I I affiches, annonces D' A L K M A A R. A L K M A A R. I ADVERTENTIENy N°. 37- "<4S iH J et Avis divers N°. 37- MERCREDI, le 9 Septembre iSra. Amsterdam, le 27 Aont. Le maitre-des-requêtescomte de l'Empire., che valier de la légion -d'honneuret de l'ordre impé- rial de la Réunion, préfêt du département du Zuy- dcrzé^ Donne avis 2 tous les médieins, chirurgijns, phar- macienssages femmesherboristes et généralement 2 tons ceux qui exercent dans ce département une partie quelconque de l'art de guérir que, conforraé- mer.t aux loi's des 19 ventose et 21 germinal an ij, ils doivent se présenter a leur sous-préfecture respec tive et ceux qui ont leur domicile a Amsterdam it la mairie de cette commune pour s'y faire enrégistrer et' y présenter le titre dont ils sont porteurs et en vertu duquel ils exercent. Les registres déposés a eet effet dans chaque sous-préfecture et it la mairie d'Amsterdam seront ouverts it dater du premier sep tembre prochainet seront clos Ie trente novembre suivant. Tons ceux que .eet avis concerne'sont invi tés it s'y conformerils attirerafent inévitablement sur èux en le négligeant, les poursuites du minis tère public, et encourraicnt les amendes prononcées par les lois susdites contre ceux qui exerceraient sans être portés sur,les listes qui vont s'ouvrir, et qui sont destinées it être rmprimées et affichées dans tout Ie département. Amsterdamk 26 aoüt 18121 Comte de Celles. Le maitre-des-requêtes, comte de l'Empire, che valier de la légion-d'honneur, et de l'ordre impé- rial de la Réunion, préfêt du département du Zuy- derzée Vil 1'article 14 de la loi du 17e fructidor an 6, enjoignant aux percepteurs des contributions directes de faire viser dans les 24 heures les récépissés 2 eux ëélivrés par les receveurs-particuliers Vü l'article 21 de la loi precitéeportant que tous récépissés non-visés ne pourront sefVirdans aucun cas de décharge aux percepteurs et l'articie 22 de la même loi portant que les percepteurs qui auront oublié de faire riser leur récépissés seront en outre privés de Ieurs remises sur le montant des récépis sés non-visés; Vü la lettre de son excellence le ministre des fi nances, en date du 22 juillet 1812, rélative aux ré cépissés des percepteurs des contributions directes; Considérantque I'exécution des dispositions des articles 14, 21 et 22 de la loi précitéerappellée par la lettre de son excellence le ministre des finan ces, intéresse essenciellenrent le trésor imperial; Arrête Art. ier. Tout percepteur des contributions djr'ec-- ces est cenu de faire viser par le '«ous-préfêt de l'ar- AANKONDIGINGEN en verfchillende Berigten van WOENSDAG, den 9 September 1812. Amsterdam, den 27 Augustus. De rekwestmeester, rijksgraaf, ridder van het legioen van eer, en van de keizerlijke orde der Reünie, pre- felct van het departement der Zuiderzee Berigt alle doctoren chirurgijns apothekarsvroed*- vrouwen, krufdlezers", en over het algemeen aan allen, -die, binnen dit departementeenig gedeelte hoe ook ge naamd van de geneeskunst uitoefenen datovereenkom- Ibig de wetten van den 19 ventose en 21 germinal 1 ide jaar zij zich ter hunner respectieve onder-prefekturen entl^ zulken, die hunne woonplaatfen te Amflerdam hebben, tef mairie dier gemeenten moeten doen infehrijven, en aldaar de bewijsftukken die zij bezitten r en krachtens welke zij hun beroep uitoefenen moeten overleggen. De te dien einde aan iedere onder-prefektuur en ter mairie' van Amflerdam gedeponeerde registers zullen te rekenen van den eérflen feptember aanftaande, geopend en den 3often november daaraanvolgende gefloten worden. Alle de genenwelke dat berigt betreftworden uitgenodigd zich daar naar te gedragen; zij zouden, door zulks te verzuimen, onvermijdelijk zic'h de vervolgingen van het officie op den hair haten en de boeten bdocpen bij bo vengemelde wetten tegen de zooclanigen uitgefproken welke hun beroep zouden uitoefenen, zonder op de lijs- ren die deswegens geopend zijn, te zijngebragt, en die beftemd zijn om gedrukt en door het geheele depar tement aangeplakt te wor.den. Amfterdaniden 2 6ft en augustus 1812. Graaf de Cel-les. D<? rekwestmeester, rijksgraaf, ridder van het legioen van eer', en van de keizerlijke orde der Reünie, pre- fekt van het departement der Zuiderzee; Gezien het 14de artikel der wet van den 17 fructidor, 6Ae jaar, waarbij den percepteurs der directe belastingen gelast wordt, om de recepisfen, die-hun door de ont vangers-particulier worden afgegeven, binnen 24 uren te doen viferen Gezien het 21 Re artikel der hier vóór aangehaalde wet houdende, dat. geene ongevifeerdc recepisfen, in geen geval hoegenaamd, tot decharge voor de perc pteurs kunnen dienen; en art. 22 derzelfde wethoudende "dat de percepteurs, welke verzuimd mogten hebben hunne recepisfen te doen viferen,-nog daarenboven van hunne remifes of perceptieloon op het montant der ongevi feerdc recepisfen zullen worden verdoken Gezien den brief vap zijne excellentie den minister vna finantien, van den o2iUn julij 1812, betrekkelijk de re cepisfen der percepteurs van de directe belastingen Overwegende, dat de executie der bepalingenvervat' bij de artikelen 14 21 en 22 der boven aangehaalde wet bij den brief van zijne excellentie deu minister van fi nantien vermeld, vóór de publieke fchatkist van wezen lijk belang is. Beflnit Art. 1Alle percepteurs der directe belastingen'zijn gshoiidcuOM, llittasil visr-m-itiintig uren, na iedere tl

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1812 | | pagina 1