N®. 2. Une grande ECURIE pour des chevaux, de als vooren, getekend N®. 57, met deszelfs Grond en befloten Binnen-Erf, almede tot plaatzing van Paar den en ander Vee gefchiktbelend met den Heer Cor- nelis Boonacker ten westen, Arend Vuist-ten oosten, de Regtejlraat ten zuidenen een Pakhuis ten noorden. d!A. STERCK, dans le Kooltuin, Section C. N°f 4Ö4. sise coinme dessus, marquée de n®. 57, avec son fon.f et terrain intérieur et enfermé, et aussi propre pour placer de chevaux et autre bétail, aboutissante uu sieur Corneiüe Boonacker du coté du couchant, it Arthur Vuist du coté de levanta la rue dite Reg iestraat du coté du midiet a un Magastn du coté du nord. La premiere parcelle étant estimée 4 une somme de deux-mille-trois-cent-dix francs; la derniere i deux- «ent-dix francs, et ainsi ensemble i deux-mille-cinq- cent-vingt francs (1200 florins d'hollande) selon rap port d'un expert, en vertu d'une autorisationaccor- dée par ordonnance du dit Tribunal en date 16 avril 3812, enregistré comme dessus le 20 du dit mois. Les dïts" objets sont dependant de la masse repu- diée délaissée de feu JEAN van LEIDEN, ii Ryp; cette adjudication se fera sur la requête du sieur THIERRY BEK, grefEer de Ia justice de paix du canton Ryp et y demeurant au suden la maison marquée de no. 385, en qualité de curateur noramé dans la dite masse, en vertu de la disposition du dit Tribunal en date le 31 mars 1S12, enregistréele 4 avril suivantet aura lieu jeudi 24 septembre 1812, i. deux heures après-miditlans la dite auberge la Tnaisort de ville dyAmsterdamii Ryp susdit. Le cahier de charges, titres de proprieté ct cahier d'enchères, sont déposées en l'étude du dit notaire Corneille Blaauwet pourront y être luè's tons les jours par les intéressés (exepté Ie dimance) tandis qu'on peut aussi avoir des informations ultéreures cjiez le sieur Therrie Bek susdit. Le 7 septembre 1812, Dirk Regter-, huissier ^pro visoir tiendra vente it sa maison des -quclques MEU- BLES. O11 i perdu un petit Portefeuille en Mailoqutn, .qui le remettra a l'adresse de A. ran der My, dans Je Nieuwstraat, pourra compter sur une bqpna re compense. Le veritable ELIXER de G. van der VEEN, se -vend chez L. Kikkert Hz. A vendre ii l'amiable Une BOl/LANCER IE'bien .aclralandéesituée it Haringhuyzen avn.c v> JARDIN spacieux et verger; s'adresser chez l'lrabitant Aas Sonterdyk. A vendre ii l'amiable pour entrcr en jouissance directementUne BOULANuKRIE bien rchs- landéesituée a Akersloot sur le Dam, avec grange pour garder le foipétable pour dix vacches et deux chevaux, et trois jsrdins spacieux, la moitié du prix d'achüten desirant pourra rester en hypo- •ithéque, ii un intérét raisonable; s'adresser chez le proprietaire Jacob Tysz. Krom. M. TRUTAT, Marchande de Modea l'honneur de prévenir les dames qu'elle sera dans cette ville le 3 .septembre, avec un assortiment de CHAPAUX et autres marchandises les plus it la mode, elle sera aussi pendant son sejour h la kerrtiês les robes habil- lées, negligées les corsets, le tout aux plus justes prix et dans les derniers gouts. Elle demeure chez ia veuve A. van der Sluis, sur l'Oude Vest no. 133 Alkmaar. Zijnde het eerfte Perceel gefchat op eene Somma vaii Drie-en-twintig-hondert-tien francs, 't laatfte op twee-hondert-en-tien francs, en alzo te zamen op vijf- en-twintig-hondert-twintig francs (1200 Guldens Hol lands), ingevolge rapport van eene deskundige, uit kragte van authorifatieverleend bij ordonnantie van evengemelde Regtbank, van dato 16 April 1812, den20 dito als voren geregiftreerd. Behoorende deeze Goederen tot de nagelatene gere- pudieerden Boedel van wijlen JAN van LEIDEN te Rijp, deeze toewijzing zal gefchieden ten verzoeke van den Heer DIRK BEK Griffier van het Vredegerecht van het kanton Rijp, en daar woonende op het Zuid, in het huis getekend No. 385, in qualiteit als aangeftel- de Curator in voorzeiden Boedel, kragtens dispofitie van meergemelden regtbank, in dato 31 Maart 1812, den 4 April daaraanvolgende geregiftreerd, en zal plaats hebben op Donderdag 24 September 1812, des namid- dags 2 uren, in voorzeiden Herberg het Stadshuis van Amflerdamte Rijp voornoemd. De Memorie van LastenBewijzen van Eigendom en Koopsvoorwanrden zijn gedeponeerd ten Kantore van gemelden Notaris Cornells Blaauw, en kunnen al daar daaglijks (Zondag uitgezonderd) door de gegadig- derrs geleezen worden, en inmiddels ook nadere infor matie worden bekoomen bij den Heer Dirk Bekvoornd: Op den 7 September 1812, zal D<-k Regter, provi- fioneele Deurwaarder, ten zijne huize Verkoping hou- de^i van divérfe MOBILAIRE GOEDEREN. Er is verlooren een rood Maroquin Zakboekje, die hetzelve bij A. \:n der Je>'yin de Nicuwftraac, te regt brengt, zal genereus beloond worden. Onvervalste G. van dee VEEN'S ELIXER te Koop bij L. Kikkert Hz. Uit de hand te -loep: Een Welbeklante BROOD- BAKKERII ftaa-.d; en e legen te Haringbuizen, met een groote' TUIA en beste BOOMGAARD er bij; te bevragen bij den-bewoner Art Sowerdyk. Uit de hand t-e Kqop om terftond te aanvaarden: Een Welbeklante BROODBAKKERIJftaande en gelegen te A kei floot op den Dam, met een Hooiberg, Stalling voor tien Koeien en twee Paarden, nevens drie groote Tuinen; den Koper kan des begeerende de helft der Kooppenningen op Rusting laten ftaan, tegen eene be hoorlijke Interest; te bevragen bij den eigenaar Jacob Tysz: Krom. M. TRUTAT, Mode fVinkelierJlerheeft de Eer de Dames te berigten, dat zij den 3 September, in deze Stad zal zijn met een asfortiment HOEDEN en andere Nieuwigheden, zij zal geduurende haar verblijf op de Kermis, gekleede en ongekleede Robes en Car/è/j ma ken alles naar de nieu-wfte fmaak en billijkfte prij zen. Zij woont bij de Weduwe A. van der Sluis op de Oude Vest N°. 123 te Alkmaar. AlKMAARj chez J. HAN D, Imprimeur dans le Houtilstraat, Section B. Nfl. 220, pour lei HER.ETIER.S

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1812 | | pagina 4