares et 82 cen times; 4 geersen 3 sneezen anciene mesure; situé dans le Neskaag ban lieue de Scha gen, aboutissant Dirk IVinkel k 1'est et A. 'liour aft k l'ouest. V 7. Un Pré,'grand 1 hectare, 58 ares et 83 cen times; 5 geersen 5 sneezen anciene mesure; situé comme le precedent aboutissant Ten nis Se Groot k l'estet le Gouwsloot k l'ouest. 8. Un Pré, grand 1 hectare, 9 ares et 60 cen- tiares; 6 geersen 6 sneezên anciene mesure; situé daus'le Galgekaay prés Groenveld squs Valkoog, aboutissant au quai susdit a sud, et les heretiers de P. Groenveld an nord. o. Deux pieces Terres Labourables, abou tissant Pun k 1'autre grand ensemble envi ron 6 hectares46 ares et 80 centiares22 geersen 1 snees anciene mesure; situé dans fe Polder Burghorn aboutissant C. van Twui- ver au nord,"et K. Zomerdyk au sud. Or peut avoir des informations ultericures k 1 étu de du notairc susdit chez qui se trouve le cahier des chargés. ADJUDICATION PROVISOIRE aux enchères, 'v.r AUTORITE IMS JUSTICE. On do' ie avis au public, que le notaire im- T -rial CORNE ILLÊ B LA AU IV, a- la residence de Graft, canton Ryp, arrondissement d' Alkmaardépar tement du Zuyderzée, nomraé par jugement, rendu par Tribunal de premiere instance, scant k Alk- in-e 16 juin 1812, y duemcnt, enregistré le du du mois, procèdera k l'adjudlcation provisoire des imneubles suivans; savoir: TVv 1. Urte MAI SON ct son TERRAIN, ^ise et située du coté septentrional de la rue dite Regte- straat k Ryp, au Dam, marquée tie no. 53, étnut 1. aubkrgf. ct. logement, trés pTopre pour y exercer la profession d'aubergistenommé la maiion cle vilte tT Amsterdamayant une grande vestibule antichambre et piece de derrière, cuisine, citerne et autre com- modïtésgrande cour inférieure, une vaste local cou vert, k jeu de crosse et pavilion au rempart, ayant utr belle vue au- canalnommé Ie Ryper Gouw et Prairies y attenantesaboutissante mix sieurs Jean Cla» kas du coté du couchant et k Corneille Boon- eteker du coté de levant et au Dam du coté du midi. fehe maat; g&legen in de Misfelkaagonder dea bedrijven van Schagenbelend D. Keet ten oostenen Pieter Blaauboer ten westen. 3. Een ft uk Zaad land, groot 84 ares en 40 cen tiares; 2 geerf. 10 fn. 16 roed. hoil- maat; gelegen iii de Laagedijker - Kaagbelend de Gemene JVeg ten zuiden, en Jacob Stromes' ten hoorden. 4. Een ftuk Weid land, groot 1 hectare, 36 ares en 84 centiares; 4 geerf. 8 fn.holl. maat; ge legen als voren, belend Jacob Stromer ten oosten; en-het voorgaande ftuk ten westen. 5. Een ftuk We id land, groot 2 hectares26 ares» en 3 centiares; 7 geerf. 8 fn. 10 roed. holl. maat; gelegen aan het Westeinde van de Nes onder den bedrijven van Schagen, belend Ar ie Houvast ten zuiden, en de Weduwe Cornells Tuinman ten noorden. 6. Een ftuk W ei dl and, groot 1 hectare., 24 ares en 82 centiares4 geerf. 3 fn. holl. maatge legen in de Neskaag onder den bedrijven van Schagen, bqlend Dirk IVinkel ten oosten, en Arie Houvast ten westen. 7.- Een ftuk W e "1 d 1 a n d groot 1 hectare 58 ares en 83 centiares; 5 geerf. 5 fn. holl. maat; ge legen als voren, belend Tennis de Groot ten oostenen de Gouivjloot ten westen. 8. Een ftuk We id land, groot 1 hectare9 ares en 60 centiares; 6 geerf. 6 fn. holl. maat; ge legen aan de Galgekaaij bij Groenveld onder Valkoogbelend de gemeld?n Kaay tc-n zui denen de Erve P. Groenveld ten noorden. 9. Twee Hukken Zaad land, annex den anderen,' groot te zamen ongeveer 6 hectares 46 ares. en 80 centiares; 22 geerf. 1 fn. holl. maat; gelegen in de Polder Burghorn belend C.vatt er ten noorden, en K. Zomerdyk teil zuiden. Iemand nader onderrigtingbegeerende vervoegen zig ten Kantore van den bovengenoemden Notaris, alwaar de memorie van lasten is berustende. PRO V IS ION E E L E TOEWIJZING bij -OPSLAG, 01 REGTERLIJK-GEZAG. Men laat een iegelijk weeten dat den Keizerlij ken Notaris CORNELIS BLAAtJlV, refideerende 'te Graft 1 kanton lliip, arrondisfement Alkmaar, departe ment van de Zuiderzee benoemd bij vonnis, gegeven bij de Reg tb ank ter eerder Inftantiezitting houdende te Alkmaar, den 16 Junij 1812, den 26 dito aldaar be hoorlijk geregiftreerd', zal overgaan tot de provifioneele Toewijzing van de volgende Onroerende Goederen als: N°. 1. Een IlUIS en ERVE, ft.tande en gelegen aan de Noordzij van'de Regteftraat te Rijp, op den Dam, getekend .N°. 53, zijnde de wel ter neering ft ianda Herberg en Logemênt, genaamd het Stadshuis van Amjlerdamhebbende een ruim Voorhuis'Zij- en Ag- terkamer, Kookkeuken, RegenWatersbaken verdere Commoditeiten, ruime Binnenplaats, overdekte roijale Kolfbaan, en Lugthuis op de Wal, aangenaam uitzigt hebbende over het Water, genaamd de Ryper OoUw en annexe Lhnderyen belend niet de Heeren Jan Glazekas ten westen, Cornelis Boonacker ten oosten, en den Dam ten zuiden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1812 | | pagina 3